Søk

Emil Walbom Andersens Legat

Legatet skal brukes til velferdstiltak for pasienter ved Træleborg bo- og behandlingssenter.

Legatet er i prosess med å avklare praksis for utdeling. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

Emil Walbom Andersens legat

 

§ 1 Legatets oppretter og navn

Til grunn for legatet ligger testamentert gave fra Emil Walbom Andersen av 07.04.1987.

Legatets navn skal være «Emil Walbom Andersens Legat».

§ 2 Formål


Legatet skal brukes til velferdstiltak for pasienter ved Træleborg bo- og behandlingssenter.

§ 3 Styret

Legatets styre skal bestå av fire medlemmer

 Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av legatets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 4 Kapital

Legatets grunnkapital tilsvarer kr . 677 136,34 ved utlodning av boet 05.06.1988.

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Plassering av legatets midler avgjøres av styret.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5 Endring av vedtekter

Styret har myndighet til å vedta endringer av legatets vedtekter

Translate »