Søk

Nidars fond til fordel for Norges Tekniske Høgskole

Stiftelsen skal støtte og stimulere vitenskapelig forskning ved NTNU.

Støtten skal fortrinnsvis være knyttet til området næringsmiddelkjemi.

På grunn av lav kapital har ikke stiftelsen delt ut stipend de siste 10 år.

Det er ikke avklart når stiftelsen vil lyse ut tilgjengelige midler.


Vedtekter

Opprinnelig stadfestet av Sosialdepartementet 17. juni 1949. Nye statutter stadfestet 26. september 1980.

§1

Fondet er opprettet i 1949 av Nidar Chokoladefabrik A/S i Trondheim under navnet "Nidars forskningsfond til fordel for Norges tekniske høgskole". Ved statuttendring i 1980 er fondet gitt navnet "Nidars fond til fordel for Norges tekniske høgskole".

§2

Fondets formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole- fortrinnsvis knyttet til området næringsmiddelkjemi.

§3

Fondets grunnkapital utgjorde ved fondets opprettelse i 1949 kr 10 000.- Ved senere gaver og kapitaltilskrivning er grunnkapitalen øket til kr 126 320,39 pr 1.1.80. Kapitalen kan økes ved nye gaver fra Nidar Bergene A/S. Grunnkapitalen er urørlig.

§4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§5

Stiftelsen forvaltes etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§6

Den del av avkastningen som er disponibel etter at avsetning er foretatt som fastsatt i §3- nyttes etter styrets bestemmelse til støtte og stimulans av den vitenskapelige forskning ved Norges tekniske høgskole, fortrinnsvis knyttet til næringsmiddelkjemiens område.

Midlene kan benyttes til gjesteforelesninger. Gjesteforelesning som i vesentlig grad finansieres av fondet skal benevnes "Nidar- forelesning ved Norges tekniske høgskole". Fondets styre kan utdele prisbelønninger til yngre forskere ved NTH. Slik prisbelønning benevnes "Nidars pris". Yngre forskere ved NTH kan få tildelt bidrag til vitenskapelige reiser.

Styret bestemmer over bruk av disponible midler som regel en gang pr år, men kan også gi mindre bidrag til ønskelige aktiviteter gjennom året. Disponible midler som ikke nyttes det ene år oppsamles til senere benyttelse. De kan også legges til kapitalen.

Translate »