Søk

Sparebanken Midt-Norges gavefond til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fondet støtter forskning innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

Støtte gis fortrinnsvis til yngre forskere, doktorander, stipendiater og andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid. Dette inkluderer også lovende mastergradsstudenter.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 25 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar annet hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Neste søknadsrunde forventes annonsert i 2024. 


Vedtekter

FOR

Sparebanken Midt-Norges gavefond til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(Vedtektene er første gang vedtatt av Trondhjems og Strindens Sparebank (nå Sparebanken Midt-Norge) i mars 1983, og ajourført med endringer vedtatt av Hovedstyret i Sparebanken Midt-Norge 11. mars 1996. Ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

I fellesmøte 25. februar 1982 og 28. februar 1983 besluttet Forstanderskapet og styret i Trondhjems og Strindens Sparebank (nå Sparebanken Midt-Norge) å gi til Universitetet i Trondheim, AVH, til sammen kr 150 000,- til grunnkapital for en stiftelse med formål å støtte forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

§ 2

Det bør ved utdelingen legges særlig vekt på støtte til yngre forskere så som doktorander, stipendiater eller andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid, herunder også lovende hovedfagsstudenter.

Fagkomiteen bør ved utdelingen ta sikte på å søke styrke det faglige miljøet ved universitetet ved å legge vekt på at det kan dras nytte av mottakeren og hans vitenskapelige arbeid i forbindelse med høyere grads undervisning og forskeropplæring.

§ 3

Med de avgrensninger og fortrinn som følger av foranstående, kan eksempelvis støttes:

a) Forskningsarbeider (utgifter til lønn, utstyr og drift)
b) Trykking og/eller presentasjon av forskningsresultater
c) Feltarbeid og reiser i forbindelse hermed, og i forbindelse med arbeid nevnt under a)
d) Andre tiltak av vitenskapelig art som kan bidra til å styrke forbindelsen mellom universitetsmiljøet og landsdelen

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsens grunnkapital skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 6

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som støtte til yngre forskere så som doktorander, stipendiater eller andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid, herunder også lovende hovedfagsstudenter. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 7

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av styret for Sparebanken Midt-Norge for tre år av gangen som fagkomiteens nestleder. Ett medlem oppnevnes blant universitetets faste vitenskapelige ansatte for tre år av gangen.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 8

Skulle senere erfaring gjøre det ønskelig at man endrer stiftelsens vedtekter, så skal dette kunne skje gjennom enstemmig beslutning av stiftelsens styre og etter at styret for Sparebanken Midt-Norge har godkjent beslutningen.

§ 9

Sparebanken Midt-Norge tar sikte på å stille ytterligere midler til disposisjon for stiftelsen.