Søk

Arnbjørn Lærdals forsknings- og studiefond

Stiftelsen skal støtte forskning og studier innenfor husdyrfaget med spesiell vekt på fjørfe, svin, småfe og pelsdyr.

Ved tildeling av midler skal det legges særlig vekt på arbeid som stimulerer bruken av norskavlede og norskproduserte fôrmidler, inkludert råstoff fra havet, og på arbeid som bidrar til en naturlig og helsemessig ernæring av dyrene, inkludert å forebygge husdyrsykdommer.

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1

Styret for Lærdals Frøy-fond har i samråd med familien Lærdal besluttet å overføre Frøy-fondets midler til et nytt fond benevnt Arnbjørn Lærdals forsknings- og studiefond ved Norges landbrukshøgskole. Frøy-fondets grunnkapital er pr 1.1.97 kr 217 724,96. I tillegg er det avsatt til Frøy-pris kr 35 630,- fratrukket kr 3 048,30 til dekning av reiseutgifter. Netto beløp til overføring er kr 250 306,66.

§ 2

Arnbjørn Lærdals forsknings- og studiefond skal til tjene til støtte for forskning og studier innenfor husdyrfaget med spesiell vekt på fjørfe, svin, småfe og pelsdyr.

Ved tildeling av midler fra fondet skal det legges særlig vekt på arbeider som stimulerer bruken av norskavlede og norskproduserte formidler, herunder råstoffer fra havet, og på arbeider som bidrar til en naturlig og helsemessig ernæring av dyrene, herunder å forebygge husdyrsjukdommer.

§ 3

Fondet samordnes med den generelle organisering av Fond og legater ved Norges landbrukshøgskole, med et eget styre som forvalter fondets midler. Styret skal bestå av tre medlemmer som oppnevnes av styre for NLH for 3 år om gangen, - en fra NLH (leder), en fra Norges veterinærhøgskole med en fra Veterinærinstituttet som vararepresentant og en representant med varamedlem fra familien Lærdal. Dersom familien Lærdal ikke kan eller ikke ønsker å stille styrekandidat, skal det i stedet velges en representant med varamedlem fra næringsvirksomheten innen fagområdet.

§ 4

Fondets midler skal plasseres på en måte som til enhver tid er mest fordelaktig med tanke på fondets avkastning - i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser.

Fondets grunnkapital skal være urørlig. Av renteavkastningen etter fradrag for adm. kostnader, avsettes 1%5 til kapitalen, og resten utdeles en gang årlig, eller sjeldnere hvis det foreligger gode grunner for det, til forskning eller faglig aktivitet inkl. studiereiser innen det fagområdet som er angitt under § 2.

Bekjentgjøring, søknad og tidspunkt for tildeling av støtte fra fondet følger NLHs rutiner for Fond og legater. Fondsstyret kan også ta eget initiativ om støtte til personer som styret finner har gjort seg spesielt fortjent til det.

Hvis det disponible beløpet ikke deles ut i sin helhet, bestemmer styret om resten skal bli stående til disposisjon de følgende år eller legges til grunnkapitalen.

Gaver eller tilskudd som fondet måtte motta, og der giver ikke har bestemt anvendelse, kan benyttes til ekstraordinær utdeling eller tillegges grunnkapitalen etter styrets bestemmelse.

§ 5

Regnskap og kontroll utføres i samsvar med NLHs rutiner for Fond og legater. Det samme gjelder for årsmelding om fondets virksomhet. Revisor velges av styre for NLH.

§ 6

Fondet trer i kraft så snart statuttene er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Translate »