Søk

Kjære venner,

UNIFOR ønsker med dette å takke for et innholdsrikt 2018. Vi har hatt et produktivt år og fått utrettet mye. Vi vil i den anledning gi et lite innblikk i vår oppsummering av året som snart er omme.

Forvaltningen

Ved utgangen av november er avkastningen i underkant av 1 % for strategiporteføljen, og så langt i desember har børsene falt. Det kan gjøre at avkastningen i beste fall blir positiv for 2018. I 2018 har globale aksjer, obligasjoner og råvarer falt i verdi.

Strategien vår ligger fast og den strategiske vektingen på 65 % i globale aksjer og 35 % i globale gode kredittobligasjoner har vært opprettholdt.

Arbeidet med å gjøre porteføljen fossil fri går fremover, og i underkant av 50 % av den strategiske porteføljen er nå fossil fri. Vi har en målsetning om å innarbeide FNs 17 bærekraftsmål i investeringsstrategien.

Vi utarbeider ny forvaltningsrapport og regner med at den blir lansert i januar 2019.

Stipendutdelinger

I 2018 har vi delt ut stipender og belønninger på vegne av stiftelsene til et stort antall imponerende kandidater innen utallige fagområder. Vi opplever stor konkurranse blant dem som søkere, og tillegger således stort ansvar på fagpersonene som gjennomgår alle søknadene.

Det er i år delt ut til sammen 39,7 millioner fra stiftelsene, hvor blant annet:

• stiftelser tilknyttet Universitetet i Oslo i 2018 har delt ut i overkant av 17,5 millioner kroner. 2,2 millioner kroner av disse ble delt ut i forbindelse med vår medisinske støtteordning UNIFOR-FRIMED.
• stiftelser tilknyttet NTNU har delt ut i overkant av 1 ,6 millioner kroner i stipender.
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelser for norske bildene kunstnere og norske komponister og utøvende musikere delte ut totalt 3,5 millioner kroner i stipend og priser til henholdsvis 22 kunstnere og 16 musikere og komponister.
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme delte ut i overkant av 3,9 millioner kroner i stipender til fagområdene medisin, jus, og kjemi og marinteknikk. Stiftelsen delte også ut tre medisinske priser, tilsvarende totalt 1,4 million kroner.
Nansenfondet og de dermed forbundne fond delte ut 1,9 millioner kroner i stipender til fagområdene realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin), og humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi).

Nytt søknadssystem og nye nettsider

Vi lanserte nye nettsider og et nytt søknadssystem sommeren 2018. Vår søknadsbehandling er elektronisk og skal være lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene, og skal ikke minst være i tråd med GDPR.

Etter et halvt års drift opplever vi å få gode og konstruktive tilbakemeldinger fra brukere. Nettsidene er under stadig utvikling og vi setter derfor stor pris på innspill. Vi er i fortløpende kontakt med vår tjenesteleverandør, og ønsker å fortsette utviklingen av sidene for å hele tiden forbedre vårt tilbud til våre brukere.

 

Nye stiftelser. Sammenslåtte stiftelser. Avviklede stiftelser.

UNIFOR har lang erfaring med å opprette, endre vedtekter for, slå sammen og avvikle stiftelser. Dette er omfattende prosesser som krever tålmodighet og vi bistår styrene i arbeidet gjennom utarbeiding av nødvendige dokumenter og kommunikasjon med Stiftelsestilsynet.

Det er gledelig å meddele at vi i løpet av 2018 har inngått samarbeid med 6 nye stiftelser. Vi er også i dialog med flere andre stiftelser som utviser interesse for å bruke UNIFORs tjenester og med personer som ønsker bistand til å opprette helt nye stiftelser. Det er gledelig å se at vårt tilbud når ut til et så vidt spekter av stiftelser.

Vi har også bidratt til store omdanninger av stiftelser i løpet av året.

I 2018 har vi på vegne av våre kunder gjennomført og fått godkjent av Stiftelsestilsynet to sammenslåinger av flere små stiftelser. Tre av UNIFORs odontologistiftelser er sammen med tre eksterne odontologistiftelser blitt til Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme. Vi har også slått sammen to stiftelser som støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge. De sammenslåtte stiftelsene har likelydende formål og som et resultat av sammenslåingene er det tilrettelagt for at alle stiftelsenes formål blir tilgodesett på en mer omfattende måte enn tidligere.

UNIFOR har også gjennomført avviklinger av 4 stiftelser. De aktuelle stiftelsene ble avviklet fordi de ble vurdert som for små til at de kunne tilgodese sine formål på en tilstrekkelig måte. De resterende midlene fra de fire stiftelsene ble i sin helhet tildelt institutter til bruk i henhold til sine formål.
Digitalisering og automatisering
Vi har i 2018 arbeidet videre med digitalisering og automatisering av regnskapsoppgavene og oppbevarer all bilagsdokumentasjon digitalt. Vi har arbeidet med å automatisere flere oppgaver, særlig innen bokføring og avstemming, men også innenfor forvaltningsoppgavene. Dette arbeidet ser vi som særlig viktig fremover.

Vi vil fortsatt holde fokus på levere gode tjenester og resultater med kvalitet og kunnskap. Vi skal være åpne og etterrettelige, og arbeide for å fortsette med å holde kostnadene lave. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på nye oppgaver i 2019.

 

UNIFOR ønsker alle en riktig god jul og et fantastisk godt nyttår.

 

Translate »