Søk

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Legatet støtter elever ved Norges musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere til videre utdannelse.

Fagområder som støttes er

  • fiolin
  • klaver
  • sang

Stipend gis til dekke av et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Samme person kan tildeles stipendet inntil 3 – tre – ganger.

Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som leder, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av lederen. Den offisielle tildelingen skjer i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

 

Legatet tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15. mai og 1. november. 

Legatet tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.


Utlysning

Søknadsfrist 01.11.2024
 

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Legatet støtter særlige talentfulle elever ved Norges musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere til videre utdannelse. Stipend gis til dekke av et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Fagområder som støttes er

    - fiolin
    - klaver
    - sang

Samme person kan tildeles stipendet inntil 3 – tre – ganger.

Det bevilges inntil 50 000 kr til det enkelte formål

Søknadskriterier

Søker må være musikkstuderende med planer om videre utdannelse ved tidspunktet for søknaden. Søker må oppgi planlagte studieopphold og/eller studieprogram og instrument i søknadskjemaet.

Søknaden skal fremmes gjennom UNIFORs søknadsportal og må inneholde:

  • kort beskrivelse av formålet og begrunnelse for søknaden

  • oversikt over planlagte utgifter

  • CV

  • 15-20 min opptak

  • opplysning om søkerens kontonummer og organisasjonsnummer


Vi gjør oppmerksom på at stipendinntekter på over 10 000, som tas som lønn, er skattepliktige.

Støtten kan bortfalle eller avkortes dersom søker mottar støtte til samme formål fra annen kilde. De som har fått bevilget støtte, skal skrive en kort rapport på maks en side, som også inneholder et regnskap og kvitteringer.

 

Søknadsfrist er 15. mai og 1. november.

Normal svartid er 4-6 uker etter søknadsfrist

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt. 

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

 

§1.

Legatet er opprettet i henhold til felles testament undertegnet 9. august 1979, av ektefellene Thorvald H. Meyer og Elsa Margrethe Meyer.

Fondets grunnkapital utgjør NOK 6.000.000,- og er urørlig. Utgiftene til forvaltning og administrasjon skal utredes av legatets rentemindler, og ikke av legatets kapital. Det samme gjelder for utdeling legatets midler § 2 under, som skal utredes av legatets netto rentemidler.

Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Formålet er å støtte særlig talentfulle elever ved Musikkhøgskolen, andre musikkstuderende og unge kunstnere med sin debut bak seg til videre utdannelse. Av legatets netto rentemidler deles det årlig ut midler fordelt likt innen de tre fagområdene fiolin, klaver og sang. Stipendet skal dekke et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Tildeling skjer kun etter kvalifikasjoner og uten at slektskap eller andre forhold prioriteres. Så langt det er mulig skal kollisjon med legatporsjoner fra andre legater søkes unngått.

Samme søker, kan etter fornyet prøve hver gang, tildeles legatet inntil 3 – tre – ganger.

Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som formann, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av formannen.

Adgangen til å søke om tildeling skal kunngjøres offentlig på den måte styret måtte velge, etter den til enhver tid gjeldende tilgjengelige kommunikasjonsmetoder, dog slik at selve den offisielle tildelingen fortrinnsvis skal skje i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

Et års ubenyttede midler føres tilbake til kapitalen. Dersom det ikke er disponible midler tilgjengelig kan legatporsjonens antall reduseres i ovennevnte rekkefølge bakfra, eller utdelingen helt innstilles for enkelte år for derved å øke hovedstolen.

§3.

Styret i stiftelsen oppnevnes av styret ved Norges Musikkhøgskole, og består av rektor ved Norges Musikkhøgskole, to fagseksjonsledere for utøvende fag og en fagseksjonsleder for teoretiske fag.

§4.

Styret velger revisor, forvalter og administrator av stiftelsen.

§ 5

Dersom det skulle oppstå tvil om forståelsen/tolkningen av nærværende bestemmelser, skal den forståelse/tolkning som harmonerer best med testamentet av 9. august 1979 ha forrang.

Translate »