VEILEDNING FOR SØKERE TIL ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME

OPPRETTELSE AV BRUKERKONTO.

Personopplysninger

Fyll inn tittel og grad i feltet "Grad eller tittel", og nåværende stilling du har i feltet "Annen grad eller tittel".

Institusjons eller organisasjonsopplysninger

Registreringsskjemaet for brukerkontoen i unifor.no er i utgangspunktet tilpasset UiOs fakultetsstruktur av historiske grunner da majoriteten av stiftelsene hos UNIFOR er tilknyttet UiO, og fakultetsinndelingen er ment som et hjelpemiddel når brukere skal søke frem blant nærmere 200 stiftelser tilknyttet fakultetene ved UiO.

For søkere utenfor UiO, settes det ”Annet” i feltene "Universitet eller institusjon” og "Fakultet", mens det i feltet "Institusjon, organisasjon eller institutt" skrives inn navn på universitet/fakultet/institutt eller organisasjonens navn der du er ansatt.

Bankopplysninger

Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgiverskonto, og du må oppgi bankkontonummeret som en eventuell tildeling skal utbetales til. UiO vil i etterkant av tildelinger fakturere Anders Jahres fond for tildelingene.

SØKNADEN

Søknadsfristen er 15. februar hvert år, og hele søknaden skal være elektronisk. Søknaden skal være kortfattet skrevet. Anders Jahres fond forbeholder seg retten til å forkaste søknader som er mangelfullt utfylt og/eller slike som ikke anses å falle innenfor stiftelsesstatuttene. Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For at styret skal kunne vurdere søknaden best mulig, må du fylle inn alle feltene i søknadsskjemaet det blir spurt etter. Hvis det er mangler i søknaden vedrørende publisering, finansiering eller andre forhold, må du forklare dette.

Prosjektnavn

Prosjektnavnet skal være prosjektets navn og som bør gi en meget kort beskrivelse av prosjektet.

Vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
    For medisinsøknader skal denne innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet
  • Oversikt over hva midlene skal brukes til
  • Publikasjonsliste siste 5 år

Prosjektbeskrivelse, oversikt over bruk av midler, og publikasjonsliste skal lastes opp i ett og samme vedlegg!

Søknadsbeløp

Her fyller du inn søknadsbeløpet det søkes om. Det skal kun benyttes hele tall og ikke tusen-skille. Dvs. slik: 100000 for et søknadsbeløp på etthundretusen kroner.

Tidligere bidrag fra Anders Jahres fond

Her skal det føres opp tidligere bidrag som er gitt fra Anders Jahres fond til forskingsgruppen eller miljøet.INNDELING I FAGOMRÅDER 

Vedtektene deler inn formålet i 3 fagområder:

1. Medisin

2. Jus

3. Kjemi og Marin Teknikk

Det må velges riktig fagområde når søknad skal sendes inn.

UTBETALING AV TILDELTE MIDLER 

Utbetaling av tildelte midler til Universitetet i Oslo vil skje ved at UiO utsteder en faktura på beløpet, som så vil bli betalt fra UNIFOR. Øvrige utbetalinger skjer til bankkonto oppgitt i brukerkontoen og vil kun bli utbetalt til arbeidsgivers konto.

RAPPORTERING

Mottakere av bidrag fra Anders Jahres Fond må levere rapport senest ett år etter at støtte ble mottatt. For mottakere på UiO, NTNU eller andre universiteter/institusjoner skal det skrives en kort rapport som redegjør for bruken av midlene og legges ved en hovedboksrapport (tidligere DH10-rapport) eller tilsvarende. Eventuell ny tildeling forutsetter tilfredsstillende rapportering.