Søk

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Fondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

Stiftelsen tar imot søknader kontinuerlig og har fire faste årlige søknadsfrister hvert år:

15. februar

15. mai

15. september

15. november.


Utlysning

Søknadsfrist 15.09.2024
 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond


Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

Merk! Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige prosjekter må en uavhengig søknad sendes inn for hvert av prosjektene.

 

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått. 

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

FOR

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1936.
Vedtatt i Det akademiske kollegium 17. november 1993.
Endret av Lovsamlingsfondets styre 6.juni 2023.

 

§1.

Det overskuddet som har vært mottatt ved salg av Norges Lover, har gått inn i en stiftelse med navn Det juridiske fakultets lovsamlingsfond. Utgivelsen av Norges Lover i bokform ble avsluttet i 2019.

Fondets grunnkapital er kr. 80 000,- og skal være urørlig.

§2.

Fondets disponible avkastning anvendes til beste for den juridiske undervisning og den rettsvitenskapelige forskning.

§3.

Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som oppnevnes av Det juridiske fakultet blant fakultetets juridiske professorer

Styret velger selv sin leder og bestemmer selv sin forretningsordning.

Styret avgir hvert år regnskap til fakultetet om kapitalens forvaltning og om anvendelsen av avkastning på kaptialen.