Søk

Owrenforelesningene og Stormorkenfondet

Stiftelsen støtter hemostase-, trombose- og ateroskleroseforskning ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

De disponible midlene skal dessuten dekke utgiftene ved en årlig «Owrenforelesning» og tilhørende arrangementer.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Det medisinske fakultet til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. mai 1993, med endringer av 21. mars 1995 og 27. november 2002. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003 og 24. januar 2005

§ 1

Fondet er opprettet av professor Paul Owren og professor Helge Stormorken og skal støtte indremedisinsk forskning, administrert av Universitetet i Oslo.

§ 2

Fondets formål er å støtte hemostase-, trombose- og ateroskleroseforskning utgått fra Institutt for indremedisinsk forskning. Dessuten skal avkastningen dekke utgiftene ved en årlig "Owrenforelesning" og de dertil knyttete arrangementer.

§ 3

Fondets grunnkapital utgjør NOK 550.000,-. Grunnkapitalen er urørlig. Den kan økes både ved eventuell ubrukt rente og ved eventuell tilførsel. Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 4

Fondets fagkomité skal bestå av to representanter oppnevnt av Dekanus ved Det medisinske fakultet. Oppnevningsperioden er fem år. Gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomitéen velger leder. Fagkomitéen fastsetter søknadsfrist, bekjentgjørelsesmåte, eventuelt sum til utdeling og foretar fordelingen mellom søkerne.

§ 5

Regnskap og årsberetning skal hvert år, innen 1. juni, forelegges styret for Instituttgruppen for klinisk medisin, Rikshospitalet til behandling.

§ 6

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »