Søk

Nordea Bank Norges legat til NTNU

Legatet støtter vitenskapelig forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen.

Det gis stipender til lærere ved NTNU til videreutviklingen av undervisning med fokus på følgende virksomheter:

  • bank
  • industri
  • handel
  • skipsfart

Legatet gir også stipender til videre utdannelse av arkitekter og ingeniører uteksaminert fra NTNU, som har særlig interesse for virksomhetene nevnt over.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. 

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Nordea Bank Norges legat til NTNU

(Stadfestet av Sosialdepartementet 23. mai 1949. Endret av styret 13. desember 2004 og godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948, skal bære navnet: Nordea Bank Norges legat til NTNU.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 200 000,- og er urørlig.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor. Ett av medlemmene oppnevnes av Nordea Bank Norge.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er.
Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål.

Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

Fagkomitémedlemmenes funksjonstid er 3 år. Fagkomiteen velger selv sin leder.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipender til de av NTNUs lærekrefter som underviser i fag som er av særlig interesse for bank-, industri-, handels- eller skipsfartsvirksomhet til videre studium av betydning for undervisning i disse fag, eller til stipender til videre utdannelse av arkitekter og ingeniører uteksaminert fra NTNU, som har særlig interesse og anlegg i retning av praktisk virksomhet i bank-, industri-, handels- eller skipsfartsnæring

§ 6

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av
styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 7

Endringer i disse vedtekter kan bare skje med samtykke av Nordea Bank Norges' styre.

§ 8

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »