Søk

Om unifor

UNIFOR er en ideell organisasjon med mer enn 25 års erfaring i forvaltning av stiftelser. Vi forvalter private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre almennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen, men også andre almennyttige formål i for eksempel kommuner.

Våre tjenester

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning, forretningsførsel og regnskap, samt søknadshåndtering og utdeling av midler på vegne av stiftelser. Stiftelsene velger hvilke tjenester de ønsker å benytte.

Vi forvalter NOK 2,3 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål primært innen forskning og høyere utdannelse. De fleste stiftelsene er tilknyttet UiO, NTNU, NMBU, Musikkhøgskolen og Det Norske Videnskaps-Akademi.

UNIFOR har en liten administrasjon og et lavt kostnadsnivå. For å oppnå dette har vi utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon, skybaserte løsninger og stordriftsfordeler ved forvaltning, revisjon og styrearbeid. Honoraret som vi mottar fra stiftelsene, går kun til å dekke våre administrasjonskostnader.

UNIFOR er medlem i Stiftelsesforeningen på vegne av stiftelsene vi administrerer.

Forvaltning

Forvaltningen er lagt opp til å være langsiktig, indeksnær og bærekraftig. Vi har som mål å oppnå markedsavkastningen til lavest mulig kostnad og bevare den inflasjonsjusterte verdien av kapitalen.

Investeringsstrategien har en strategisk fordeling på 65 % globale aksjer og 35 % globale obligasjoner, med en forventet avkastning på 5 %. Hver enkelt stiftelse bestemmer selv fordelingen mellom aksjer og renter. Strategisk fordeling mellom de ulike investeringsklassene står for mer enn 90 % av avkastningen over tid i forhold til referanseindeksen. Risikoprofilen for modellporteføljen er middels.

Strategien vil kun endres hvis forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller krav til avkastning endrer seg.

Vi plasserer midlene i globale indeksnære aksjefond og i globale obligasjonsfond. Vi samarbeider med Storebrand og KLP og har valgt å bruke deres indeksnære fond. Hver stiftelse velger hvilke fond den vil benytte. Forvaltningskostnaden er på ca. 0,1 %, avhengig av fondssammensetningen.

 

Bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning

UNIFOR baserer forvaltningen på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring og ansvarlige investeringer. I tillegg fokuserer vi på bærekraftige investeringer og har som målsetning å ha en fossilfri portefølje innen utgangen av 2022.

Les mer om UNIFORs bærekraftige og ansvarlige forvaltning her. 

Forretningsførsel

Som forretningsfører håndterer vi all kontakt med Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene. Vi sørger blant annet for oppnevning av styremedlemmer, oppdatering og endring av vedtekter og generell bistand til styret. Vi tilrettelegger for styret gjennom å utarbeide styrepapirer, referater og protokoller fra styremøter.

UNIFOR har gode rutiner og lang erfaring med å opprette, endre vedtekter for, slå sammen og avvikle stiftelser. Vi bistår styrene i disse prosessene gjennom utarbeiding av nødvendige dokumenter og kommunikasjon med Stiftelsestilsynet.

Regnskap og revisjon

UNIFOR fører regnskap og utarbeider rapporter til styret i forbindelse med styremøter. Vi utarbeider også årsregnskap og styreberetning på vegne av styret og sørger for revisjon og innsending til Brønnøysundregistrene. UNIFOR har en rammeavtale med BDO. Avtalen omfatter revisjon av vår virksomhet og rutiner og revisjon av årsregnskap og andre revisjonspliktige innsendinger til Stiftelsesregisteret. Rammeavtalen gir lave revisjonskostnader per stiftelse.

Søknadshåndtering

Vi bistår styret med å realisere stiftelsens formål på en best mulig måte enten det er gjennom direkte tildelinger eller utdeling etter søknad.

Søknadsportal

Gjennom vår søknadsportal tilbyr vi sikker og effektiv håndtering av søknadsprosesser, utdelinger og rapportering for bruk av tildelte midler. Søknadsbehandlingen er elektronisk og lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene.

Årsrapporter

Årsrapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Her beskrives også forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen.

Årsrapport 2018

Translate »