Søk

The Minor Foundation for Major Challenges

We support advocates of climate mitigation.

The Minor Foundation for Major Challenges is a Norwegian foundation that supports communication projects which advance the transition to a low carbon economy. We believe that emissions must fall dramatically over the next two decades and so in 2019 the foundation decided to distribute its capital over the next 10-15 years.

We are looking for projects in the range of €20,000 to €1,000,000 and have designed a two-stage application process where you first submit a short pitch and, based on this, we may invite you to submit a full application.

We also have a simplified application process for grants of up to €10,000.

The foundation accepts applications throughout the year and will process your application at the next board meeting. We hold six board meetings every year.

We only support projects that fall under our strategy and grants are awarded at the board’s discretion.

Strategy for the Minor Foundation 2019 – 2023

Vision
MFMC supports diverse voices that engage citizens, policy makers and businesses to accelerate the transformation to a low carbon society.
We support
Climate change is increasingly recognized as a major challenge and has become well established as an important policy area. Despite this, we have yet to see action that matches the magnitude of the problem. A pressing task for climate change communication is therefore to foster a better understanding of the scale of necessary changes and the urgency with which they must be achieved. MFMC will prioritise projects that raise to this challenge and intends to radically scale up its funding to this end.
The Minor foundation supports communication projects that
• aim to reduce GHG emissions in line with the urgent transformation required
• lead to policy or behavioural change among decisionmakers or lead to changes in policies or practices in public or private institutions
• increase the public’s support for climate policy measures
• are otherwise difficult to fund
Priorities 2019-2023
Encourage and support innovation in climate communication
• Increase the number of voices and narratives in climate advocacy
• Help strengthen social and political movements that open up for radical change
• Concentrate on supporting European proposals
Support schemes
The Minor foundation has a two-stage application process where organisations are welcome to pitch their ideas. The board invites those with the best ideas to submit full applications. The Minor foundation can co-create projects with partners.

The Minor foundation also has a low threshold support scheme for small grants up to €10 000. Applications for these grants are one-stage and have simplified reporting procedures.

Please, be informed that in order to be considered as an possible applicant in Unifor`s application portal, you have to prove that you represent an organization. You will be requested to submit an officially certified proof of registration of the organisation you are working for.

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no .

You can also find us on Facebook: http://www.facebook.com/uniforforvaltning

 Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.


Announcement

The Minor Foundation for Major Challenges

Application deadline 10.06.2020


This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation.


Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your application must address these issues to be eligible for support.

Application deadline is the 10th of June 2020. 

Please, submit your application through Unifor`s application portal.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no for access information.

 

Announcement

The Minor Foundation for Major Challenges

Application deadline 10.06.2020


This is where you pitch your project to the Minor foundation.


We are looking for projects in the range of €20,000 to €1,000,000 and have designed a two-stage application process where you first submit a short pitch and, based on this, we may invite you to submit a full application.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your pitch must address these issues to be eligible for support.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no for access information.

Statutes

Stiftelsen The Minor Foundation for Major Challenges
Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn er The Minor Foundation for Major Challenges.

§ 2. Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3. Stiftelsens formål er å fremme arbeidet for vern av naturmiljøet, primært gjennom støtte til andres arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsens prioriterte arbeidsområde er å bidra til å hindre eller begrense menneskeskapte globale klimaendringer. Dersom bekjempingen av menneskeskapte klimaendringer på et senere tidspunkt ikke lenger er blant de viktigste utfordringene i miljøkampen, kan styret endre prioriteringen ved å velge ut et annet tema av tilsvarende grunnleggende global betydning og innenfor stiftelsens formål.

Stiftelsens innsats skal innrettes på opinionspåvirkning, inspirasjon, holdningsskapning, informasjonsvirksomhet m. v. overfor allmenheten, for dermed også å påvirke beslutningstakerne i samfunnet. Målet er i siste instans å nå bredest mulige folkegrupper, når det gjelder å begrense og forhindre de globale klimaendringene.

Stiftelsen skal støtte det nyskapende, eksperimentelle og uprøvde og prioritere de medier og virkemidler som til enhver tid har størst mulig gjennomslagskraft. Stiftelsen skal konsentrere seg om prosjekter som ellers vanskelig vil kunne realiseres og forutsettes å kunne støtte risikobetonte prosjekter som, hvis de lykkes, kan gi store resultater. I valget mellom flere små og færre større prosjekter, skal stiftelsen i utgangspunktet velge de større.

§ 4. Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen er 34 aksjer i Peters Opsvik AS, à pålydende kr 1000,-.

Stiftelsens kontante midler plasseres som bankinnskudd på hensiktsmessig måte.

§ 5. (1) Stiftelsens styre skal fortrinnsvis bestå av 5 medlemmer, eventuelt 4 medlemmer, hvorav ett medlem skal være styreleder og ett skal representere stifternes familie.

Av praktiske og økonomiske grunner bør styrets medlemmer være bosatt i Oslo-området.

Styreleder tjenestegjør i 3 år og kan gjenoppnevnes en gang for en ny 2 års-periode. Styremedlemmer som skal representere stifternes familie tjenestegjør på ubestemt tid. De øvrige tjenestegjør i 2 år og kan gjenoppnevnes en gang for en ny 2 års-periode. Det gjelder en alminnelig aldersgrense på 70 år.

For så vidt gjelder stiftelsens første styre, skal varigheten av den første styreperioden være 4 år for styrelederen og 3 år for to av de tre øvrige styremedlemmene med tidsbegrenset tjenestegjøring. For å unngå risikoen for stor samtidig utskiftning i styret, skal det første styreoppnevnte medlemmets funksjonstid være 2 år, med mulighet for gjenoppnevning for 2 år.

Når et styremedlem slutter, skjer oppnevningen etter følgende regler: Samtlige styremedlemmer oppnevnes av styret med unntak av familiens representant i styret.

- Styreleder oppnevnes av styret for en treårsperiode. Styreleder kan fornyes i vervet en gang, slik at han/hun kan sitte i vervet i maksimalt fem år.
- Etterfølgeren til representanten for stifternes familie oppnevnes av stifterne og Kari Vartdal Opsvik. Dersom ingen av disse lengre lever, foretas oppnevningen av deres etterkommere i rett nedstigende linke. Slik oppnevning kan skje når de oppnevningskompetente måtte ønske.
- Styret bør alltid ha ett medlem med bakgrunn i naturvitenskap, og ett medlem med bakgrunn i medie- og kommunikasjonsfag.
- Nytt styremedlem bør ikke komme fra samme institusjon som noen av de andre medlemmene i styret.
- Vedkommende styremedlem må ha tilstrekkelig tid til arbeidet. Det gjelder spesielt styreledervervet.
- En kjønnsmessig balanse bør tilstrebes.

(2) Styret gjør vedtak i møter. Når det måtte bli adgang etter loven til å avholde telemøter eller liknende, skal styret stå fritt til å gjøre bruk av denne adgangen.

Møtene ledes av styrets leder. Har denne forfall, velger styret en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stedet eller deltar i styrebehandlingen. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning.

Det påhviler styret en særskilt plikt til så sant råd er å sørge for fulltallighet i styremøte der det skal treffes vedtak om utdeling av større beløp.

(3) Styret skal føre møtebok, og møteboken skal være paginert.

(4) Styret skal gjennom offentlige utlysningsrunder, og/eller gjennom andre metoder, arbeide aktivt for å skaffe seg best mulig informasjon om og oversikt over hvilke prosjektideer som finnes nasjonalt og internasjonalt. Søking/leting etter gode prosjekter er således en av styrets viktigste arbeidsoppgaver. Det skal legges opp til en effektiv saksbehandling egnet til å drive frem beslutningsgrunnlag for best mulig tildeling av midler, som hovedregel hvert år. Styret skal i den grad det er mulig og hensiktsmessig behandle prosjektsøknader i «søknadsrunder», slik at alle ulike prosjekter blir vurdert i forhold til hverandre. Styret skal utarbeide en årlig arbeidsplan hvor de, i den grad det er hensiktsmessig, klargjør og spesifiserer hvilken arbeidsform og strategi som bør følges for å oppfylle stiftelsens målsetting.

§ 6. Styrets leder alene, eller to styremedlemmer i felleskap, forplikter stiftelsen ved sin underskrift. Styret kan når som helst trekke tilbake ovennevnte fullmakt om representasjonsrett.

§ 7. (1) Regnskapsføring og sekretariatsfunksjoner organiseres slik at lovens krav oppfylles og stiftelsens formål kan realiseres på en kostnadseffektiv måte.

Styret skal se til at en størst mulig andel av midlene blir delt ut, men likevel slik at en gjør det som anses nødvendig og forsvarlig for å sikre at en finner frem til de best mulige prosjekter.

I forbindelse med tildeling av midler skal det stilles som vilkår at mottakeren gir rapport til stiftelsen om hvordan pengene er brukt og om hvilke resultater mottakeren mener å ha oppnådd.

(2) Det utarbeides og vedtas årlige budsjetter for driften av stiftelsen innen utgangen av mai måned.

(3) Styret utarbeider innen fristen for regnskapsavleggelsen en årsberetning for stiftelsen. Foruten det som loven krever, bør årsberetningen inneholde en redegjørelse for styret arbeid, herunder hvilke bevilgninger som er gitt i beretningsåret og de prosjektrapporter som er innkommet. Årsberetningen sendes sammen med regnskapet til aktuell (lovpålagt) myndighet. For øvrig avgjør styret om og i tilfelle hvordan årsberetningen eller utdrag av denne skal distribueres.

(4) Godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til lederen, skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervene- Følgende retningslinjer skal gjelde for fastsettelsen:

Det skal normalt tas utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg.

Styreleder skal motta et årlig fast honorar tilsvarende 44 ganger satsen for møtegodtgjørelse for selvstendig næringsdrivende. Styreleder mottar i tillegg godtgjørelse etter medgått tid, jfr. nedenfor.

Godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer skal ellers fastsettes etter medgått tid. Det gjelder både for arbeid i og utenfor styremøtene. Satsene for selvstendig næringsdrivende benyttes der dette er aktuelt hvis vedkommende i vesentlig utstrekning har utgifter til eget kontor m. v.

For godtgjørelse beregnet etter medgått tid, utover vanlig styremøtetid og forberedelser til styremøter, fremlegges og godkjennes regning i hvert styremøte.

§ 8. Stiftelsen skal ha revisor, som skal være statsautorisert eller registrert.

§ 9. Dersom, og i den utstrekning, det etter loven måtte bli adgang til det, har styret myndighet til å treffe vedtak om omdanning, herunder oppheving av stiftelsen.

Translate »