Søk

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Stiftelsen støtter verdige formål som fremmer norsk radiologisk forskning.

Hvert år deles det ut midler som skal gå

  1. direkte til vitenskapelige undersøkelser
  2. til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale
  3. til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Utlysning

Søknadsfrist 15.09.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 184 000,00 NOK


Søknad til Radiologforeningens Fond


Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

 

Fondet gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning.

Fondet kan ikke utbetale lønn.

Årets ramme for søknadene er kr 184.000,00.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto.

Søknaden skrives på norsk eller engelsk og skal minst inneholde tittel, beløp, plan for bruk av midlene, kortprosjektbeskrivelse og CV.

En av søkerne må være medlem av Norsk radiologisk forening.

Klikk "Søk her" til høyre for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. september 2019

Ved spørsmål av faglig relevans ta kontakt med:

Jarl Å. Jakobsen, MD, Dr.med., MHA
Overlege, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS.
Professor II, KLINMED, Det medisinske fakultet, UiO.
j.a.jakobsen@medisin.uio.no

 

UNIFOR bistår gjerne med teknisk søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1 Grunnkapital
Fondet er grunnlagt ved gavebrev fra Sigrun Ødegaard av 31. oktober 1995, stort NOK 3 500 000. I år 2000 ble fondet øket med NOK 1 500 000 fra samme giver slik at fondet utgjorde NOK 5 000 000.

Grunnkapitalen ble tilført NOK 250 000 fra Finn Busch-Arnessens legat (org nr. 983 399 266) ved sammenslåing i 2017.

Grunnkapitalen ble tilført NOK 53 000 fra Prof. Dr. med. Johan Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning (org.nr. 979 482 310) ved sammenslåing i 2017.

Grunnkapitalen er NOK 5 303 000. Grunnkapitalen skal være urørlig.

 

§ 2 Styret
Fondet skal ha et styre på inntil fire medlemmer som alle utpekes av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Styret sammensettes slik:

Den som til enhver tid innehar vervet som leder av Norsk radiologisk forening, skal være styreleder for fondet, med mindre styret for Norsk radiologisk forening treffer annen bestemmelse.

Den som til enhver tid innehar vervet som nestleder for Norsk radiologisk forening skal være nestleder i styret for fondet, med mindre styret for Norsk radiologisk forening treffer annen bestemmelse.

Inntil to styremedlemmer velges av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Funksjonstiden er fire år, med mulighet til forlengelse for én ny periode. Minst ett av disse styremedlemmer skal inneha akademisk stilling ved Universitetet i Oslo.
To varamedlemmer til styret velges av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Funksjonstiden er fire år, med mulighet til forlengelse for én ny periode.

Styret velger ett av styremedlemmene til sekretær for styret.

 

§ 3 Juridisk bistand
Styret eller sekretæren kan la seg bistå av en jurist. Dette skal fortrinnsvis være en jurist fra Den norske lægeforening.

 

§ 4 Styrets oppgaver
Styret er fondets øverste myndighet og representerer fondet utad. Det tilliger styret blant annet å:

  • sørge for en best mulig, betryggende forvaltning av fondets kapital
  • disponere grunnkapitalens avkastning i samsvar med stiftelsens formål og forøvrig etter de retningslinjer som er nedfelt i § 6
  • påse at det blir ført regnskaper
  • velge revisor og fastsette revisors godtgjørelse.

For øvrig gjelder stiftelseslovens bestemmelser om styrets oppgaver og saksbehandling.

 

§ 5 Tildeling av midler
Fondets ledige avkastning skal tildeles av fondets styre til verdige formål til fremme av norsk radiologisk forskning, herunder til disse formål:

  • direkte til vitenskapelige undersøkelser
  • til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale
  • til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Ledig avkastning tillegges kapitalen. I den utstrekning det finnes betryggende og hensiktsmessig, kan ledig avkastning plasseres i verdipapirer. Det samme gjelder for senere tilskudd, forutsatt at slik plassering ikke strider mot forutsetningene for tildelingen.

I den utstrekning det tildeles stipend, skal mottageren avgi innberetning til styret om midlenes anvendelse.

 

§ 6 Vedtektsendringer
Dersom endrede forhold gjør det hensiktsmessig, kan vedtektene endres. Vedtak om endringer av vedtektene skal treffes av et enstemmig styre og krever skriftlig forhåndssamtykke fra Norsk radiologisk forening.

Endring av formålet kan ikke skje med mindre det opprinnelige formål ikke lenger dekker det opprinnelige behov. Ved beslutning om endring av formålet skal det opprinnelige formål og tankegangen bak opprettelsen av fondet så langt som mulig søkes ivaretatt.

Nåværende pkt. 6 kan ikke endres.

Translate »