Søk

The Minor Foundation for Major Challenges

We support advocates of climate mitigation.

The Minor Foundation for Major Challenges is a Norwegian trust that funds communication projects which mitigate anthropogenic climate change. The foundation welcomes applications from all over the world. The board grants support to the projects they believe have the greatest impact on influencing public opinion and increasing political support for cutting green house gas emissions.

Click here to be transferred to the Foundation's website.

Further information will follow.


Vedtekter

Stiftelsen The Minor Foundation for Major Challenges
Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn er The Minor Foundation for Major Challenges.

§ 2. Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3. Stiftelsens formål er å fremme arbeidet for vern av naturmiljøet, primært gjennom støtte til andres arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsens prioriterte arbeidsområde er å bidra til å hindre eller begrense menneskeskapte globale klimaendringer. Dersom bekjempingen av menneskeskapte klimaendringer på et senere tidspunkt ikke lenger er blant de viktigste utfordringene i miljøkampen, kan styret endre prioriteringen ved å velge ut et annet tema av tilsvarende grunnleggende global betydning og innenfor stiftelsens formål.

Stiftelsens innsats skal innrettes på opinionspåvirkning, inspirasjon, holdningsskapning, informasjonsvirksomhet m. v. overfor allmenheten, for dermed også å påvirke beslutningstakerne i samfunnet. Målet er i siste instans å nå bredest mulige folkegrupper, når det gjelder å begrense og forhindre de globale klimaendringene.

Stiftelsen skal støtte det nyskapende, eksperimentelle og uprøvde og prioritere de medier og virkemidler som til enhver tid har størst mulig gjennomslagskraft. Stiftelsen skal konsentrere seg om prosjekter som ellers vanskelig vil kunne realiseres og forutsettes å kunne støtte risikobetonte prosjekter som, hvis de lykkes, kan gi store resultater. I valget mellom flere små og færre større prosjekter, skal stiftelsen i utgangspunktet velge de større.

§ 4. Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen er 34 aksjer i Peters Opsvik AS, à pålydende kr 1000,-.

Stiftelsens kontante midler plasseres som bankinnskudd på hensiktsmessig måte.

§ 5. (1) Stiftelsens styre skal fortrinnsvis bestå av 5 medlemmer, eventuelt 4 medlemmer, hvorav ett medlem skal være styreleder og ett skal representere stifternes familie.

Av praktiske og økonomiske grunner bør styrets medlemmer være bosatt i Oslo-området.

Styreleder tjenestegjør i 3 år og kan gjenoppnevnes en gang for en ny 2 års-periode. Styremedlemmer som skal representere stifternes familie tjenestegjør på ubestemt tid. De øvrige tjenestegjør i 2 år og kan gjenoppnevnes en gang for en ny 2 års-periode. Det gjelder en alminnelig aldersgrense på 70 år.

For så vidt gjelder stiftelsens første styre, skal varigheten av den første styreperioden være 4 år for styrelederen og 3 år for to av de tre øvrige styremedlemmene med tidsbegrenset tjenestegjøring. For å unngå risikoen for stor samtidig utskiftning i styret, skal det første styreoppnevnte medlemmets funksjonstid være 2 år, med mulighet for gjenoppnevning for 2 år.

Når et styremedlem slutter, skjer oppnevningen etter følgende regler: Samtlige styremedlemmer oppnevnes av styret med unntak av familiens representant i styret.

- Styreleder oppnevnes av styret for en treårsperiode. Styreleder kan fornyes i vervet en gang, slik at han/hun kan sitte i vervet i maksimalt fem år.
- Etterfølgeren til representanten for stifternes familie oppnevnes av stifterne og Kari Vartdal Opsvik. Dersom ingen av disse lengre lever, foretas oppnevningen av deres etterkommere i rett nedstigende linke. Slik oppnevning kan skje når de oppnevningskompetente måtte ønske.
- Styret bør alltid ha ett medlem med bakgrunn i naturvitenskap, og ett medlem med bakgrunn i medie- og kommunikasjonsfag.
- Nytt styremedlem bør ikke komme fra samme institusjon som noen av de andre medlemmene i styret.
- Vedkommende styremedlem må ha tilstrekkelig tid til arbeidet. Det gjelder spesielt styreledervervet.
- En kjønnsmessig balanse bør tilstrebes.

(2) Styret gjør vedtak i møter. Når det måtte bli adgang etter loven til å avholde telemøter eller liknende, skal styret stå fritt til å gjøre bruk av denne adgangen.

Møtene ledes av styrets leder. Har denne forfall, velger styret en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stedet eller deltar i styrebehandlingen. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning.

Det påhviler styret en særskilt plikt til så sant råd er å sørge for fulltallighet i styremøte der det skal treffes vedtak om utdeling av større beløp.

(3) Styret skal føre møtebok, og møteboken skal være paginert.

(4) Styret skal gjennom offentlige utlysningsrunder, og/eller gjennom andre metoder, arbeide aktivt for å skaffe seg best mulig informasjon om og oversikt over hvilke prosjektideer som finnes nasjonalt og internasjonalt. Søking/leting etter gode prosjekter er således en av styrets viktigste arbeidsoppgaver. Det skal legges opp til en effektiv saksbehandling egnet til å drive frem beslutningsgrunnlag for best mulig tildeling av midler, som hovedregel hvert år. Styret skal i den grad det er mulig og hensiktsmessig behandle prosjektsøknader i «søknadsrunder», slik at alle ulike prosjekter blir vurdert i forhold til hverandre. Styret skal utarbeide en årlig arbeidsplan hvor de, i den grad det er hensiktsmessig, klargjør og spesifiserer hvilken arbeidsform og strategi som bør følges for å oppfylle stiftelsens målsetting.

§ 6. Styrets leder alene, eller to styremedlemmer i felleskap, forplikter stiftelsen ved sin underskrift. Styret kan når som helst trekke tilbake ovennevnte fullmakt om representasjonsrett.

§ 7. (1) Regnskapsføring og sekretariatsfunksjoner organiseres slik at lovens krav oppfylles og stiftelsens formål kan realiseres på en kostnadseffektiv måte.

Styret skal se til at en størst mulig andel av midlene blir delt ut, men likevel slik at en gjør det som anses nødvendig og forsvarlig for å sikre at en finner frem til de best mulige prosjekter.

I forbindelse med tildeling av midler skal det stilles som vilkår at mottakeren gir rapport til stiftelsen om hvordan pengene er brukt og om hvilke resultater mottakeren mener å ha oppnådd.

(2) Det utarbeides og vedtas årlige budsjetter for driften av stiftelsen innen utgangen av mai måned.

(3) Styret utarbeider innen fristen for regnskapsavleggelsen en årsberetning for stiftelsen. Foruten det som loven krever, bør årsberetningen inneholde en redegjørelse for styret arbeid, herunder hvilke bevilgninger som er gitt i beretningsåret og de prosjektrapporter som er innkommet. Årsberetningen sendes sammen med regnskapet til aktuell (lovpålagt) myndighet. For øvrig avgjør styret om og i tilfelle hvordan årsberetningen eller utdrag av denne skal distribueres.

(4) Godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til lederen, skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervene- Følgende retningslinjer skal gjelde for fastsettelsen:

Det skal normalt tas utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg.

Styreleder skal motta et årlig fast honorar tilsvarende 44 ganger satsen for møtegodtgjørelse for selvstendig næringsdrivende. Styreleder mottar i tillegg godtgjørelse etter medgått tid, jfr. nedenfor.

Godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer skal ellers fastsettes etter medgått tid. Det gjelder både for arbeid i og utenfor styremøtene. Satsene for selvstendig næringsdrivende benyttes der dette er aktuelt hvis vedkommende i vesentlig utstrekning har utgifter til eget kontor m. v.

For godtgjørelse beregnet etter medgått tid, utover vanlig styremøtetid og forberedelser til styremøter, fremlegges og godkjennes regning i hvert styremøte.

§ 8. Stiftelsen skal ha revisor, som skal være statsautorisert eller registrert.

§ 9. Dersom, og i den utstrekning, det etter loven måtte bli adgang til det, har styret myndighet til å treffe vedtak om omdanning, herunder oppheving av stiftelsen.

Translate »