Søk

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

 

Det lyses ut midler til de forskjellige kategoriene i faste tidsrom. 

Søknadsmottaket til

1. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ organisasjoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni.

2. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ enkeltpersoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni.

3. utviklingsprosjekter åpner 1. juli og har fast søknadsfrist 1. september.

4. utdanning (student- og elevstipender) åpner 15. august og har fast søknadsfrist 15. september. 

Søknadsskjemaene tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. Styret beslutter 5-årsplaner for stiftelsens satsingsområder.

Satsingsområder i 5-årperioden 2020 til 2024.

Strategi for 5-årsperioden 2013 – 2017 (forlenget ut 2018/19).

Strategi for 5-årsperioden 2008 – 2012.

 

Se stiftelsens egne nettside for utfyllende informasjon. 

 


Utlysning

Generelle tiltak kultur, idrett og fritid

Søknadsfrist 15.06.2023
  

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Et av stiftelsens prioriterte områder er kultur, idrett og fritid.

 

 

Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede.


 

Generell støtte


Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at personer med bevegelseshemninger får tilgang til og deltar i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 150 000.

Klikk "Søk her" for å åpne stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. juni.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Utlysning

Individuelle tiltak kultur, idrett og fritid

Søknadsfrist 15.06.2023
 


Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Et av stiftelsens prioriterte områder er kultur, idrett og fritid.

 


Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede.


 

Individuell støtte.


Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Egenandel på aktivitetshjelpemidler fra folketrygden kan dekkes. Det gis ikke støtte til vanlige elsykler i ordinær handel. Tilskuddene kan være på inntil kr. 50 000.

Klikk "Søk her" for å åpne stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. juni.

 

Klikk her for stiftelsens personvernserklæring. 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend må gå til dekning av merutgifter (f.eks. innkjøp av utstyr, driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

Vedtekter

FOR

 

§ 1

Sophies Minde er opprinnelig opprettet ved hjelp av midler fra kong Oscar II's Jubilæumsgave fra det norske folk, jf. hans direktiv av 22. november 1897 om gavens anvendelse, og midler fra læge A. Willes legat. 

Stiftelsens navn er: Stiftelsens Sophies Minde, og har sitt kontor i Oslo.

§2

Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel. 

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd. 

§ 3

Stiftelsen Sophies Minde ledes av et styre på 3-7 medlemmer. Styret fastsetter antall styremedlemmer i møte samtidig som årsregnskapet vedtas. 

Styrets medlemmer velger selv nye styremedlemmer. Når et styremedlem ønsker å tre tilbake, skal det underrette de øvrige av styrets medlemmer. Ethvert styremedlem kan forslå et nytt styremedlem. Det sittende styret godkjenner det nye styremedlemmet og fastsetter valgperiodens varighet. Valgperioden er fire år regnet fra valgdagen, med mindre særlige forhold tilsier kortere periode. Et styremedlem kan gjenvelges, dog ikke ut over en samlet tidsperiode på 12 år. Valg av styremedlem og styrets leder krever tilslutning fra minst 2/3 av de møtende styremedlemmer. 

Tilsvarende har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute, dersom særlige grunner foreligger. Styret skal i så fall gis rimelig forhåndsvarsel. 

Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes av styret selv. 

§ 4

Styret skal fremme stiftelsens formål i samsvar med vedtektenes § 2 og har ansvar for forvaltningen av stiftelsen. Det skal trekke opp retningslinjer for stiftelsens administrative og faglige virksomhet og føre tilsyn og kontroll med virksomheten. 

Styret skal sørge for at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene og stiftelsens retningslinjer. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

§ 5

Stiftelsen forvalt pr. 1. januar 2006 er samlet grunnkapital på kr. 2 000 000, jf bilag 1 til vedtektene, dannet ved:

  1. Legat kommet til før 1.1.1981       kr. 1 447 500
  2. Legat kommet til etter 1.1.1981    kr.    322 500
  3. Tilført av driftsoverskudd i 1999   kr.     230 000

Grunnkapitalen er urørlig. 

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 

§ 6

Grunnkapitalen kan økes med midler fra legater/gaver som senere måtte tilfalle stiftelsen. Slike nye legater blir fortløpende å føre på bilag 1 til vedtektene. 

Testamentariske gaver og andre gaver som kan disponeres i sin helhet, kan tilføres fri egenkapital direkte avhengig av giverens bestemmelse. Slike gaver blir fortløpende å føre på bilag 2 til vedtektene. 

§ 7

For stiftelsen gjelder de lover og kontrollordninger som til enhver tid er fastsatt for stiftelser. 

Omdanning skal skje i samsvar med stiftelsesloven kap. 6. 

Translate »