Søk

Felleslegatet for døve

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.


Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKR), fra Stiftelsen Signo. Døveprosten er fast medlem av styret.

Styret består av: Vidar R. Sæle (styreleder / Signo), Ingrid Hoff Bodin (nestleder / DKR), Helle Heidi Hammerlund (DKR), Rune Anda (DKR), Berit Emilie Sørnypan (DKR) og Linda Berntzen Bhuller (Døveprost).

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har faste søknadsfrister 15. januar og 15. august.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

For informasjon kan kontaktes info@felleslegatet.no.

 

I Felleslegatets vedtekter står det at følgende områder prioriteres:

a) Det kirkelig-sosiale døvearbeidet
b) Vanskeligstilte døve, også eldre
c) Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også
d) Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke
e) Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s aktiviteter
f) Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve.

Ovenstående a) til f) er ikke listet med prioriteringsrekkefølge.

 

Vedtektene over ad utdeling er laget av de som opprettet tidligere legaters særskilte vilkår.

Vi har laget punkter som er modernisert til dagens samfunn:

         – Tegnspråk
         – Døves livskvalitet
         –
Døves identitet og deltakelse i samfunnets fellesskap
         –
Tiltak som gir trygge døvemiljøer
         –
Døves situasjon i arbeidslivet
         –
Likestilling mellom døve og hørende
         –
Diakonale tiltak som fremmer kirkelig-sosialt døvearbeid innenfor døves miljøer, herunder Stiftelsen Signo og Døvekirken
         –
Utdanning:
           Motivere døve til å ta utdanning på alle nivå og bidra til å løse utfordringer/hindringer i utdanningsløpet og sikre kunnskapstilegnelse på linje med hørende.

 

 

Velg riktig søknadsskjema i fanene under. Det er mulig å søke som privatperson (fanen «UTLYSNING Personlig søknad») og som representant for en organisasjon/forening/ institusjon (fanen «UTLYSNING Prosjekt søknad»).


Utlysning

Personlig søknad

Søknadsfrist 15.08.2024
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du er privat person som vil søke om midler til Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader om innkjøp av ting som f.eks. møbler og pc.

Støtte fra legatet skal ikke erstatte ordinære offentlige støtteordninger fra NAV og Statens lånekasse.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Utlysning

Prosjekt søknad

Søknadsfrist 15.08.2024
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du representerer en organisasjon / forening / institusjon som vil søke støtte fra Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader som gjelder drift og aktivitet.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

FOR

Felleslegatet for døve

 

§ 1 Felleslegatets navn. Grunnkapital.

Felleslegatet for Døve er opprettet ved sammenslåing av følgende legater/stiftelser pr. 1. januar 2000:

•    Døves Venners legat
•    «Hjelpestikker» - fondet for Norges Døve
•    Gårdbruker Narve Opsahls legat til fordel for vanskeligstilte døve
•    Oslo Hjemmenes Vels legat til fordel for døvearbeidet i Oslo og omegn
•    Fondet til fremme av unge døves utdannelse i håndverk, landbruk og manuelle ferdigheter.
•    Understøttelsesforeningen for utgående elever fra Hamar Døveskole
•    Boghandler Halvard Aschehougs legat til bedste for gamle, fattige og forkomne døve
•    Knut Slagvolds legat
•    Døves Vels legat, Hamar
•    Agnes Vollan Sverdrups legat
•    Ing. Lorentz E. Gjersøe og hustru legat
•    Dørpelkus legat

Felleslegatet for Døve er en videreføring av det tidligere «Døves Venners Felleslegat for Døve av 1994».

På grunnlag av tidligere godkjennelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandles Felleslegatet for Døve som én privat stiftelse med styre og felles grunnkapital, regnskap og vedtekter.

I samsvar med intensjonene til de opprinnelige legatene og på basis av den verdiutvikling som har funnet sted, er Felleslegatets kapital dannet med:

Bundet kapital NOK 5.342.160,-

Fri kapital NOK 7.027,291,-
Felleslegatets totale kapital NOK 12.369,451,-

Med godkjennelse av Døvekirkenes Fellesråd kan Felleslegatets styre bestemme at andre legater med tilsvarende form (jfr. para 2) samt eventuelle pengegaver, skal gå inn i Felleslegatet.

§ 2 Formål

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Følgende områder prioriteres:

a)   Det kirkelig-sosiale døvearbeidet
b)   Vanskeligstilte døve, også eldre
c)   Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også
d)   Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke
e)   Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s aktiviteter
f)   Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve.

Ovenstående a) til f) er ikke listet med prioriteringsrekkefølge.

Ved eventuell tvil om hvorvidt en søknad faller innenfor legatets formål kan styret også ta hensyn til de tidligere legaters særlige vedtekter, jfr. para 1 ovenfor.

§ 3 Styre og forvaltning

Styret i Felleslegatet for Døve leder legatets virksomhet og forvalter legatets midler på en trygg måte.

Styret består av 6 styremedlemmer, hvorav Døvekirkenes Fellesråd oppnevner 4, Stiftelsen Signo oppnevner 1. Dessuten er Døveprosten fast medlem av styret.

Styret er beslutningsdyktig såfremt et flertall av medlemmene er tilstede.

Valgperioden er 4 år dog slik at første gang velges 3 medlemmer av styret for 2 år. Styret velger selv leder og nestleder.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av Døvekirkenes Fellesråd etter innstilling fra styret. Reiseutgifter i forbindelse med styremøter dekkes etter Statens regulativ.

Styrets leder og nestleder har inntil videre fullmakt til å disponere legatets bankkonti i samsvar med vedtak i styret. Om nødvendig tilsetter styret egen forretningsfører.

Legatets verdipapirer og ledige midler oppbevares som bestemt i para 12 i Stiftelsesloven av 23.05.1980 nr. 11.

Legatets bundne kapital må ikke forminskes uten særskilt vedtak i Døvekirkenes Fellesråd basert på enstemmig innstilling fra styret. Bunden kapital skal øke med minimum 10% av den totale kapitalavkastning etter fradrag av
administrasjonskostnader og utgifter.

Styret kan lage retningslinjer for forvaltningen av legatets midler. Tilskudd og gaver rapporteres over resultatregnskap og tillegges den frie kapital med mindre annet er bestemt av giveren.

§ 4 Årsoppgjør og revisjon

Felleslegatets regnskap følger kalenderåret og skal føres av kompetent regnskapsfører som skal godkjennes av styret. Felleslegatets regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 5 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan fremmes av et samlet styre og krever minst 3/4 flertall. Slike endringer skal forelegges Døvekirkenes Fellesråd for godkjenning.

§ 6 Opphør – omdanning

Vedtak om opphør/omdanning av Felleslegatet for Døve kan kun vedtas av Døvekirkenes fellesråd etter forslag fra et samlet, enstemmig styre, dersom styret finner det aktuelt i henhold til Stiftelseslovens kap. VI.

Vedtatt på styremøte 29.05.2020