Søk

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

 

Stiftelsen lyser ut midler i to faste perioder hvert år:

F.o.m. 28. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. september 1975, godkjent av Sosialdepartementet 25. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 11. april 2000 og 21. mars 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av vedtak i styret for Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse i Danmark om å overføre til Norge den del av stiftelsens kapital som tilsvarer de tre norske legatklassers andel og årlige inntekt. Grunnkapitalen utgjør 1.500.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal benyttes som tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo. Tildeling av midler skjer etter beslutning av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »