Søk

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Legatet fremmer vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Prioriterte søknader er innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen.

Det gis også bidrag til aktiviteter som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 40 000 kr. 

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

(Vedtatt av Norges tekniske høgskole 15.12.1976. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.95 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er under navnet "Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU opprettet av Tinfosselskapene i anledning deres 100-års jubileum.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Ved stiftelsen utgjør kapitalen kr 1 000 000,- - kronerenmillion 00/100 - som ikke må røres uten ved enstemmig styrevedtak. Kapitalen tilføres legatet ved transport av obligasjon for et tilsvarende beløp utstedt av Tinfosselskapene og som gis tilfredsstillende pant i Tinfosselskapenes faste eiendommer. Obligasjonsbeløpet, kr 1 000 000,- - kronerenmillion 00/100 - som kan oppsies til forfall av begge parter med 6 - seks - måneders varsel, forrentes med 7 - syv - % p.a.. Noe forbehold om anbringelse etter samme regler som for umyndige midler bestemt skal ikke gjelde.

§ 4

Formålet er i første rekke å yte bidrag til fremme av vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En del av avkastningen kan også nyttes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

§ 5

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett av medlemmene skal oppnevnes av Tinfosselskapene og ett medlem oppnevnes blant professorene ved Metallurgisk Institutt. Oppnevnelsene skjer for 3 år om gangen med adgang til gjenvalg. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp for fagkomiteen som utdeles etter deres bestemmelse. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 7

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 8

Endringer i stiftelsens vedtekter kan finne sted etter gjensidig overenskomst mellom Tinfosselskapene og rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

Translate »