Søk

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

Legatet støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH.

Det gis støtte til 

 • deltakelse på mesterklasser
 • deltakelse på kurs
 • deltakelse på prøvespill
 • deltakelse i konkurranser og lignende
 • premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH
 • harpister, Kjell Axel Liers minnepris
 • stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet «historisk oppfølgingspraksis», Benny Dahl-Hansens minnepris. 
 

Legatet tar kontinuerlig imot søknader. Neste søknadsfrist er 1. november 2024.

Fra og med 2025 vil legatet ha faste årlige søknadsfrister 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november 

Legatet tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.


Utlysning

Søknadsfrist 01.11.2024
 

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende


Legatet støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH. Det kan søkes om støtte til deltakelse på mesterklasser, kurs, prøvespill, konkurranser og andre aktiviteter som bidrar til å supplere studiene ved NMH. Støtten skal brukes til dekking av utgifter til reise og opphold, til kursavgift eller til andre utgifter knyttet til deltakelse på disse aktivitetene.

Det gis ikke støtte til konsertvirksomhet, turnéer og/eller fonograminnspilling eller - utgivelse.

Særskilte tildelinger

Benny Dahl-Hansens minnepris til studenter og stipendiater som ønsker å spesialisere seg innen fagområdet «historisk oppføringspraksis». Fagområdet dekker i denne sammenheng interpretasjonspraksis frem til 1900 og omfatter alle klassiske instrumenter. Velbegrunnede søknader utover denne avgrensningen kan unntaksvis støttes. Tildeling skjer etter samme kriterier som øvrige tilskudd fra Felleslegatet. Det deles ut i alt kr 50 000 hvert år.

Kjell Aksel Liers minnepris gis til harpestudenter etter samme kriterier som øvrige stipender, se under. Det kan søkes om støtte på opp til kr 20 000. Prisene kan deles mellom flere søkere.

Søknadskriterier

Det kan søkes om støtte på vegne av kammermusikkgrupper, band og ensembler. Vurdering og eventuell tildeling skjer likevel individuelt.

Søker må være student ved NMH ved tidspunktet for søknaden. Stipendiater har også adgang til å søke. Søker må oppgi studieprogram og instrument i søknadskjemaet.

Det kan søkes om støtte til flere prosjekter i samme søknadsrunde, men tildeling vil kun skje til ett prosjekt pr søker. Det er ingen begrensning for fornyet støtte fra legatet så lenge søker oppfyller kvalifikasjonskravene.

Søknaden skal fremmes gjennom UNIFORs søknadsportal og må inneholde:

- kort beskrivelse av formålet og begrunnelse for søknaden
-
oversikt over planlagte utgifter
-
CV
- opplysning om søkerens kontonummer og organisasjonsnummer

Vi gjør oppmerksom på at stipendinntekter på over 10 000, som tas som lønn, er skattepliktige.

Støtten kan bortfalle eller avkortes dersom søker mottar støtte til samme formål fra annen kilde. De som har fått bevilget støtte, skal skrive en kort rapport på maks en side, som også inneholder et regnskap og kvitteringer.

 

Søknadsfristen er 1. november.

Normal svartid er 4-6 uker etter søknadsfrist

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt. 

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Norges Musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

 

§ 1 Grunnkapital

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Norges musikkhøgskoles felleslegat med grunnkapital NOK 464 635 (org. nr. 977 129 036), Aasta Nielsen Hauges legat med grunnkapital NOK 5 000 000 (org. nr. 996 066 266), Olaug Pettersens legat med grunnkapital NOK 1700 000 (org. nr. 983 403 565), Liv Myhres legat med grunnkapital NOK 212 625 (org. nr. 977 142 288) Sølvi Finess Bjerkholts minnefond for klaverstuderende med grunnkapital NOK 300 000 (org. nr. 987 932 678), Kjell Axel Liers minnefond med grunnkapital NOK 500 000 (org. nr. 977 141 559), og Margit og Eli Marie Arvesen Scholarship Fund med grunnkapital NOK 1 009 274 (org. nr. 940 885 515).

Fondets grunnkapital utgjør NOK 9 186 534, og er urørlig.

I tillegg har Benny Dahl-Hansen testamentert NOK 600 000 til utdeling av et årlig stipend innen fagområdet historisk oppføringspraksis.

Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2 Formål

Formålet er å støtte musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og til andre formål ved NMH. Ved utdeling av midler skal det tas hensyn til andelen og formål for det enkelte tidligere legats egenkapital ved tidspunktet for sammenslåing, slik at de ulike legatenes opprinnelige formål blir ivaretatt.

Fordeling mellom tidligere formål er satt til:

 • 70 % til musikkstuderende i utdannelse generelt
 • 16 % til masterstudenter i utøvende fag
 • 3 % til masterstudenter i musikkpedagogikk
 • 3 % til klaverstudenter
 • 8 % til Kjell Axel Liers minnepris

De midler som deles ut skal gå til deltakelse på mesterklasser, på kurs, på prøvespill, i konkurranser og lignende, til premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH, og til Kjell Axel Liers minnepris.

Stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet "historisk oppfølgingspraksis". Stipendet er på NOK 50 000 og skal deles ut hvert år. Stipendet deles ut fra det testamenterte beløpet på NOK 600 000 fra Benny Dahl-Hansen. Når be løpet på NOK 600 000 er brukt opp, opphører stipendutdelingen til dette fonnålet.

Ett års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3 Styret

Styret i stiftelsen oppnevnes av styret ved Norges musikkhøgskole (NMH). Styret skal bestå av rektor ved NMH, to fagseksjonsledere for utøvende fag og en fagseksjonsleder for teoretiske fag.

Styret velger selv revisor.

Translate »