Søk

Oslo Maritime Stiftelse

Stiftelsen støtter hovedsakelig maritime og skipsfarts-relaterte formål.

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

• ivaretar norske sjøfolks velferd 
• belyser norske sjøfolks innsats 
• fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling
• bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har fire faste årlige søknadsfrister hvert år: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.   Les mer om stiftelsen her.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2022


Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

- ivaretar norske sjøfolks velferd,
- belyser norske sjøfolks innsats,
- fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
- bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
-
organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.


Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november


 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtekter
for
Oslo Maritime Stiftelse

Godkjent av Oslo Sjømannsforening 6. desember 2006 og av Oslo Rederiforening 12. desember 2006. Vedtatt av stiftelsens styre 13. desember 2006.

§ 1
Oslo Maritime Stiftelse er en selvstendig institusjon stiftet ved frivillige gaver under navnet «Kristiania internationale Sjømandshjem». Dato for stiftelsen er 1. februar 1892.
Grunnkapitalen utgjør pr. 1.1.2007 kr. 5.000.000 og skal være urørlig. Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

§ 2
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som
• ivaretar norske sjøfolks velferd,
• belyser norske sjøfolks innsats,
• fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
• bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Styret skal besørge utarbeidet retningslinjer for utdeling av midler. Disse skal godkjennes av Oslo Rederiforening og Oslo Sjømannsforening.

§ 3
Utdelinger ifølge § 2 skal normalt ikke overstige 90 % av stiftelsens disponible overskudd, idet resten tillegges egenkapitalen – grunnkapitalen eller frikapitalen – efter styrets nærmere bestemmelse. Tildeling av enkeltbeløp på over kr. 1.000.000 skal godkjennes av styrene i Oslo Rederiforening og Oslo Sjømannsforening.

§ 4
Stiftelsens styre består av fire medlemmer og to varamedlemmer, hvorav Oslo Rederiforening og Oslo Sjømannsforening hver velger to medlemmer og ett varamedlem. Styremedlemmenes og varamedlemmenes funksjonstid er to år, hvorefter disse fratrer. Fratredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret velger blant sine medlemmer styrets leder og nestleder. Valgene gjelder for en funksjonstid på 2 år. Styrets leder og nestleder kan gjenvelges til disse verv èn gang. Vervene som leder og nestleder skal alternere mellom styremedlemmer valgt av Oslo Rederiforening og Oslo Sjømannsforening og skal til enhver tid være besatt av ett medlem valgt av hver av de nevnte foreninger.

Fondet forpliktes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele daglig leder prokura, jfr. § 5 nedenfor.

Styret holder møte minst en gang hvert kvartal eller når ett av styrets medlemmer forlanger det. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 5
Stiftelsens styre kan ansette daglig leder (forretningsfører) til ledelse av stiftelsens daglige forretninger, herunder føre stiftelsens regnskap. Daglig leder utfører de av styret besluttede vedtak og skal for øvrig rette seg efter de instrukser styret fastsetter.

§ 6
Stiftelsens regnskaper skal føres efter de til enhver tid gjeldende lover og offentlige bestemmelser for ordentlig regnskapsførsel og skal være undergitt løpende revisjon av statsautorisert revisor. Revisor ansettes av styret som også bestemmer dennes godtgjørelse.

§ 7
Styret skal hvert år avgi årsberetning og årsregnskaper, som sammen med revisors beretning skal sendes Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening og Stiftelsestilsynet. Eventuelle bemerkninger fra disse blir å behandle på neste styremøte.

§ 8
Forandring av vedtektene kan foretas av det til enhver tid fungerende styre under iakttakelse av stiftelseslovens bestemmelser. Enhver forandring skal godkjennes av Oslo Rederiforening og Oslo Sjømannsforening foruten av Stiftelsestilsynet. Forslag til forandring av stiftelsens vedtekter kan innsendes av medlemmer av de nevnte to foreninger og må opptas til styrebehandling når forslaget er undertegnet av minst 10 medlemmer i hver forening.

§ 9
Nærværende vedtekter trer i kraft den 1.1.2007, dog tidligst når det foreligger godkjennelse fra Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening og Stiftelsestilsynet. Fra samme tidspunkt oppheves de gjeldende vedtekter (lover) av 2.9.1998.

Translate »