Søk

Fondet for belønning av fremragende studentarbeid innen økologiske aspekt av materialteknologi ved NTNU

Stiftelsens midler gis som belønningsstipend for fremragende besvarelser av hovedoppgaver.

Aktuelle tema er:

  • miljøvennlig og ressursbesparende bearbeiding
  • behandling og bruk av materialer
  • gjenvinning av materialer og produkter
  • forbedret grunnlag for livssyklusanalyser
  • materialrelatert utvikling av produkter som gir en klar økologisk totalgevinst

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§ 1

Stiftelsen er gitt til Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) av professor Einar Bardal, Trondheim, som opprinnelig mottok grunnkapital som Statoils forskerpris 1993.

Stiftelsen skal bære navnet "Fondet for belønning av fremragende studentarbeid innen økologiske aspekt av materialteknologi ved NTNU".

§ 2

Stiftelsens midler (avkastning med evt. tillegg av deler av kapitalen) skal nyttes til belønningsstipend for framragende besvarelser av hovedoppgaver innen tema som miljøvennlig og ressursbesparende bearbeiding, behandling og bruk av materialer, gjennvinning av materialer og produkter, forbedret grunnlag for livssyklusanalyser og materialrelatert utvikling av produkter som gir en klar økologisk totalgevinst.

Det skal tas sikte på utdeling av i gjennomsnitt ett belønningsstipend à NOK 15 000,- per år. Se dog § 5 tredje ledd.

Stipend kan bare tildeles én student én gang.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemme for 2 år-

§ 4

For å innstille aktuelle kandidater til å motta belønningsstipend fra stiftelsen oppnevnes en fagkomité med 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter råd fra dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

§ 5

Grunnkapitalen er 150.000 kr. Den skal kunne brukes til å realisere stiftelsens formål. De samlede, gjennomsnittlige årlige utdelinger fra stiftelsen (del av grunnkapitalen + avkastning) skal dog de første fem år regnet fra stiftelsesdato ikke overstige NOK 15 000,-. Deretter skal styret vurdere om de samlede årlige utdelinger fra stiftelsen vil kunne økes til NOK 20 000,--

Translate »