Søk

Hematologisk forskningsfond

Stiftelsen skal støtte hemostase-, trombose- og ateroskleroseforskning.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Oslo Universitetssykehus til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 20. september 1994 og 20. april 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet ved en gave fra skipsmegler Inge Stensland. Det skal administreres av Universitetet i Oslo.

§2.

Fondets formål er å støtte hemostase-, trombose-, og ateroskleroseforskning ved Hematologisk Forskningslaboratorium, Ullevål sykehus.

§3.

Fondets grunnkapital utgjør NOK 367.000,- og den er urørlig. Grunnkapitalen kan økes både ved eventuell ubrukt rente og ved eventuell tilførsel. 20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Ved spesielle tilfeller og ved enstemmig vedtak i fagkomitéen kan den urørlige kapitalen angripes.

§4.

Fondets fagkomité skal bestå av tre personer oppnevnt av Dekanus ved Det medisinske fakultet. To av disse skal være fast ansatte leger ved Hematologisk Avdeling, Ullevål sykehus. Medlemmene av komitéen oppnevnes for 3 år av gangen. Gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomitéen velger leder. Fagkomitéen fastsetter søknadsfrist, bekjentgjørelsesmåte, eventuell sum til utdeling og foretar fordelingen mellom søkerne.

§5.

Regnskap og årsberetning skal hvert år, innen 1. april, forelegges bestyrer ved Instituttgruppen for Oslo Kommunale Sykehus til behandling.

§6.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »