Søk

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Stiftelsen støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

Stiftelsens midler er opptjent gjennom Det juridiske fakultets salg av Norges lover.

 

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har fire faste årlige søknadsfrister hvert år: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig på denne nettsiden minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Utlysning

Søknadsfrist 15.11.2021
Tilgjengelig for utdeling: 300 000,00 NOK
 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond


Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved uios juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1936. Vedtatt i Det akademiske kollegium 17. november 1993.

§1.

Av de midler Det juridiske fakultet har ervervet ved salg av den samling av ”Norges lover” som det gir ut, går overskuddet inn i et fond, etterat det nødvendige anslagsvise beløp til en ny utgave er avsatt.

Fondet utgjør ved disse reglers fastsettelse kr. 80.000,00 - åttitusen korner – som er dets grunnkapital. Denne grunnkapital skal være urørlig.

§2.

Fondets renter anvendes til beste for den juridiske undervisning og den rettsvitenskapelige forskning.

Fondet skal økes ved tillegg av mulige overskudd på fremtidige utgaver av lovsamlingen og av renter som ikke brukes.

§3.

Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer valgt av og blant fakultetets juridiske professorer. Er styrets medlemmer ikke enige, kan mindretallet innanke et styrevedtak for fakultetet. Såfremt det kan bli spørsmål om å bruke noe av fondets kapital, må avgjørelsen alltid treffes av fakultetet.

Styret velger selv sin formann og bestemmer selv sin forretningsordning.

Grunnkapitalen kr. 80.000,00 skal anbringes etter de regler som gjelder for Universitetets legatmidler.

Styret avgir hvert år regnskap til fakultetet om kapitalens anbringelse og om anvendelsen av renter og overskudd.

Fondet er undergitt den for Universitetets legater vanlige kontroll og regnskapsrevisjon.

Translate »