Søk

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Fondet gir stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet.

Det er ønskelig at stipendmottakere skal få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar annet hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

(Vedtatt av Professorutvalget den 26. mai 1967. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.95, ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er under navnet "Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU" opprettet av Norsk Hydro a.s. ifølge styrebeslutning 16. desember 1966. Grunnkapitalen skal utgjøre kr 300.000,-.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsens formål er å yte stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet - også for å få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

§ 5

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Norsk Hydro ASA. Et medlem skal være en professor knyttet til siv.ing. utdanningen. Oppnevningen skjer for 3 år om gangen med adgang til gjenvalg.

Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet - også for å få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 7

Norsk Hydro kan innen 31.12.2007 tilbakekalle alle eller deler av endringer vedtatt av NTNUs styre dersom Norsk Hydro selv finner tidligere vedtekter som mer hensiktsmessig. Fra 01.01.2008 kan endringer i stiftelsens vedtekter bare finne sted ved flertallsbeslutning av stiftelsens styre og med godkjenning av Norsk Hydro ASA og Rektor ved NTNU.

Translate »