Søk

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Stiftelsen støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

Stiftelsens midler opptjenes gjennom Det juridiske fakultets salg av Norges lover. Salgets overskudd går inn i fondet.

 

Stiftelsen tar imot søknader fortløpende.

Søknader sendes per post til

Bente Lindberg Kraabøl
Inst. for privatrett
PB 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO

Søknader kan også sendes per e-post til b.l.kraabol@jus.uio.no.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering, det er derfor ikke mulig å sende søknad gjennom UNIFORs søknadsportal. 

 


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1936. Vedtatt i Det akademiske kollegium 17. november 1993.

§1.

Av de midler Det juridiske fakultet har ervervet ved salg av den samling av ”Norges lover” som det gir ut, går overskuddet inn i et fond, etterat det nødvendige anslagsvise beløp til en ny utgave er avsatt.

Fondet utgjør ved disse reglers fastsettelse kr. 80.000,00 - åttitusen korner – som er dets grunnkapital. Denne grunnkapital skal være urørlig.

§2.

Fondets renter anvendes til beste for den juridiske undervisning og den rettsvitenskapelige forskning.

Fondet skal økes ved tillegg av mulige overskudd på fremtidige utgaver av lovsamlingen og av renter som ikke brukes.

§3.

Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer valgt av og blant fakultetets juridiske professorer. Er styrets medlemmer ikke enige, kan mindretallet innanke et styrevedtak for fakultetet. Såfremt det kan bli spørsmål om å bruke noe av fondets kapital, må avgjørelsen alltid treffes av fakultetet.

Styret velger selv sin formann og bestemmer selv sin forretningsordning.

Grunnkapitalen kr. 80.000,00 skal anbringes etter de regler som gjelder for Universitetets legatmidler.

Styret avgir hvert år regnskap til fakultetet om kapitalens anbringelse og om anvendelsen av renter og overskudd.

Fondet er undergitt den for Universitetets legater vanlige kontroll og regnskapsrevisjon.

Translate »