Søk

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Stiftelsen skal støtte allmennyttige og kulturelle formål samt religiøse og humanitære organisasjoner.

Støtte gis som følger:

  1. 25 % til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen
  2. til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg
  3. til kirkelig ungdomsarbeid
  4. til Tønsberg Menighetspleie
  5. til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

VEDTEKTER FOR
MAGDALENE CHRISTENSENS OG LAURA OG OTMAR GRAVDAHLS FOND

som er en sammenslutning av

1. Magdalene Christensens fond er opprettet i henhold til hennes testament av 16. november 1982, I henhold til ovennevnte testament og gavebrev skal fondets avkastning nyttes til allmennyttige og kulturelle formål.

2. Laura og Otmar Gravdahls minnefond er opprettet ved gavebrev av 23. januar 1979 og har til formål å støtte religiøse og humanitære organisasjoner. Fondet har en grunnkapital på kr 990 000.

Fondene er ved stiftelsestilsynets vedtak slått sammen basert på følgende vedtekter som erstatter de tidligere vedtekter/statutter:

§ 1
Fondets navn er Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond.

§ 2
Fondets grunnkapital er bundet og utgjør per 1.1.2014:

Magdalene Christensens legat kr 1 710 131

Laura og Otmar Gravdahls legat kr 990 000

§ 3
Fondet har til formål å støtte allmennyttige og kulturelle formål samt støtte religiøse og humanitære organisasjoner på følgende måte:

1. Med 1/4 til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen.
2. Til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg.
3. Til kirkelig ungdomsarbeid
4. Til Tønsberg Menighetspleie
5. Til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

§ 4
Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt el-
ler etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det
samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg
kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha
økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre.

§ 5
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6
Plassering av legatets midler avgjøre av styret.

Styret bestemmer eventuelt tilsetting av forretningsfører.

Styret skal påse at regnskap, revisjon og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Utdeling av legatets midler for de enkelte år fastsettes av styret.

Tønsberg kommune er fondets regnskapsfører. Revisjonen utføres av kommunens revisor.

§ 7
10 % av legatets bruttoinntekter (renteinntekter mm.) avsettes grunnkapitalen.

De resterende inntekter etter fradrag av legatets samlede utgifter utdeles til formålet, jf. § 3.

Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 8
For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59 med senere endringer.

Translate »