Søk

Hans Fosshagens legat

Legatet skal brukes til beste for «pensjonærer» ved Re Helsehus.

Legatet er i prosess med å avklare praksis for utdeling. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

HANS FOSSHAGENS LEGAT

 

§ 1 Legatets oppretter og navn

Til grunn for legatet ligger testamentert gave fra Hans Fosshagen.

Legatets navn skal være «Hans Fosshagens legat».

§ 2 Formål

Legatet skal brukes til beste for «pensjonærer» ved Re Helsehus.

§ 3 Styret

Legatets styre skal bestå av fire medlemmer:

 Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av legatets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 4 Kapital

Legatets grunnkapital tilsvarer kr. 1 753 692 og er urørlig.

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Plassering av legatets midler avgjøres av styret

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5 Endring av vedtekter

Vedtektene for «Hans Fosshagens legat» kan endres etter vedtak i legatets styre. Eventuelle endringer må være i tråd med testamentet.

Legatet skal forvaltes i henhold til Stiftelsesloven.

Translate »