Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

01
nov 2021

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Søknadsfrist: 01.11.2021
  CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2022 Permanent academic staffs (including university lectorates) at…

Les mer...

Lukk

 

CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2022

Permanent academic staffs (including university lectorates) at the Department of Nutrition, University of Oslo are invited to apply for funds to research projects within the field of nutrition for 2022. Academic staff in professor II positions can also apply. Academic staff who retire during 2022 are also invited to apply. Academic staff who have retired before 2022 are not entitled to apply.

For all applications it is required that the research activities shall be performed at the Department of Nutrition, and will contribute to further development of the scientific milieu at the Department. Only collaborative projects with other research groups at the department are eligible for funding. The nature of the collaboration must be clearly indicated in the application form. Only projects with clear nutrition relevance will, however, be funded. Scientific quality is the major criteria for evaluation.

THE APPLICATION SHOULD INCLUDE

1. The completed electronic application form (click "Apply here"| "Søk her")

2. A project description (maximum10 pages including references).
Upload the project description as a PDF-file to the electronic application form in the specified field.

3. CV and list of publications the last 5 years (2016-2021)

Upload the documents as PDF-files to the electronic application form in the specified fields.

Funding from Throne Holst Nutrition Research Foundation must be used within 2 years. Otherwise, the funded resources will be returned to the Throne Holst Nutrition Research Foundation.

The application must be submitted electronically

 

BY NOVEMBER 1, 2021

 

For questions regarding the call for applications, please contact Hege Berg Henriksen (h.b.henriksen@medisin.uio.no).

For technical support, please contact UNIFOR (unifor@unifor.no).

 

 

Fra og med oktober 2021 sender UNIFORs søknadssystem ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2021

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.11.2021
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2021

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Søknadsfrist: 15.11.2021
(see below for English)   Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond Fondet fremmer økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av…

Les mer...

Lukk

(see below for English)

 

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Fondet fremmer økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952).

STØTTEN GIS I FORM AV

a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1.

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling.

Det skal i år totalt deles ut inntil kr 300 000.

 

Søknadsfristen er 15. november.

--

 

The fund’s purpose is to promote economic research.

Support is preferably given to studies of conditions and development in Norway or other countries that participated in the European Reconstruction Program (1947-1952).

Each year’s available funds are granted to the following purposes:

a) Scholarship for a younger researcher, preferably for study purposes as mentioned above. The candidate must be under 40 years of age at the end of the application deadline. The person who receives such a scholarship must submit a written report to the board.

b) Contributions to the printing of reports as mentioned under a.

c) Coverage of expenses when inviting foreign researchers to stay in Statistics Norway’s Research Department.

 

The application deadline is 15th of November

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2021

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.11.2021
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som - ivaretar norske sjøfolks velferd, - belyser norske…

Les mer...

Lukk

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

- ivaretar norske sjøfolks velferd,
- belyser norske sjøfolks innsats,
- fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
- bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
-
organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

26
nov 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 26.11.2021
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

26
nov 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 26.11.2021
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

01
des 2021

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Søknadsfrist: 01.12.2021
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo…

Les mer...

Lukk

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law, Education and Theology with a documented record of accomplishment in academic excellence and social leadership.

SYLFF scholarship selection criteria 2021

Applications will be considered by the UiO SYLFF Steering Committee, and grants are made on the basis of documented academic quality/merit, leadership qualities and achievements, and an appropriate goal, plan and budget.

Priority will be given to candidates at the PhD level, but excellent Masters’ students are also eligible for support. PhD students may apply for research activities abroad that support their projects and bring them into contact with relevant institutions and organizations. Master students may apply for funding that support their master thesis, such as field research and extracurricular activities such as participation at international academic conferences. Master students may not apply for support for taking courses at foreign institutions. 

 

The application must be submitted in the English language, and must contain the following:

- Well-formulated and presented application
- Academic and social leadership qualities described (incl. CV, with documented work experience/results)
- Excellent research project with international focus, briefly presented
- The research activities abroad and funds to be used must clearly support the research project goals
- Relevant and modest budget, maximum NOK 50 000,- , clearly presented (NB: accompanying family cannot be supported by SYLFF-funds)
- Recommendation letters (i. e. from supervisor, international host supervisor)
- Confirmation of admission or visit from receiving institution (where relevant)
- Statement of willingness to identify as a UiO SYLFF-Fellow and to participate in building UiO's SYLFF-Fellows Network during and after the funding period.

Please note that by providing a statement of willingness to identify as a UiO SYLFF-Fellow you will be requested to provide additional personal data (post address, e-mail address and phone number) upon being awarded a scholarship. This data will be made available for The Tokyo Foundation as a part of building UiO’s SYLFF-Fellows Network. The data is also used in order to provide current and past Fellows with information about scholarship opportunities, as well as alumni arrangements and SYLFF-conferences, etc. This is a requirement only for those who are awarded a scholarship and it is not a general requirement when submitting an application.

 

The application deadline is 1 December

For more information about SYLFF please visit the following web pages:

The University of Oslo Sasakawa Young Leaders Scholarship Fund (SYLFF)

The Tokyo Foundation

 

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund is aware of the great uncertainty regarding international travel due to the ongoing pandemic caused by Covid-19. Interested applicants are nevertheless encouraged to submit applications. The Sasakawa fund will arrange for an open dialogue with its scholarship recipients and facilitate for extended deadlines in cases where recipients experience delays in their planned activities.

 

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

09
des 2021

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters, Young CAS Fellow project applications

Søknadsfrist: 09.12.2021
  Call for Young CAS Fellow project applications for August 2022 – June 2024 Are you a young researcher looking…

Les mer...

Lukk

 

Call for Young CAS Fellow project applications for August 2022 – June 2024

Are you a young researcher looking for a unique opportunity to grow your professional network and develop your research?

The Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme for the period of August 2022 to June 2024. Application deadline: December 9, 2021.

          • Les utlysningen på norsk her

The Young CAS Fellow programme is an opportunity for researchers below the age of 40 to receive funding and support for their research projects, and gain valuable experience from organizing multiple workshops and a two-month research stay. CAS provides funds, office space and administrative support. Read more about CAS at the bottom of this page.

The aim of the programme is to support outstanding younger researchers by giving them the opportunity to build independent research networks and gain experience as research leaders. Young CAS Fellows can invite colleagues from all over the world to participate in their group and contribute to excellent fundamental research.The Young CAS Fellow programme is an opportunity for researchers below the age of 40 to receive funding and support for their research projects, and gain valuable experience from organizing multiple workshops and a two-month research stay. CAS provides funds, office space and administrative support. Read more about CAS at the bottom of this page.

Researchers under the age of 40 at the application deadline who have completed a Ph.D. and are employed by one of CAS’ partner institutions can apply. The proposed research projects must have a clear fundamental research profile, be curiosity-driven, challenge given truths and have the potential to advance the research front in the relevant field(s). Researchers in all fields can apply, but it is not possible to conduct laboratory-based research at CAS. A successful application will clearly describe how the Young CAS Fellow programme, with its gatherings and networking opportunities, will help realize the objectives of the project and benefit the applicant’s career.

The Young CAS Fellow programme was created in partnership with the Young Academy of Norway (AYF) in 2019/2020 to expand CAS’ reach to early-career researchers. The programme is supported by The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA) and CAS’ partner institutions.

CAS will select two Young CAS Fellows for the period of August 2022 to June 2024.

          • Read about the current Young CAS Fellow projects  

 

Two-year programme

A Young CAS Fellow will receive a grant of up to NOK 750 000 over two years.

During the first year, the Young CAS Fellow will arrange three intensive workshops.

Budget: up to NOK 250 000.

During the second year, the Young CAS Fellow will gather a group from her/his network on the model of the regular CAS projects. The group will work together on the Young CAS Fellow’s project for a period of two months.

Budget: up to NOK 500 000.

CAS will offer administrative support to the Young CAS Fellow throughout the two-year period. The Young Academy of Norway will contribute to gatherings with discussions, advice on outreach and communications, and strategies for further project developments. The Norwegian Academy of Science and Letters offers its elegant venues for the final day of the last gathering and contributes to the reception.

Further details concerning the budget are described in the ‘What can the budget cover?’ section below.

 

Detailed two-year programme

The structure of the programme:

Year 1 (August 2022 – June 2023):

   • The first gathering will last for four to five days and take place in August 2022 on CAS' premises in Oslo or in another suitable location nearby. CAS offers offices and seminar rooms.

   • The second gathering will last between three and five days and will preferably take place in January or February 2023 at the Young CAS Fellow’s home institution, or at another location that serves the objectives of the project.

   • For the third and final gathering in May or June 2023, the Young CAS Fellow will return to CAS for three to five days. This gathering will culminate with an open meeting and reception hosted in the beautiful venues of The Norwegian Academy of Science and Letters.

Year 2 (August 2023 – June 2024):

This year is designed to resemble a regular CAS project. The Young CAS Fellow will gather a core group of collaborators at CAS to work for two continuous months on the research project. This research stay provides a unique opportunity for specialisation and continuity.

The core group should preferably consist of scholars who have participated in one or more gatherings during the first year.

The project will have five office spaces at its disposal and should have four to five participants (including the Young CAS Fellow) in residence at all times during the two-month period.

Each participant should stay for at least four weeks in total, but may split their stay in two. The Young CAS Fellow must be present to lead the group for the whole two-month period.

 

Who can apply?

To be eligible to apply you must:

   • Be below the age of 40 at the application deadline. Extensions will be granted for leaves of absence, compulsory military or civilian service or sick leave. There are no age limits for other project participants.

   • Have completed a Ph.D.

   • Be employed in a full-time academic position* at one of CAS’ partner institutions during the entire period from August 2022 to June 2024. The position does not have to be permanent, and you may change affiliation as long as it is from one partner institution to another.

   • Experience with leading a project is preferable but not required.

*An academic position entails research and/or teaching at the college or university level.

 

Are you currently employed in a temporary position?

You may still apply even though you may not know where you will be employed during the second year of the programme (August 2023 – June 2024). Funding for the second year will, however, require that you are hired by one of our partner institutions when the second year begins. In that case you must also provide a letter of support from your head of section at the new institution.

 

What can the budget cover?

   • Travel and accommodation expenses associated with the project’s gatherings and research stay at CAS.*

   • Daily lunches for you and the project participants during the three gatherings and the research stay. CAS adheres to the government’s fixed rates for dinner outings. Participants staying in a hotel can have their dinner expenses covered but the amount must be agreed upon in advance. CAS does not provide a per diem allowance.

   • Buyouts that cover documentable teaching replacement costs which incur due to a participant’s stay at CAS in the second year. Estimated costs for buyouts must be specified in the budget with the name of the scholar, cost per scholar and the period for the buyout. As a Young CAS Fellow you will keep your salary from your home institution and will therefore not need any buyout.

*As a Young CAS Fellow based outside of the Oslo area you will get your accommodation expenses covered by CAS during the two months research stay, hence this cost does not need to be included in the project budget.

 

The application must include:

   • A description (3-4 pages) of the research project which must include clear hypotheses/research questions and objectives. The project will be assessed by a generalist panel and must be written in such a way that researchers from other subject areas can assess them.

   • A plan (1 page) for the implementation of the work during the project period. The plan must show how you will organize and lead the project in order to achieve its objectives, and how the gatherings and the research stay will contribute to their realization. The plan should also clearly explain how the stay will benefit your professional development and research. Neither the gatherings nor the research stay should be used to write applications. However, it will be considered an advantage if the project can be developed with the aim of applying for funding from other research funding bodies such as the Research Council of Norway and Horizon Europe.

   • A list of 3-5 researchers who will belong to the ‘core group’. The list must include the participants’ academic title and institutional affiliation. Additional participants may be added at a later stage.

   • A budget draft in accordance with the guidelines described above. Please use the budget template. Download the template here.

   • brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that you are familiar with the relevant ethical guidelines. Please read CAS’ guidelines for ethics in research.

   • A CV including a publication list (no more than four pages). Please use the CV template. Download the template here.

   • A letter of support for the period of August 2022 to June 2024 from the head of section at your home institution. As noted above, you can still apply even if you do not know where you will be employed during the second year of the programme.

The letter of support shall serve as a formal confirmation that:

   - You will keep your salary and be exempt from other obligations during the periods of absence due to your Young CAS Fellow activities.

   - The home institution will host the second gathering during the first year.

 

   • If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be obtained before the start of the project. In the application you must confirm that the necessary pre-approval will be obtained.

Applications that do not meet the formal criteria will be rejected.

 

How to apply?

The application must be submitted electronically in UNIFOR’s electronic application system. All documents must be written in English and must be saved and uploaded as PDF files. Required templates are available in the application portal.

The application deadline is December 9, 2021.

 

The selection process

A selection committee comprised of representatives from CAS, the CAS Board of Directors, and the Young Academy of Norway will present a shortlist to the CAS Board of Directors, which will select the two Young CAS Fellows in February 2022.

The ranking will be based on the scientific quality of the project as well as on the applicant’s merits and experience. In order to succeed the project will also need to fit CAS’ mission and the criteria in this call.

If you have any questions about the application process, please do not hesitate to contact adviser Marit Fiksdal.

 

About the Centre for Advanced Study (CAS)

The Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters is an independent foundation that furthers excellent, fundamental, curiosity-driven research.

CAS gives you the opportunity to invite colleagues from all over the world to join your research project.

CAS supports both established leading researchers through the regular CAS programme and talented young researchers through the Young CAS Fellow programme.

Read more about CAS on our website.

Søk her

Utlysning

01
feb 2022

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2022
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 80.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 80 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            - ha en fysisk funksjonshemming
            - ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
            - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            - Legeerklæring
            - En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            - En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            - Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar

 

Generell informasjon

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
apr 2022

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.04.2022
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning
Translate »