Søk

Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Legatet gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Støtten gis i form reisestipend ifm. studiereiser. Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 20 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger.

Ved ellers like søknader gis det fortrinnsrett til søkere med planlagte studiereiser som skal finne sted i Norge eller Norden.

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

(Vedtatt av Norges tekniske høgskole 5. april 1954. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.1995 og til senere endringer i 2002 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15.8.2003 og 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet av Christiania Spigerverk i anledning av verkets 100 års jubileum den 13. juni 1953 og bærer navnet: Christiania Spigerverk og Gunnar Schjelderups legat til NTNU. I 2003 ble stiftelsen tilført midler ved en overføring av følgende to legater: Hans Rohde Hanssens minnelegat, som er gitt NTNU til minne om bergingeniør Hans Rohde Hanssen som falt i kampen for sitt land den 28. februar 1943, og Orklafondet.

§ 2

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 350.000,-, og den er urørlig. 20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 3

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til å yte økonomisk støtte til lærerkrefter ved Institutt for materialteknologi til studiereiser i fortrinnsvis Norge eller i de andre nordiske land, men fagkomiteen kan også bevilge reisestipender til andre land om dette synes tjenlig. Det tildelte beløpet anvendes i den utstrekning dette faller inn under legatets formål til stipender på følgende måte:
En fjerdedel av den disponible avkastning går til reisestipender for fast vitenskapelig ansatte ved Institutt for materialteknologi.
Tre fjerdedeler går til reisestipender for stipendiater ved ovennevnte studier og linjer.
Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Et av medlemmene skal oppnevnes av Elkem AS, og et medlem skal være knyttet til siv.ing. utdanningen, begge med en funksjonstid på 4 år. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 7

Endringer i disse vedtekter kan bare skje ved samtykke av styret for Elkem AS, og av rektor ved NTNU.

Translate »