Søk

Om unifor

UNIFOR er en ideell organisasjon med mer enn 25 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre almennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen, men også andre almennyttige formål i for eksempel kommuner.

Våre tjenester

UNIFOR kan bistå stiftelser med forretningsførsel, regnskapsføring, søknadshåndtering og forvaltning etter styrets beslutning. Vi bistår med utdeling av midler på vegne av stiftelser. Stiftelsene velger hvilke tjenester de ønsker å benytte.

Vi administrerer NOK 3,5 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål primært innen forskning og høyere utdannelse. De fleste stiftelsene er tilknyttet UiO, NTNU, NMBU, Musikkhøgskolen og Det Norske Videnskaps-Akademi, men vi administrerer også private stiftelser som støtter kunst og kultur og andre allmennyttige formål.

UNIFOR har en liten administrasjon og et lavt kostnadsnivå. For å oppnå dette har vi utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon, skybaserte løsninger og stordriftsfordeler ved forvaltning, revisjon og styrearbeid. Honoraret som vi mottar fra stiftelsene, går kun til å dekke våre administrasjonskostnader.

Ved utgangen av 2020 var kostnaden på 0,16 % (eks.mva.) av samlet forvaltet egenkapital.

UNIFOR er medlem i Stiftelsesforeningen på vegne av stiftelsene vi administrerer.

Forvaltning

UNIFOR gir ikke investeringsråd, men utarbeider en analyse over hvordan stiftelser kan plassere midler langsiktig.

Forvaltningen for stiftelser bør være langsiktig, indeksnær og bærekraftig. Målsetning bør være å oppnå markedsavkastningen til lavest mulig kostnad og bevare den inflasjonsjusterte verdien av kapitalen.

Kostnadene i fondene som de fleste stiftelsene benytter er på 0,1 %.

Fordelingen mellom de ulike investeringsklassene kan stå for mer enn 90 % av avkastningen over tid i forhold til referanseindeksen. Hver enkelt stiftelse beslutter selv fordelingen mellom aksjer og renter.  En fordeling på 65 % globale aksjer og 35 % globale obligasjoner, kan gi en forventet avkastning på 5 % med en moderat risikoprofil.

Strategien bør kun endres hvis forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller krav til avkastning endrer seg.

 

Bærekraftige investeringer og ansvarlig forvaltning

Stiftelser kan basere forvaltningen sin på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring og ansvarlige investeringer. Stiftelsene UNIFOR administrerer har valgt å fokusere på bærekraftige investeringer.

Les mer om UNIFORs bærekraftige og ansvarlige forvaltning her. 

Forretningsførsel

Som forretningsfører håndterer vi all kontakt med Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene. Vi sørger blant annet for oppnevning av styremedlemmer, oppdatering og endring av vedtekter og generell bistand til styret. Vi tilrettelegger for styret gjennom å utarbeide styrepapirer, referater og protokoller fra styremøter.

UNIFOR har gode rutiner og lang erfaring med å opprette, endre vedtekter for, slå sammen og avvikle stiftelser. Vi bistår styrene i disse prosessene gjennom utarbeiding av nødvendige dokumenter og kommunikasjon med Stiftelsestilsynet.

Regnskap og revisjon

UNIFOR fører regnskap og utarbeider rapporter til styret i forbindelse med styremøter. Vi utarbeider også årsregnskap og styreberetning på vegne av styret og sørger for revisjon og innsending til Brønnøysundregistrene. UNIFOR har en rammeavtale med PKF Revisjon. Avtalen omfatter revisjon av vår virksomhet og rutiner og revisjon av årsregnskap og andre revisjonspliktige innsendinger til Stiftelsesregisteret. Rammeavtalen gir lave revisjonskostnader per stiftelse.

Søknadshåndtering

Vi bistår styret med å realisere stiftelsens formål på en best mulig måte enten det er gjennom direkte tildelinger eller utdeling etter søknad.

Søknadsportal

Gjennom vår søknadsportal tilbyr vi sikker og effektiv håndtering av søknadsprosesser, utdelinger og rapportering for bruk av tildelte midler. Søknadsbehandlingen er elektronisk og lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene.

Translate »