Søk

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen.

En del av avkastningen kan også brukes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 43 000,00 NOK
 

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen.

En del av avkastningen kan også brukes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 43 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelig forskning innen metallurg ved NTNU

eller

- fremme teknologisk undervisning og forskning generelt

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Vedtekter

VEDTEKTER for Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

(Vedtatt av Norges tekniske høgskole 15.12.1976. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.95 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1
Stiftelsen er under navnet "Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU opprettet av Tinfosselskapene i anledning deres 100-års jubileum.

§ 2
Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3
Ved stiftelsen utgjør kapitalen kr 1 000 000,- - kronerenmillion 00/100 - som ikke må røres uten ved enstemmig styrevedtak. Kapitalen tilføres legatet ved transport av obligasjon for et tilsvarende beløp utstedt av Tinfosselskapene og som gis tilfredsstillende pant i Tinfosselskapenes faste eiendommer. Obligasjonsbeløpet, kr 1 000 000,- - kronerenmillion 00/100 - som kan oppsies til forfall av begge parter med 6 - seks - måneders varsel, forrentes med 7 - syv - % p.a.. Noe forbehold om anbringelse etter samme regler som for umyndige midler bestemt skal ikke gjelde.

§ 4
Formålet er i første rekke å yte bidrag til fremme av vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En del av avkastningen kan også nyttes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

§ 5
Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett av medlemmene skal oppnevnes av Tinfosselskapene og ett medlem oppnevnes blant professorene ved Metallurgisk Institutt. Oppnevnelsene skjer for 3 år om gangen med adgang til gjenvalg. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6
Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 7
Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 8
Endringer i stiftelsens vedtekter kan finne sted etter gjensidig overenskomst mellom Tinfosselskapene og rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

Translate »