Søk

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

 

Stiftelsen lyser ut midler i to faste perioder hvert år:

F.o.m. 28. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.


Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2024
Tilgjengelig for utdeling: 71 000,00 NOK
 

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo


Stiftelsen støtter vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtte gis i form av reisestipend. 

Gitt at stiftelsen har begrensede midler, kan ikke søkere påregne å få fullfinansiert sine reiser. Potensielle søkere oppfordres derfor til å søke flere finansieringskilder. 

Det deles tradisjonelt ut  stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr - 25 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under stiftelsens formålsbestemmelse. Du må være ansatt ved Universitetet i Oslo og ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Søknadsfristen er 1. oktober.  

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. september 1975, godkjent av Sosialdepartementet 25. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 11. april 2000 og 21. mars 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av vedtak i styret for Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse i Danmark om å overføre til Norge den del av stiftelsens kapital som tilsvarer de tre norske legatklassers andel og årlige inntekt. Grunnkapitalen utgjør 1.500.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal benyttes som tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo. Tildeling av midler skjer etter beslutning av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »