Søk

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Stiftelsen støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

Stiftelsens midler er opptjent gjennom Det juridiske fakultets salg av Norges lover.

 

Stiftelsen lyser ut midler fire ganger hvert år.

Søknadsfrister i 2020 er 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig på denne nettsiden minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1936. Vedtatt i Det akademiske kollegium 17. november 1993.

§1.

Av de midler Det juridiske fakultet har ervervet ved salg av den samling av ”Norges lover” som det gir ut, går overskuddet inn i et fond, etterat det nødvendige anslagsvise beløp til en ny utgave er avsatt.

Fondet utgjør ved disse reglers fastsettelse kr. 80.000,00 - åttitusen korner – som er dets grunnkapital. Denne grunnkapital skal være urørlig.

§2.

Fondets renter anvendes til beste for den juridiske undervisning og den rettsvitenskapelige forskning.

Fondet skal økes ved tillegg av mulige overskudd på fremtidige utgaver av lovsamlingen og av renter som ikke brukes.

§3.

Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer valgt av og blant fakultetets juridiske professorer. Er styrets medlemmer ikke enige, kan mindretallet innanke et styrevedtak for fakultetet. Såfremt det kan bli spørsmål om å bruke noe av fondets kapital, må avgjørelsen alltid treffes av fakultetet.

Styret velger selv sin formann og bestemmer selv sin forretningsordning.

Grunnkapitalen kr. 80.000,00 skal anbringes etter de regler som gjelder for Universitetets legatmidler.

Styret avgir hvert år regnskap til fakultetet om kapitalens anbringelse og om anvendelsen av renter og overskudd.

Fondet er undergitt den for Universitetets legater vanlige kontroll og regnskapsrevisjon.

Translate »