Søk

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Stiftelsen skal støtte allmennyttige og kulturelle formål samt religiøse og humanitære organisasjoner.

Støtte gis som følger:

  1. 25 % til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen
  2. til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg
  3. til kirkelig ungdomsarbeid
  4. til Tønsberg Menighetspleie
  5. til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 62 000,00 NOK
 

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Stiftelsen støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden. Det skal totalt deles ut inntil kr 62 000.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter søknader om støtte til allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner. 

HVILKE AKTIVITETER KAN FÅ STØTTE?

Støtte gis som følger:

- 25 % til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen

- til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg

- til kirkelig ungdomsarbeid

- til Tønsberg Menighetspleie

- til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR
MAGDALENE CHRISTENSENS OG LAURA OG OTMAR GRAVDAHLS FOND

som er en sammenslutning av

1. Magdalene Christensens fond er opprettet i henhold til hennes testament av 16. november 1982, I henhold til ovennevnte testament og gavebrev skal fondets avkastning nyttes til allmennyttige og kulturelle formål.

2. Laura og Otmar Gravdahls minnefond er opprettet ved gavebrev av 23. januar 1979 og har til formål å støtte religiøse og humanitære organisasjoner. Fondet har en grunnkapital på kr 990 000.

Fondene er ved stiftelsestilsynets vedtak slått sammen basert på følgende vedtekter som erstatter de tidligere vedtekter/statutter:

§ 1
Fondets navn er Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond.

§ 2
Fondets grunnkapital er bundet og utgjør per 1.1.2014:

Magdalene Christensens legat kr 1 710 131

Laura og Otmar Gravdahls legat kr 990 000

§ 3
Fondet har til formål å støtte allmennyttige og kulturelle formål samt støtte religiøse og humanitære organisasjoner på følgende måte:

1. Med 1/4 til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen.
2. Til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg.
3. Til kirkelig ungdomsarbeid
4. Til Tønsberg Menighetspleie
5. Til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

§ 4
Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt el-
ler etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det
samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg
kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha
økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre.

§ 5
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6
Plassering av legatets midler avgjøre av styret.

Styret bestemmer eventuelt tilsetting av forretningsfører.

Styret skal påse at regnskap, revisjon og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Utdeling av legatets midler for de enkelte år fastsettes av styret.

Tønsberg kommune er fondets regnskapsfører. Revisjonen utføres av kommunens revisor.

§ 7
10 % av legatets bruttoinntekter (renteinntekter mm.) avsettes grunnkapitalen.

De resterende inntekter etter fradrag av legatets samlede utgifter utdeles til formålet, jf. § 3.

Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 8
For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59 med senere endringer.

Translate »