Søk

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fondet støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Det skal særlig styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning.

Det støtter både enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

Støtten gis i form av stipend eller bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter.

 

Fondet tar kontinuerlig imot søknader så fremt det er midler tilgjengelig.

Det har fire faste årlige søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.  

Neste utdeling forventes gjennomført i 2023. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.09.2024
 


Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond


Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Støtte gis i form av

1) vitenskapelige stipend
2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter
3) reisestipend
4) bidrag til dekking av utgifter ifm. deltakelse på konferanser, seminarer o.l. 


Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr.  Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsbestemmelse. Fondet ønsker å tilrettelegge for en praktisk rettet forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Det gis støtte til enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

 

§ 1

Fondet er opprettet av Skattebetalerforeningen (tidligere Norsk Skattebetalerforening) ved foreningens 40-årsjubileum i 1992. Fondets grunnkapital er kr 1.000.000.

§ 2

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte-og avgiftsrett, særlig i den hensikt å styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning, ved å støtte såvel enkeltpersoner som institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljø. Midler kan stilles til rådighet i form av stipend eller som bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter.

Styret kan etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle stille betingelser for tildelingen både når det gjelder den praktiske gjennomføringen og publisering av resultatene.

§ 3

Fondets styre består av tre medlemmer, hvorav ett oppnevnes av Skattebetalerforeningen, ett av Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett og ett fra Handelshøyskolen BI. De siste oppnevnes for tre år av gangen.

§ 4

Styret kan tildele beløp inntil den årlige avkastningen av fondets midler etter offentlig kunngjøring. Når særlige grunner taler for det kan utdeling også finne sted mellom de ordinære utdelingsterminer. Udisponerte beløp av årets avkastning kan enten avsettes til senere utdeling eller tillegges fondets grunnkapital. Grunnkapitalen må ikke røres.

Translate »