Søk

Personvern og sikkerhet

UNIFOR innhenter kun informasjon som er nødvendig eller lovpålagt for å utføre våre oppgaver. Dette innebærer også at vi innhenter, oppbevarer og benytter personopplysninger for ansatte, styremedlemmer, søkere om stipend og fagkomitémedlemmer.

Vær oppmerksom på at denne informasjonssiden inneholder generell informasjon og enkelte stiftelser ber om tilleggsopplysninger i forbindelse med sine utlysninger. Den enkelte stiftelse opplyser om hvilke personopplysninger dette gjelder og til hvilket formål de innhentes til på sin nettside.

 

  1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder i UNIFOR er på vegne av UNIFOR ansvarlig for UNIFORs behandling av personopplysninger i forbindelse med søknader om støtte og tildeling av midler fra stiftelsene som UNIFOR er forretningsfører for, og som bruker UNIFORs elektroniske søknadsportal. UNIFOR er også ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med utbetaling fra stiftelsene som UNIFOR er forretningsfører for.
Hvis stiftelsene behandler søknader/tildelinger selv, er det stiftelsens styre som er behandlingsansvarlig.

 

  1. Hva brukes personopplysningene til?

UNIFOR bruker opplysninger som oppgis ved opprettelse av Min Side bare i forbindelse med behandlingen og vurdering av søknader om støtte fra stiftelsene. Opplysningene vil kun bli tilgjengeliggjort for fag- og utdelingskomiteer eller styrene i stiftelsene i forbindelse med søknadsbehandlingen.

 

  1. Hva er det rettslige grunnlaget for å innhente personopplysninger?

For å kunne vurdere søknader om støtte opp mot vedtektene i stiftelsene, må søker samtykke til at det innhentes et minimum av opplysninger om søkeren (GDPR, artikkel 6 nr. 1 a); spesifikt formål).

 

  1. Hvilke personopplysninger behandles?

For søkere om stipend innhentes og oppbevares navn, e-postadresse, arbeidssted/studiested og kontonummer. For fagkomitémedlemmer innhentes og oppbevares navn og e-postadresse.
Opplysninger som fødselsdato, kjønn og passord for Min Side lagres ikke, men verifiseres gjennom ID-porten.

 

  1. Hvor hentes opplysningene fra?

Navn og adresse hentes fra Det sentrale folkeregisteret ved identifisering gjennom ID-porten. Øvrige opplysninger, som arbeids- eller studiested, kontonummer osv., er brukeren selv ansvarlig for å oppgi.

 

  1. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å registrere seg som bruker og å søke støtte gjennom UNIFOR. Hvis man ikke ønsker å oppgi opplysninger som kreves for behandlingen av søknaden, kan det imidlertid medføre at søknaden vurderes som ufullstendig og ikke behandles.

 

  1. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Opplysninger utleveres kun til fagkomitémedlemmer eller stiftelsens styre i forbindelse med vurdering av søknader.

 

  1. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Søkere og fagkomitémedlemmer kan be om sletting av profilen på Min Side, og all data vil da anonymiseres slik at historikk kan opprettholdes. Det vil ikke være mulig å slette en bruker som har fått innvilget søknad, der rapporten er godkjent for mindre enn 5 år siden.
Inaktive søkere som ikke har vært innlogget siste 24 måneder, blir slettet. Inaktive fagkomitémedlemmer som ikke har vært innlogget de siste 36 måneder og ikke er tilknyttet en aktiv utlysning, blir slettet.
Avslåtte søknader eldre enn 5 år blir anonymisert. Innvilgede søknader med tilhørende rapport, der rapporten er godkjent for mer enn 5 år siden, blir anonymisert.

 

  1. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Brukere har rett til å anmode UNIFOR om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet.

UNIFOR behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

 

  1. Kan gitt samtykke trekkes tilbake?

Brukere har rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake.

 

11. Hvordan klage til en tilsynsmyndighet?

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet.

 

12. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om innsyn, retting eller sletting av opplysningene på Min Side, kontakt oss på 22 34 01 40 eller unifor@unifor.no. Spørsmål om personopplysninger som kommer gjennom ID-porten, må rettes til Skatteetaten.

Kravet om at virksomheter skal ha en personvernerklæring, finnes i § 19 i personopplysningsloven.

Translate »