Søk

Marie Håkestads legat for oppsøkende virksomhet

Legatet skal tilgodese organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre og mennesker i en vanskelig situasjon.

Legatet er i prosess med å avklare praksis for utdeling. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

MARIE HÅKESTADS LEGAT FOR OPPSØKENDE VIRKSOMHET

 

§ 1 Legatets oppretter og navn
Til grunn for legatet ligger testamentert gave fra Marie Håkestad.

Legatets navn skal være «Marie Håkestads legat for oppsøkende virksomhet».

§ 2 Formål
Legatet skal tilgodese organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre og mennesker i en vanskelig situasjon.

§ 3 Styret
Legatets styre skal bestå av fire medlemmer:

 Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av legatets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 4 Kapital
Legatets grunnkapital tilsvarer kr. 1 000 000 og er urørlig.

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål.

Plassering av legatets midler avgjøres av styret

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5 Endring av vedtekter
Vedtektene for «Marie Håkestads legat for oppsøkende virksomhet» kan endres etter vedtak i legatets styre. Eventuelle endringer må være i tråd med testamentet.

Legatet skal forvaltes i henhold til Stiftelsesloven.

Translate »