Søk

Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat

Legatet deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU.

Aktuelle kandidater er innrullert på teknologistudiet og representerer livsglede, arbeidsglede og dyktighet.
 
Det er mulig å søke stipend under studieløpet eller kort tid etter avsluttede studier.

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat

(Stadfestet av Sosialdepartementet 17. august 1948 med endringer stadfestet 15. juli 1980 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er skjenket NTNUs kjemistuderende ved teknologistudiet av oberst Andreas Wettre og frue Inga til minne om deres eldste sønn, stud.chem. Halvdan Wettre. I sitt 1. studieår ble Halvdan Wettre forvist fra NTH av det tyske sikkerhetspoliti. På en skitur til fjells den 4. april 1944 omkom Halvdan Wettre ved et ulykkestilfelle.

§ 2

Stiftelsens grunnkapital er i 1979 forøket med kr 162.102,09 gjennom en testamentarisk gave fra dosent, dr. techn. Torger Andreas Bruun. Grunnkapitalen utgjør pr 1. januar 1980 i alt kr 381.874,31. Grunnkapitalen er urørlig.

Grunnkapitalen utgjør ved statuttendring 31.03.96 kr 700.000. Av den årlige avkastningen legges 10% til grunnkapitalen. Resten av avkastningen stilles til disposisjon for fagkomiteen beskrevet i § 5, for anvendelse i henhold til § 6.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 4

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 5

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. To medlemmer skal være professorer eller lærere i fast vitenskapelige stilling fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi som underviser i studieprogram Kjemi- og bioteknologi. Disse medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. To medlemmer er kjemistudenter valgt av Høiskolens Chemikerforening for 2 år av gangen. Fagkomiteen velger selv sin leder. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet i henhold til § 2 et beløp som anvendes på følgende måte:

A. Cirka halvparten utdeles som reisestipender under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med dennes avslutning til studenter som i særlig grad representerer livsglede, arbeidsglede og dyktighet. Disse reisestipend utdeles på den under b) nevnte årlige fest. Stiftelsen kan disponere inntil 1/5 av reisestipendbeløpene som reisetilskudd til de ekskursjoner i utlandet hvortil kjemistuderende inviteres av utenlandske kjemikerorganisasjoner, mens derimot de obligatoriske undervisningsekskursjoner under NTNUs kjemiavdeling er Halvdan Wettres minnelegat uvedkommende.

B. Cirka halvparten går som tilskudd til en årlig fest som så vidt mulig skal holdes på frigjøringsdagen den 7. mai. Festens formål skal være å hedre kameratenes minne, de som falt ved frontene, som sluknet i konsentrasjonsleirene, eller som skjebnen rykker ut av kameratkretsen også under fredelige forhold. Fagkomiteen oppnevner for dette formål hvert år en festkomité som har å sørge for at minnefesten ved taler, kunstnerisk underholdning osv. blir i overensstemmelse med de i donatorens gavebrev av 20. juli 1945 opptrukne retningslinjer.

Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »