Søk

Finn Wilhelmsens stiftelse

Finn Wilhelmsens stiftelse har som formål å ivareta, vedlikeholde, utstille og forvalte for ettertiden de samleobjekter og andre gjenstander Finn Wilhelmsen har overført til stiftelsen ved etableringen og senere, samt støtte medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

UNIFOR håndterer ikke stiftelsens søknadsmottak.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

 

Vedtekter for Stiftelsen Finn Wilhelmsen Stiftelse

 § 1 Formål

Stiftelsen Finn Wilhelmsens Stiftelse har som formål å ivareta, vedlikeholde, utstille og forvalte for ettertiden de samlerobjekter og andre gjenstander Finn Wilhelmsen har overført til Stiftelsen ved etableringen og senere, samt støtte medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy. Stiftelsens samlerobjekter og andre gjenstander kan ikke avhendes uten etter enstemmighet i styret med den begrunnelse at objektene er best ivaretatt av andre.

§ 2 Styre

Stiftelsens styre skal ha 3-5 medlemmer.

Styrets leder skal komme fra Finn Wilhelmsens nærstående familie og være bosatt i Norge.

Finn Wilhelmsen har rett til å være styrets leder.

Finn Wilhelmsen fastsetter antall styremedlemmer og velger styrets leder samt et flertall av styrets medlemmer. Ved min død overtas disse rettigheter av Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, org. nr. 975 893 243.

Øvrige styremedlemmer, dog minst ett. oppnevnes av ordføreren i Tønsberg kommune.

Styret forestår den daglige forvaltningen .av Stiftelsen og beslutter anvendelsen av Stiftelsens likvide midler.

Styremedlemmene har en funksjonstid på 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av kontanter NOK 100.000.·.

 

Translate »