Søk

UNIFOR baserer sin forvaltning på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer og bærekraft. Vi fokuserer på bærekraftige investeringer og har som målsetning å ha en fossilfri portefølje innen utgangen av 2022. Dette skal vi gjennomføre bl. a. ved å unngå å investere i selskaper som produserer og distribuerer fossilt brensel. Et ledd i denne prosessen er å etablere verdipapirporteføljen til en lav-karbon portefølje og måle karbonavtrykket i porteføljen.

UNIFOR vurderer det videre som viktig og hensiktsmessig å innarbeide FNs 17 bærekraftsmål som en integrert del av vår investeringsstrategi. FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Dette gjennomfører vi ved å bl. a. samarbeide med Storebrand og KLP, og ved å velge deres indeksnære fond. Både KLP og Storebrand jobber tett opp mot FNs bærekraftsmål, og slik er også UNIFOR per dags dato med på å oppfylle følgende bærekraftsmål:

 

                                                                  

«Sikre god helse og fremme                                                                    «Oppnå likestilling og styrke
livskvalitet for alle, uansett alder»                                                            jenter og kvinners stilling»

 

                                                                  

«Sikre bærekraftig vannforvaltning                                                        «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»                           og moderne energi til en overkommelig pris for alle»

 

                                                                   

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk                 «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»                      motstandsdyktige og bærekraftige»

 

                                                                    

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene                   «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte
og konsekvensene av dem»                                                                 som fremmer bærekraftig utvikling»

 

 

UNIFOR har stort fokus på bærekraftige vurderinger ved justeringer i vår investeringsstrategi. Vi vil arbeide med å oppnå våre målsetninger fremover og bruke FNs bærekraftsmål som retningslinjer.

For ytterligere informasjon om hvordan målene oppnås, anbefaler vi interesserte å lese KLP og Storebrands egne redegjørelser om egne prioriteringer.

Translate »