Søk

Den norske Bryggeriindustris fond til fremme av de tekniske vitenskaper ved NTNU

Stiftelsen skal fremme den teknisk-vitenskapelige forskningen ved NTNU.

Støtten gis som forskningsbidrag, fortrinnsvis til sivilingeniører som er uteksaminert fra NTNU de siste tre årene.

Den norske Bryggeriindustris fond har lav kapital og deler derfor ikke ut stipend hvert år. Stiftelsen lyser ut midler med søknadsfrist 1. mars.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

(Godkjent av Professorutvalget 12. januar 1951, med endringer godkjent 26.11.54, 14.4.77, 1.3.90 og 14.12.95 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsens formål er å fremme den teknisk-vitenskapelige forskning ved NTNU ved utdeling av forskningsbidrag, fortrinnsvis til søkere blant de i de siste tre år uteksaminerte sivilingeniører. Stiftelsens kapital er kr 50.000,-, skjenket av Den norske Bryggeriindustri i anledning av NTNUs 40-års jubileum.

Stiftelsen kan økes, foruten ved avkastning, ved direkte tilskudd fra Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris forening.

§2

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Et medlem fra SINTEF samt et medlem oppnevnt av Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris forening. Disse oppnevnes for et tidsrom på 4 år. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 3

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som bidrag til særlig kvalifiserte sivilingeniører, fortrinnsvis med bakgrunn i biokjemi/
bioteknologi, og med interesse for spesielle forskningsoppgaver. Slike oppgaver skal angis i søknaden, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen.
Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

 

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 6

Endringer i stiftelsens vedtekter skjer med samtykke fra donator og rektor ved NTNU.

Translate »