Aktuelt om fond

04.07.2017

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - tildelinger 2017

Styret i Anders Jahres fond til vitenskapens fremme har vedtatt tildelinger fra stiftelsen i 2017.


28.04.2017

Stiftelser med ny søknadsfrist

UNIFOR flytter utlysningsdato og søknadsfrist for flere stiftelser fra vår til høst. Dette for at stiftelser som skal tilgodese like eller tilstøtende fagområder skal lyses ut samtidig.


28.04.2017

Finn Jørgen Walvigs stiftelse - Utlysning 2017

Finn Jørgen Walvigs stiftelse lyser ut inntil 120 000 kroner til forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

23.03.2017

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medicinske Fond

Stiftelsen lyser ut forskningsmidler til undersøkelser og videreutdannelse for å øke kunnskapen om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte indremedisinske sykdommer. Studier av næringstoffenes betydning for helse og sykdom bør spesielt fremheves.


03.03.2017

Framkomiteens belønning for polarforskning 2017

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi".

27.02.2017

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 lyser ut inntil 44 500 kroner i stipendmidler til juridiske kandidater ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

21.02.2017

UMBs Forskningsfond

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.


21.02.2017

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Det lyses herved ut inntil 36 000 kroner til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab.

21.02.2017

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Chunichi-Inadomi-fondet lyser ut inntil 33 000 kroner i stipendmidler for å tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

21.02.2017

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Det lyses ut inntil 23 000 kroner til fremme av tannlegevitenskapen i Norge.


30.01.2017

Solgløttfondet - Utlysning 2017

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

30.01.2017

NTNU-stiftelser - Utlysning 2017

Det lyses ut inntil NOK 2 000 000 fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Det kan søkes om midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend og til etter- og videreutdanning.

Vennligst les utlysningstekst, vedtekter og søknadsveiledningen for hver stiftelse nøye før du søker. Alle søknader skal leveres gjennom UNIFORs elektroniske søknadsportal. Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Nærmere informasjon om stiftelser og formål finner du ved å gå inn på siden til stiftelsen.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 2017.


16.01.2017

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond - utlysning 2017

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemi og klinisk fysiologisk forskning lyser ut inntil 48 000 kroner som stipend for å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

13.01.2017

Reisestipend for yngre medisinske forskere - Utlysning 2017

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut reisestipend til stipendiater og yngre medisinske forskere ved Universitetet i Oslo. Stipendene skal dekke kostnader ved studieopphold i utlandet. Vennligst lest utlysningstekst og veileder til søknadsskjema nøye.

Søknadsfrist er 15.02.2017.


13.01.2017

Medisinske stiftelser - utlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Det lyses ut midler som skal tilfalle formålene /forskningsområdene: akuttmedisin, dermatologi, helvetesild, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, tuberkulose og øresykdommer.

Tilgjengelig søknadsbeløp per stiftelse er oppgitt i utlysningsteksten under. Hver stiftelse linker til informasjonsside og søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. februar 2017.

Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i Oslo.


13.01.2017

UNIFOR-FRIMED - Utlysning 2017

UNIFOR-FRIMED er en åpen konkurransearena for alle medisinske fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, langsiktige, grunnleggende medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipend innen medisin. Stipendene gis som ett - eller flerårige (inntil 3 år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler. Samlet utlysingsbeløp er på NOK 2 millioner.

SØKNADSFRIST ER 15. FEBRUAR 2017


13.01.2017

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt - Utlysning 2017

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt utlyser i 2017 inntil NOK 70.000 til tiltak som fremmer samarbeidet mellom Økonomisk institutt og Frischsenteret, og som bygger opp det faglige grunnlaget for dette.


13.01.2017

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - Utlysning 2017

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3 900 000 til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Søknadsfrist er 15. februar 2017.


01.12.2016

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fond lyser ut stipendmidler for 2017.


01.11.2016

Reisestipend for studenter og stipendiater ved Universitetet i Oslo

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut til sammen 637 000 kroner i reisestipend for studenter og stipendiater ved Universitetet i Oslo.

De aktuelle stiftelsene er The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund, Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat og Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo.

Alle søknader må leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal innen søknadsfrist 01.12.2016. Vennligst les utlysningstekst og veiledningen i søknadsskjema nøye før du søker.

Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid i hele søknadsperioden.


27.10.2016

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Stiftelsen lyser ut 160 000 kroner som skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskeligstilte.

27.10.2016

A.W. Scheels Stiftelse

Stiftelsen lyser ut 74 000 kroner i stipendmidler for etterkommere av Geheimeconferentsraad og Kammerherre, Dr juris Anton Wilhelm Scheel, som er studenter ved Universitetet i Oslo.

27.10.2016

Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen lyser ut 84 000 kroner i stipendmidler til støtte for master- og doktorgradskandidater som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler


27.10.2016

Stipend til juridisk forskning

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut til sammen 175 000 kroner i stipend til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

Alle søknader må leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal innen søknadsfrist 01.12.2016. Vennligst les utlysningstekst og veiledningen i søknadsskjema nøye før du søker.

Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid i hele søknadsperioden.


15.09.2016

Vitenskapelige stipender - Universitetet i Oslo 2016

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil NOK 765 000 i stipendmidler til vitenskapelige studier ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsene er sortert etter fagområde og hvilket fakultet søkere må tilhøre.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 15. oktober 2016.


12.09.2016

Reisestipend for jurister og juridiske kandidater

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil NOK 193 000 i reisestipend for jurister og juridiske kandidater utdannet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 15. oktober 2016.


09.09.2016

Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College lyser ut inntil NOK 77 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2017 / 2018.


05.09.2016

Legat til Henrik Homans Minne (NTNU)

Legat til Henrik Homans minne lyser ut reisestipend som kan søkes av studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.


01.09.2016

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Mina og Samson Berges Forskningsfond lyser ut midler til forskning innen husdyravl ved NMBU.


29.06.2016

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - tildelinger 2016

Styret i Anders Jahres fond til vitenskapens fremme har nå vedtatt hvem som får støtte fra fondet i 2016.


01.06.2016

Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere lyser ut inntil kr. 2 000 000 som studie- og reisestipend, eller arbeidsstipend til norske kunstnere.

12.05.2016

Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere lyser ut inntil kr. 1 500 000 som stipend til norske komponister og utøvende musikere.


31.03.2016

Stipender innen litteratur, språk og språkhistorie.

På vegne av Programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat og Professor Didrik Arup Seips fond lyser UNIFOR ut stipend til forskning innenfor litteratur, språk og språkhistorie.

31.03.2016

Stipend for doktorgradsstipendiater

På vegne av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat og Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat lyser UNIFOR ut stipendmidler til doktorgradsstipendiater innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, teologi, jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.


29.02.2016

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi (UiO)

Det lyses ut inntil 23 000 kr i stipend til ferdig uteksaminerte kjemikere ved Universitetet i Oslo.

01.02.2016

UTLYSNING AV STIPENDIER FOR NTNU 2016

Det lyses ut omtrent NOK 2 600 000 fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Det kan søkes om midler til: student- og reisestipend, vitenskapelige stipend og etter- og videreutdanning.

Vennligst les utlysningstekst, vedtekter og søknadsveiledningen for hvert fond nøye før du søker. Alle søknader skal leveres via UNIFORs nettsider.

Nærmere informasjon om fond og formål finner du ved å gå inn på siden til hvert enkelt fond.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 2016.


15.01.2016

VITENSKAPELIGE STIPENDER MEDISIN 2016

Det lyses ut midler som skal tilfalle følgende formål /forskningsområder: akuttmedisin, dermatologi, helvetesild, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, tuberkulose, øresykdommer og  utveksling (UiO og Leeds). Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i Oslo.

Nærmere informasjon om legater og formål finnes på siden til hvert enkelt legat.

SØKNADSFRIST ER 15. FEBRUAR 2016


15.01.2016

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME

Det lyses herved ut inntil NOK 3 700 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi / marin teknikk. Les utlysningstekst, fondets forside og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet.

SØKNADSFRIST ER 15. FEBRUAR 2016


07.01.2016

Medisinske forskningsmidler - ny tildelingsstrategi og søknadsrutiner

UNIFOR har vedtatt en ny tildelingsstrategi for medisinske forskningsmidler og etablerer nye søknadsrutiner for en rekke selvstendige stiftelser som har overlappende formål og som administreres av UNIFOR. Denne ordningen kalles UNIFOR-FRIMED. Istedenfor en rekke mindre utlysninger og utdelinger til et stort antall småprosjekter samles her forskningsmidlene i en årlig utlysning slik at gode forskningsgruppeledere innen medisinske fag kan konkurrere om noe større rammebevilgninger.

Ordningen omfatter ikke alle medisinlegater. Legater med svært spesifikke formål vil bli lyst ut på vanlig måte og følger samme praksis som tidligere.


02.12.2015

Endring av tildelingspraksis for Student- og reisestipend UiO

Fra og med 2016 blir det endret praksis for tildeling av generelle studentstipend og reisestipend.


30.10.2015

Fortrinnslegater

 

Peter Hærem og hustrus legat og A. W. Scheels Stiftelse

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Hele søknaden skal være elektronisk.
SØKNADSFRIST ER 01. DESEMBER 2015

Stiftelsene det deles ut midler fra er:

121 Peter Hærem og hustrus legat med 25.000 kroner.

222 A.W. Scheels stiftelse med 100.000 kroner.

Dokumentasjon av fortrinnsrett skal fylles inn i punkt 1 i søknadsskjemaet eller lastes opp som vedlegg.


30.10.2015

Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond

Det kan deles ut inntil 68.000 kroner fra stiftelsen.
Søknadsfrist er 1. desember 2015


30.10.2015

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett

Det kan deles ut inntil 64.000 kroner fra stiftelsen.
Søknadsfrist er 1. desember 2015


30.10.2015

FAGSTIPEND - UNIVERSITETET I OSLO - UTDELING I 2015

Søknadsfrist 01.12.2015 Søknad legges inn elektronisk fra UNIFORs nettside www.unifor.no Les veiledningen og søknadsprosedyren som følger søknadsskjemaet nøye.

28.09.2015

Professor Kreybergs Pris

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor dette fagområdet.

Prisutdelingen skjer på skuddårsdagen og vil deles ut for 12. gang onsdag 29. februar 2016. Prisen kan eventuelt deles i en førstepris på 2/3 og en annenpris på 1/3 av beløpet.


15.09.2015

Otto Løvenskiolds Legat

Det lyses herved ut inntil 59.000 kroner fra Otto Løvenskiolds Legat.
Søknadsfrist er 15. oktober 2015


15.09.2015

VITENSKAPELIGE STIPEND FOR 2015 - UNIVERSITETET I OSLO

Søknadsfrist 15. oktober 2015. Søknader sendes inn elektronisk via UNIFORs nettside. Søknadsskjema ligger ute på hvert enkelt legat. Les utlysningsteksten og legatets statutter nøye før du søker.


12.06.2015

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME - TILDELINGER 2015

Det ble lyst ut inntil 3 700 000 kroner til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi / marin teknikk. Fordelingen på fagområdene iht. vedtektene er: medisin NOK 2 738 000, kjemi/marin teknikk NOK 407 000 og jus NOK 555 000. Styret tildelte midler på styremøtet 5.6.15.

01.04.2015

Programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Det kan i 2015 deles ut inntil 275.000 kroner til fremme av forskning innen litteratur og språk.
Søknadsfristen er 1. mai 2015

01.04.2015

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familieleg

Det kan utdeles inntil 128.000 kroner fra stiftelsen Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat.
Søknadsfrist er 1. mai 2015


03.11.2014

STUDENTSTIPEND FOR STUDENTER VED UNIVERSITETET I OSLO 2014

Det er totalt 353.000 kroner tilgjengelig til utdeling av studentstipend. Les utlysningsteksten vedrørende hvilke studenter som kommer i betraktning, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Hele søknaden skal være elektronisk.
SØKNADSFRIST ER 01. DESEMBER 2014

31.10.2014

REISESTIPEND FOR STUDENTER VED UNIVERSITETET I OSLO 2014

Det er totalt 700.000 kroner tilgjengelig til utdeling av reisestipend. Vennligst les utlysningsteksten vedrørende hvilke studenter som kommer i betraktning, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger søknadsskjemaet. Hele søknaden skal være elektronisk.
SØKNADSFRIST ER 01. DESEMBER 2014


30.08.2013

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

SEVUs styre har satt av 150.000 kr til utdeling for 2013. Midlene kan deles ut til et eller flere tiltak som faller innenfor stiftelsens formål.

Søknadsfrist er 15. oktober 2013.

01.09.2011

Norges tekniske høgskoles fond

Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og siv.ing. utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til Ph.D. studenter. Prioriterte formål er reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid, deltagelse på sommerskole eller lignende og studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid. Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra fondet vil bli prioritert. Det kan deles ut inntil 175. 000 kroner.

1023 The Fund of the Norwegian Institute of Technology

The purpose of this foundation is to support activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students. The primary objectives are travels to international conferences with presentation of own work, participation in summer schools etc. and visits to institutions abroad that provide opportunities for research collaboration. Priority will be given to candidates who have not previously received financial support from the fund. Available funds for distribution are 175. 000 NOK.

Deadline for applications: 01.10.2011


19.11.2009

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geol.

Til disposisjon kr. 46.000.-
Anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi. Midlene utdeles kun til personer under 35 år.

Ny frist 01.desember


17.11.2009

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Til disposisjon kr. 15.000.-
Anvendes til vitenskapelige reisestipend for yngre forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiO.
Ny frist: 01. desember


15.12.2008

STUDENTSTIPEND FOR STUDENTER VED UNIVERSITETET I OSLO

Det er totalt 369.000 kroner tilgjengelig til utdeling av studentstipend. Les utlysningsteksten vedrørende hvilke studenter som kommer i betraktning, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Hele søknaden skal være elektronisk.
SØKNADSFRIST ER 15. JANUAR 2009