Søk

Om unifor

UNIFOR er en ideell organisasjon med mer enn 25 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre allmennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen, men også andre allmennyttige formål i for eksempel kommuner.

Våre tjenester

UNIFOR bistår stiftelser med

   • Forvaltning
   • Forretningsførsel og regnskapsføring
   • Søknadshåndtering og utdeling av midler

Vi forvalter stiftelser med til sammen 4 mrd. i egenkapital. De fleste stiftelsene støtter formål innen høyere utdanning og forskning ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen. Vi forvalter også stiftelser som støtter kunst, kultur, maritime og andre allmennyttige formål.

Vi har et lavt kostnadsnivå med utstrakt bruk av digital kommunikasjon, skybaserte løsninger og stordriftsfordeler ved forvaltning, revisjon og styrearbeid.  Ved utgangen av 2022 var UNIFORs kostnad på 0,17 % av samlet forvaltet egenkapital.

UNIFOR er medlem i Stiftelsesforeningen på vegne av stiftelsene vi administrerer.

 

Våre vedtekter finner du her. 

 

Forvaltning

 • Stiftelser er ofte opprettet med et evighetsperspektiv og plasseringen av stiftelsenes kapital bør være strategisk og langsiktig.
 • Stiftelsers risikobærende evne vil være relativ høy ved at styret kan beslutte når det skal deles ut midler og at stiftelsene i utgangspunktet ikke har langsiktig gjeld.
 • Fordelingen mellom de ulike investeringsklassene kan forklare mer enn 95 % av avkastningen over tid sammenlignet med referanseindeksen.
 • Hver enkelt stiftelse beslutter selv fordelingen mellom aksjer og renter.

 

Investeringsanalyse

UNIFOR gir ikke investeringsråd, men utarbeider en investeringsanalyse over hvordan stiftelser kan plassere midler langsiktig og forsvarlig.

Forvaltningen for stiftelser bør være langsiktig, indeksnær og bærekraftig. Målsetningen bør være å oppnå markedsavkastningen til lavest mulig kostnad og bevare den inflasjonsjusterte verdien av kapitalen.

 

Hovedpunktene i analysen er:

   • Fordeling på 40 – 70 % i globale aksjer og 60 – 30 % i globale obligasjoner
   • Forventet årlig avkastning på 4 – 5 % (avhengig av strategisk fordeling mellom aksjer og renter)
   • Moderat risikoprofil
   • Kostnad på 0,1 %
   • Ansvarlig forvaltning og bærekraftige investeringer

Stiftelsenes egen investeringsstrategi bør kun endres hvis forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller krav til avkastning endrer seg.

 

UNIFORs investeringsanalyse finner du her.

 

Bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning

Stiftelser kan basere forvaltningen sin på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring og ansvarlige investeringer. Mange av stiftelsene UNIFOR forvalter har i tillegg valgt å fokusere på bærekraftige investeringer.

 

Les mer om UNIFORs bærekraftige og ansvarlige forvaltning her. 

Forretningsførsel

Som forretningsfører håndterer vi all kontakt med Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene. Vi sørger blant annet for oppnevning av styremedlemmer, oppdatering og endring av vedtekter og generell bistand til styret. Vi tilrettelegger for styret gjennom å utarbeide styrepapirer, referater og protokoller fra styremøter.

UNIFOR har gode rutiner og lang erfaring med å opprette, endre vedtekter for, slå sammen og avvikle stiftelser. Vi bistår styrene i disse prosessene gjennom utarbeiding av nødvendige dokumenter og kommunikasjon med Stiftelsestilsynet.

Regnskap og revisjon

UNIFOR fører regnskap og utarbeider rapporter til styret i forbindelse med styremøter. Vi utarbeider også årsregnskap og styreberetning på vegne av styret og sørger for revisjon og innsending til Brønnøysundregistrene.

UNIFOR har en rammeavtale med PKF Revisjon. Avtalen omfatter revisjon av vår virksomhet og rutiner og revisjon av årsregnskap og andre revisjonspliktige innsendinger til Stiftelsesregisteret. Rammeavtalen gir lave revisjonskostnader per stiftelse.

Søknadshåndtering

Vi bistår styret med å realisere stiftelsens formål på en best mulig måte enten det er gjennom direkte tildelinger eller utdeling etter søknad.

Gjennom vår elektroniske søknadsportal tilbyr vi sikker og effektiv håndtering av søknadsprosesser, utdelinger og rapportering for bruk av tildelte midler. Søknadsbehandlingen er elektronisk og lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene.

Translate »