Søk

Legatet Etter Melbostad, Valmestad, Valmestad Og Gjessing

Legatets formål er å støtte kirkelige og kulturelle tiltak og/eller tiltak som kommer barn og unge til gode i områder tilhørende Tønsberg kommune.

Fortrinnsberettigede skal videre være sangkor, orkestre og musikkorps som også bidrar med sang og musikk i kirkene. Menighetsarbeid skal tilgodeses.

Legatet er i prosess med å avklare praksis for utdeling. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

LEGAT ETTER MELBOSTAD, VALMESTAD OG GJESSING

 

§ 1 Formål
Legatets formål er å støtte kirkelige og kulturelle tiltak og/eller tiltak som kommer barn og unge til gode i områder tilhørende Tønsberg kommune.

Fortrinnsberettigede skal videre være sangkor, orkestre og musikkorps som også bidrar med sang og musikk i kirkene. Menighetsarbeid skal tilgodeses.

§ 2 Styret
Legatets styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av legatets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 3 Kapital
Legatets grunnkapital tilsvarer kr. 2 459 250 og er urørlig.

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Plassering av legatets midler avgjøres av styret

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 4 Endring av vedtekter
Vedtektene for «Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing» kan endres etter vedtak i legatets styre.

Legatet skal forvaltes i henhold til Stiftelsesloven.

Translate »