Søk

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Legatet støtter elever ved Norges Musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere til videre utdannelse.

Fagområder som støttes er

  • fiolin
  • klaver
  • sang

Stipend gis til dekke av et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Samme person kan tildeles stipendet inntil 3 – tre – ganger.

Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som formann, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av formannen. Den offisielle tildelingen skjer i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

 

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for legatets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

 

§1.

Legatet er opprettet i henhold til felles testament undertegnet 9. august 1979, av ektefellene Thorvald H. Meyer og Elsa Margrethe Meyer.

Fondets grunnkapital utgjør NOK 6.000.000,- og er urørlig. Utgiftene til forvaltning og administrasjon skal utredes av legatets rentemindler, og ikke av legatets kapital. Det samme gjelder for utdeling legatets midler § 2 under, som skal utredes av legatets netto rentemidler.

Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Formålet er å støtte særlig talentfulle elever ved Musikkhøgskolen, andre musikkstuderende og unge kunstnere med sin debut bak seg til videre utdannelse. Av legatets netto rentemidler deles det årlig ut midler fordelt likt innen de tre fagområdene fiolin, klaver og sang. Stipendet skal dekke et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Tildeling skjer kun etter kvalifikasjoner og uten at slektskap eller andre forhold prioriteres. Så langt det er mulig skal kollisjon med legatporsjoner fra andre legater søkes unngått.

Samme søker, kan etter fornyet prøve hver gang, tildeles legatet inntil 3 – tre – ganger.

Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som formann, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av formannen.

Adgangen til å søke om tildeling skal kunngjøres offentlig på den måte styret måtte velge, etter den til enhver tid gjeldende tilgjengelige kommunikasjonsmetoder, dog slik at selve den offisielle tildelingen fortrinnsvis skal skje i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

Et års ubenyttede midler føres tilbake til kapitalen. Dersom det ikke er disponible midler tilgjengelig kan legatporsjonens antall reduseres i ovennevnte rekkefølge bakfra, eller utdelingen helt innstilles for enkelte år for derved å øke hovedstolen.

§3.

Styret i stiftelsen oppnevnes av styret ved Norges Musikkhøgskole, og består av rektor ved Norges Musikkhøgskole, to fagseksjonsledere for utøvende fag og en fagseksjonsleder for teoretiske fag.

§4.

Styret velger revisor, forvalter og administrator av stiftelsen.

§ 5

Dersom det skulle oppstå tvil om forståelsen/tolkningen av nærværende bestemmelser, skal den forståelse/tolkning som harmonerer best med testamentet av 9. august 1979 ha forrang.

Translate »