Søk

Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning og foregå ved NTNU. Målet er å styrke det faglige miljøet knyttet til teknologisk utdanning og forskning og dra nytte av forskningsoppgavenes eller prosjektenes ledere og personale. Dette særlig for den videre undervisning og opplæring i forskningsarbeid ved teknologisk utdanning og forskning.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter for
Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU

(Endringer vedtatt av NTNUs styre 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005 )

§ 1

Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU er opprettet 12. desember 1995 ved gavemidler fra Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab i anledning av selskapets 50-års jubileum.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Fondets grunnkapital utgjør kr 1.000.000,-. Kapitalen må ikke røres uten giverens samtykke.

Fondet ble i 2019 tilført annen egenkapital fra avviklede Den norske Bryggeriindustris fond til fremme av de tekniske vitenskaper ved NTNU. Det aktuelle beløpet er kr 544.397,-. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. To av medlemmene oppnevnes av Norsk Hydro ASA og to medlemmer oppnevnes blant NTNUs professorer knyttet til siv.ing.utdanningen. Fagkomitemedlemmene oppnevnes for 3 år av gangen og kan gjenvelges. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp for spesielle større forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Vedkommende forskningsarbeid skal være knyttet til den teknologiske utdanning og forskning og foregå ved NTNU. Fagkomiteen bør ved tildeling av bidrag, ta sikte på derigjennom å styrke det faglige miljø knyttet til den teknologiske utdanning og forskning, og dra nytte av forskningsoppgavenes eller prosjektenes ledere og personale, særlig for den videregående undervisning og opplæring i forskningsarbeid ved den teknologiske utdanning og forskning. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Stiftelsens midler må ikke nyttes til oppgaver som naturlig tilligger staten å løse.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 7

Endringer i stiftelsens vedtekter kan bare finne sted ved flertallsbeslutning av stiftelsens styre og med godkjenning av Norsk Hydro ASA og Rektor ved NTNU.

Norsk Hydro kan innen 31.12.2007 tilbakekalle alle eller deler av endringer vedtatt av NTNUs styre dersom Norsk Hydro selv finner tidligere vedtekter som mer hensiktsmessig.
Fra 01.01.2008 kan endringer i stiftelsens vedtekter bare finne sted ved flertallsbeslutning av stiftelsens styre og med godkjenning av Norsk Hydro ASA og Rektor ved NTNU.

Translate »