Søk

Claus Johan Stamers legat

Legatet gir støtte til fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Det gis bidrag til

  • utdannelse
  • videreutdanning
  • annet som bidrar til at mottaker kan komme seg i arbeid igjen

Stiftelsen støtter også tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Både enkeltpersoner, grupper eller institusjoner kan søke om midler.

 

Claus Johan Stamers legat tar kontinuerlig imot søknader. Stiftelsen har fast søknadsfrist 1. februar hvert år.  Ved midler til overs etter 1. februar forekommer det at styret setter ny søknadsfrist i løpet av inneværende år. Oppgitte frist i utlysningen under er gjeldende.

 

Søknader må sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.02.2024
 

Claus Johan Stamers legat


Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 50 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
-            ha en fysisk funksjonshemming
-            ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
-            ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
-            presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
-            presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

-            Legeerklæring
-            En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
-            En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
-            Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar 2024


 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Claus Johan Stamers Legat

 

etter endringer på styremøte den 18. mai 2017 og godkjennelse av Stiftelsestilsynet den 12. juni 2017.

 

§ 1

Claus Stamers legater er opprettet av Gudrun Stamer for midler hun arvet ved Claus Johan Stamers bortgang den 22. august 1985.

 

§ 2

Legatets grunnkapital er på kr. 1.000.000,-

Grunnkapitalen kan senere økes ved at formuesverdier som ytes til samme formål opptas i stiftelsen, og den kan økes ved at styret, etter særskilt beslutning, tillegger grunnkapitalen deler av årets avkastning overensstemmende med § i disse vedtekter.

 

§ 3

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Elsebeth Stamer Wahls etterkommere er. på ellers like vilkår, fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

 

§ 4

Styret skal bestå av tre medlemmer hvorav ett av medlemmene skal være etterkommer etter Elsebeth Stamer Wahl.

Styremedlemmet som er etterkommer etter Elsebeth Stamer Wahl, velger til enhver tid de øvrige styremedlemmer.

Valg av styremedlemmer skal, umiddelbart etter at valg er foretatt, meddeles Lotteri- og Stiftelsestilsynet eller det organ som til enhver tid fører tilsyn med legatet.

Funksjonstiden for valgte styremedlemmer løper inntil nytt styremedlem er valgt.

Styret velger selv leder og engasjerer forretningsfører og revisor for legatet etter behov og etter gjeldende lovbestemmelser for denne type legater.

Styret avholder møte så ofte det finnes nødvendig - dog minst en gang pr år. Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder legatet, og skal hver gang underskrives av de møtende. Som styrets vedtak, gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet kan intet vedtak fattes.

Styret kan bevilge seg en rimelig godtgjørelse for sitt arbeide. Utlagte omkostninger ved drift av legatet dekkes av legatets frie midler.

 

§5

Legatets styre skal sørge for at det blir ført regnskap over legatets eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Regnskapet skal revideres. Interesserte skal få kopi av årets regnskap ved henvendelse til legatets styre.

 

§ 6

Legatets grunnkapital er urørlig og skal plasseres som bestemt for offentlige stiftelsers midler.

Avkastningen anvendes til oppfyllelse av formålet etter styrets bestemmelse i året etter at den er innvunnet.

Dersom avkastningen, eller deler av den, noen år ikke blir benyttet, kan midlene etter styrets bestemmelse enten tillegges kapitalen eller overføres til utdeling i påfølgende eller senere år.

 

§ 7

Søknad om tilskudd må være innsendt innen en frist som fastsettes av styret og som gjøres kjent på hensiktsmessige måte.

I særlig tilfeller kan styret yte tilskudd for flere år etter hverandre.

 

§ 8

For øvrig gjelder for legatet, de bestemmelser som er inntatt i Stiftelsesloven.

 

Translate »