Søk

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Fondet fremmer norsk radiologisk forskning.

Det gis støtte til 

  1. vitenskapelige undersøkelser
  2. utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale
  3. studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

 

§ 1 Grunnkapital

Fondet er grunnlagt ved gavebrev fra Sigrun Ødegaard av 31. oktober 1995, stort NOK 3 500 000. I år 2000 ble fondet øket med NOK 1 500 000 fra samme giver slik at fondet utgjorde NOK 5 000 000.
Grunnkapitalen ble tilført NOK 250 000 fra Finn Busch-Arnessens legat (org nr. 983 399 266) ved sammenslåing i 2017.

Grunnkapitalen ble tilført NOK 774 186 fra Prof. Dr. med. Johan Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning (org.nr. 979 482 310) ved sammenslåing i 2017. I forbindelse med sammenslåingen endret fondets navn til Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning.

Grunnkapitalen er NOK 6 024 186. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2 Styret

Fondet skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Utdeling av fondets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

§ 3 Juridisk bistand

Styret kan la seg bistå av en jurist. Dette skal fortrinnsvis være en jurist fra Den norske legeforening.

§ 4 Fagkomite

Utdeling av fondets midler foretas av styret etter innstilling fra en fagkomite bestående av inntil seks medlemmer som alle utpekes i årsmøtet i Norsk radiologisk forening.

Fagkomiteen sammensettes slik:

a) Den som til enhver tid innehar vervet som leder av Norsk radiologisk forening
b) Den som til enhver tid innehar vervet som nestleder for Norsk radiologisk forening
c) Inntil fire styremedlemmer velges i årsmøtet i Norsk radiologisk forening.

Funksjonstiden er fire år, med mulighet til forlengelse for én ny periode. Minst ett av medlemmene i fagkomiteen skal inneha akademisk stilling ved Universitetet i Oslo.

§ 5 Tildeling av midler

Fondets ledige avkastning skal tildeles av fondets styre til verdige formål til fremme av norsk radiologisk forskning, herunder til disse formål:

a) direkte til vitenskapelige undersøkelser
b) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale
c) til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Ledig avkastning tillegges kapitalen. I den utstrekning det finnes betryggende og hensiktsmessig, kan ledig avkastning plasseres i verdipapirer. Det samme gjelder for senere tilskudd, forutsatt at slik plassering ikke strider mot forutsetningene for tildelingen.

I den utstrekning det tildeles stipend, skal mottageren avgi innberetning til styret om midlenes anvendelse.

§ 6 Vedtektsendringer

Dersom endrede forhold gjør det hensiktsmessig, kan vedtektene endres. Vedtak om endringer av vedtektene skal treffes av et enstemmig styre og krever skriftlig forhåndssamtykke fra Norsk radiologisk forening.

Endring av formålet kan ikke skje med mindre det opprinnelige formål ikke lenger dekker det opprinnelige behov. Ved beslutning om endring av formålet skal det opprinnelige formål og tankegangen bak opprettelsen av fondet så langt som mulig søkes ivaretatt.

Nåværende pkt. 6 kan ikke endres.

Translate »