Søk

Finn Wilhelmsens stiftelse

Stiftelsen støtter medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

Finn Wilhelmsens Stiftelse har som formål å ivareta, vedlikeholde, utstille og forvalte for ettertiden de samlerobjekter og andre gjenstander Finn Wilhelmsen har overført til Stiftelsen ved etableringen og senere, samt støtte medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.  

 

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15.april og 15. oktober. Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2024
 

Finn Wilhelmsens Stiftelse


Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

FOR

Finn Wilhelmsens stiftelse

 

 

§ 1 Formål

Stiftelsen Finn Wilhelmsens Stiftelse har som formål å ivareta, vedlikeholde, utstille og forvalte for ettertiden de samlerobjekter og andre gjenstander Finn Wilhelmsen har overført til Stiftelsen ved etableringen og senere, samt støtte medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy. Stiftelsens samlerobjekter og andre gjenstander kan ikke avhendes uten etter enstemmighet i styret med den begrunnelse at objektene er best ivaretatt av andre.

§ 2 Styre

Stiftelsens styre skal ha 3-5 medlemmer.

Styrets leder skal komme fra Finn Wilhelmsens nærstående familie og være bosatt i Norge.

Finn Wilhelmsen har rett til å være styrets leder.

Finn Wilhelmsen fastsetter antall styremedlemmer og velger styrets leder samt et flertall av styrets medlemmer. Ved min død overtas disse rettigheter av Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, org. nr. 975 893 243.

Øvrige styremedlemmer, dog minst ett, oppnevnes av ordføreren i Tønsberg kommune.

Styret forestår den daglige forvaltningen av Stiftelsen og beslutter anvendelsen av Stiftelsens likvide midler.

Styremedlemmene har en funksjonstid på 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av kontanter NOK 100.000,-.

 

Translate »