Våre tjenester

Vi tilbyr et totalkonsept for stiftelser innenfor forvaltning, forretningsførsel/regnskap, og søknadshåndtering. UNIFOR forvalter NOK 2,0 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål innen forskning og høyere utdannelse. Flesteparten av stiftelsene er tilknyttet Universitetet i Oslo og NTNU. De største enkeltstiftelsene er Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning og Anders Jahres fond til vitenskapens fremme med en samlet kapital på nærmere NOK 400 millioner.

UNIFOR er medlem i Stiftelsesforeningen på vegne av stiftelsene vi administrerer.

Forvaltning

Forvaltningen skal være langsiktig, indeksnær og bærekraftig. Vi har som mål å oppnå markedsavkastningen til lavest mulig kostnad og bevare den inflasjonsjusterte verdien av kapitalen. Strategisk fordeling mellom de ulike investeringsklassene forklarer rundt 90 % av avkastningen over tid i forhold referanseindeksen.

Strategien vil kun endres hvis forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller krav til avkastning endrer seg.

Modellporteføljen har en 65/35-fordeling mellom aksjer og renter, men den enkelte stiftelse kan selv beslutte fordelingen mellom aksjer og renter. Risikoprofilen for modellporteføljen er middels.

Vi plasserer midlene i globale indeksnære aksjefond og i globale obligasjonsfond. Vi samarbeider med Storebrand og KLP, og har valgt å benytte deres indeksnære fond.

Finansiell risiko

Den finansielle risikoen består av forskjellige risikoområder, som markedsrisiko, renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning på investeringsporteføljen over 5 år er mer enn 90 %.

Bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning

UNIFOR legger til grunn Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring og ansvarlige investeringer i forvaltningen som minimumskriterier for forvaltningen. I tillegg fokuserer vi på bærekraftige investeringer, og har som målsetning å ha en fossil fri portefølje innen av 2022.

Forretningsførsel/regnskapsførsel

Som forretningsfører håndterer vi all kontakt med Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene, og ellers den myndighetskontakt som er nødvendig. Vi fører regnskap og bistår med utarbeidelse og innsending av årsregnskap. UNIFOR benytter BDO som revisor for alle stiftelsene.

Søknadshåndtering

Gjennom en sikker og effektiv søknadsportal håndterer vi søknadsprosessene for utdelinger og rapportering av tildelte midler.