Søk

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Fondet gir stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet.

Det er ønskelig at stipendmottakere skal få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

Fondet lyser ut midler 1. februar annet hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Neste søknadsrunde forventes annonsert i 2023. 


Vedtekter

FOR

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

(Vedtatt av Professorutvalget den 26. mai 1967. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.95, ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er under navnet "Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU" opprettet av Norsk Hydro a.s. ifølge styrebeslutning 16. desember 1966. Grunnkapitalen skal utgjøre kr 300.000,-.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsens formål er å yte stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet - også for å få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

§ 5

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Norsk Hydro ASA. Et medlem skal være en professor knyttet til siv.ing. utdanningen. Oppnevningen skjer for 3 år om gangen med adgang til gjenvalg.

Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet - også for å få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 7

Norsk Hydro kan innen 31.12.2007 tilbakekalle alle eller deler av endringer vedtatt av NTNUs styre dersom Norsk Hydro selv finner tidligere vedtekter som mer hensiktsmessig. Fra 01.01.2008 kan endringer i stiftelsens vedtekter bare finne sted ved flertallsbeslutning av stiftelsens styre og med godkjenning av Norsk Hydro ASA og Rektor ved NTNU.

Translate »