Søk

Claus Johan Stamers legat

Stiftelsen gir støtte til fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Støtten skal gå til utdannelse, videreutdanning eller annet som bidrar til at mottaker kan komme seg i arbeid igjen. Stiftelsen kan også støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Både enkeltpersoner, grupper eller institusjoner kan søke om midler.

Elsebet Stamer Wahls etterkommere er på ellers like vilkår fortrinns berettiget.  

Claus Johan Stamers legat tar kontinuerlig imot søknader. Stiftelsen har fast søknadsfrist 1. februar hvert år.  Ved midler til overs etter 1. februar forekommer det at styret setter ny søknadsfrist i løpet av inneværende år. Oppgitte frist i utlysningen er gjeldende.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal. Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Utlysning

Søknadsfrist 01.02.2022
Tilgjengelig for utdeling: 80 000,00 NOK
 

Claus Johan Stamers legat


Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 80.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 80 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            - ha en fysisk funksjonshemming
            - ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
            - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            - Legeerklæring
            - En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            - En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            - Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar


 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtekter for Claus Johan Stamers Legat

etter endringer på styremøte den 18. mai 2017 og godkjennelse av Stiftelsestilsynet den 12. juni 2017.

§ 1

Claus Stamers legater er opprettet av Gudrun Stamer for midler hun arvet ved Claus Johan Stamers bortgang den 22. august 1985.

 

§ 2

Legatets grunnkapital er på kr. 1.000.000,-

Grunnkapitalen kan senere økes ved at formuesverdier som ytes til samme formål opptas i stiftelsen, og den kan økes ved at styret, etter særskilt beslutning, tillegger grunnkapitalen deler av årets avkastning overensstemmende med § i disse vedtekter.

 

§ 3

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Elsebeth Stamer Wahls etterkommere er. på ellers like vilkår, fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

 

§ 4

Styret skal bestå av tre medlemmer hvorav ett av medlemmene skal være etterkommer etter Elsebeth Stamer Wahl.

Styremedlemmet som er etterkommer etter Elsebeth Stamer Wahl, velger til enhver tid de øvrige styremedlemmer.

Valg av styremedlemmer skal, umiddelbart etter at valg er foretatt, meddeles Lotteri- og Stiftelsestilsynet eller det organ som til enhver tid fører tilsyn med legatet.

Funksjonstiden for valgte styremedlemmer løper inntil nytt styremedlem er valgt.

Styret velger selv leder og engasjerer forretningsfører og revisor for legatet etter behov og etter gjeldende lovbestemmelser for denne type legater.

Styret avholder møte så ofte det finnes nødvendig - dog minst en gang pr år. Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder legatet, og skal hver gang underskrives av de møtende. Som styrets vedtak, gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet kan intet vedtak fattes.

Styret kan bevilge seg en rimelig godtgjørelse for sitt arbeide. Utlagte omkostninger ved drift av legatet dekkes av legatets frie midler.

 

§5

Legatets styre skal sørge for at det blir ført regnskap over legatets eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Regnskapet skal revideres. Interesserte skal få kopi av årets regnskap ved henvendelse til legatets styre.

 

§ 6

Legatets grunnkapital er urørlig og skal plasseres som bestemt for offentlige stiftelsers midler.

Avkastningen anvendes til oppfyllelse av formålet etter styrets bestemmelse i året etter at den er innvunnet.

Dersom avkastningen, eller deler av den, noen år ikke blir benyttet, kan midlene etter styrets bestemmelse enten tillegges kapitalen eller overføres til utdeling i påfølgende eller senere år.

 

§ 7

Søknad om tilskudd må være innsendt innen en frist som fastsettes av styret og som gjøres kjent på hensiktsmessige måte.

I særlig tilfeller kan styret yte tilskudd for flere år etter hverandre.

 

§ 8

For øvrig gjelder for legatet, de bestemmelser som er inntatt i Stiftelsesloven.

 

Translate »