Søk

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi.

Studenter på hovedfagsnivå er også velkomne til å søke.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en fagkomité bestående av professorene i klassisk og orientalsk filologi.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Naadigst konfirmert ved hoieste resolusjon av 17. november 1893. Approbert av Det akademiske kollegium 17. desember 1932. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 17. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Stiftelsen er opprettet ved Hans Andreas Benneches testament på NOK 80.000,-. Stiftelsen er blitt tilført midler ved overføring av Christian Joachim Mohns gave til universitetet, Professor J. Liebleins orientalistfond og legatet til Professor Jens Liebleins Minde. Legatets grunnkapital er NOK 149.164,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra en fagkomité bestående av professorene i klassisk og orientalsk filologi. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »