Søk

Stiftelser


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

Stiftelsen skal gi bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter.
Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (...
De disponible midlene skal brukes til reisestipend til studenter ved Universitetet i Oslo.
Stiftelsen skal fremme juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.
Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.
Stiftelsen gir støtte til forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.
Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorg...
Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen...
Stiftelsen gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.
Stiftelsen gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.
Stiftelsen gir vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.
Stiftelsen skal støtte master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.
Stiftelsen støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Stiftelsen skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.
Stiftelsen skal støtte forskning og utdannelse ved Institutt for marin teknikk ved NTNU (tidligere NTNUs Marintekniske avdeling) til beste for slik maritim virksomhet so...
Stiftelsen gir støtte til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for helse og samfunn (tidligere Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag) ved ...
De disponible midlene brukes til reisestipend til studenter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.
Legatet skal fremme norsk medisinsk basal forsikring innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft vil bli prior...
Stiftelsen skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.
Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.
Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.
UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller...
De disponible midlene brukes til slike formål innenfor det akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk.
Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.
Stiftelsen skal fremme forskning på hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).
Translate »