Søk

Tandbergs Radiofabrikks fond

Fondet støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

Fondet fokuserer på prosjekter som kan være til beste for allmennheten og som gjerne viderefører Vebjørn Tandbergs arbeid for å fremme et godt industrimiljø

Støtte gis i form av reisestipend til stipendiater ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Prioriterte formål er

  • reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid
  • deltagelse på sommerskole eller lignende
  • studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen prioriteres.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Tandbergs Radiofabrikks fond

 

 

Fondets historie

Stiftelsen er opprettet ved ingeniør Vebjørn Tandbergs gavebrev av 29. september 1939. Utviklingen har medført at forholdene har forandret seg i flere henseender, og Tandbergs Radiofabrikk A/S som tidligere var i fondets eneeie, ble i 1971 et børsnotert selskap. I 1977 fraskrev fondet seg sine særlige rettigheter i Tandbergs Radiofabrikk A/S, og i 1978 ble fondets aksjer i fabrikken nedskrevet til null. For under de endrete forhold best mulig å ivareta de hensyn som ligger til grunn for fondets opprettelse og med tilførsel av ny grunnkapital som Vebjørn Tandbergs arvinger har overlatt fondet fra hans dødsbo i tråd med Vebjørn Tandbergs ønske, utarbeidet fondets ledelse i 1980 reviderte vedtekter for fondet.

Størrelsen på fondets kapital, som blant annet var knyttet til endelig oppgjør etter Tanbergkonkursen, var ikke klar før tidlig i 1990 årene. Kapitalen viste seg å være så vidt beskjeden at fondets styre ikke så noen reell økonomisk mulighet for å foreta tilfredsstillende utlysning og saksbehandling samt utdele et stipend av betydning. De rette instanser ble derfor forespurt og bifalt fondsstyrets ønske om å bruke midlene til å gi ut en bok om Tandberg og tandbergfabrikkene. Formålene med dette var blant annet å beskrive Tandbergs ideer om industrietablering og -utvikling. Tandbergboken ble skrev at Arnljot Strømme Svendsen og Helmer Dahl og utgitt i 1995.

Det tok lang tid å produsere boken, den kostet mindre enn forventet og man hadde praktisk talt ingen andre utgifter idet det ikke ble utdelt stipendier. Fondsmidlene var i denne tiden plassert til gode renter. Etter utgivelsen av boken var det midler igjen i fondet, men fremdeles altfor lite til at man både kunne utdele heltids stipendier. Etter blant annet henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som da var rette myndighet med hensyn til omdannelser av stiftelser, fikk fondsstyret adgang til å omdanne fondet og føre forvaltningen over til NTNU. Nedenstående vedtekter er endret slik at de er tilpasset den nye situasjonen, og fortsatt i Tandbergs ånd.

§ 1 Stiftelsens formål

Stiftelsen som skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge til beste for allmennheten, herunder også videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeide for å fremme et godt industrimiljø.

§ 2 Stiftelsens kapital

Stiftelsens grunnkapital utgjøres av de midler som gjenstår pr 01.01.2008, inkludert renteavkastning, av de midler som stiftelsen disponerte etter sluttoppgjør fra Tandbergs Radiofabrikks konkursbo og de midler som Vebjørn Tandbergs arvinger overførte til stiftelsen. Grunnkapitalen utgjorde pr 30.06.2010 kr 1 915 488. Av dette er 1 500 000 urørlig egenkapital. Ved sammenslåing med Norsk landstelefonforenings legat 10.10.2010 ble fondet tilført kr 47 631.

§ 3 Styre

Stiftelsens skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs rektor oppnevner styret for stiftelsen.

§ 4 Fagkomité

Stiftelsen skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer oppnevnt for 4 år av gangen av NTNUs rektor. Minst et av medlemmene i fagkomiteen skal være fast ansatt i vitenskapelig stilling ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ved NTNU, og minst ett av medlemmene bør ha bakgrunn fra industriell virksomhet.

§ 5 Utdelinger

Styret stiller hvert år et beløp til disposisjon for fagkomiteen som kan benyttes til utdeling av stipendier. Midlene utdeles etter innstilling fra fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 6 Forvaltning

Stiftelsen forvaltes etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 7 Endring av vedtektene

Endring i disse vedtektene kan bare foregå etter enstemmige vedtak i fagkomiteen og fondets styre samt godkjennelse fra rektor ved NTNU.

Translate »