Søk

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatet fremmer norsk medisinsk basal forskning innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. 

Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft prioriteres.

Legatet gir bidrag til driftsmidler og anskaffelse av vitenskapelig utstyr.

I overensstemmelse med testators ønske gis støtte til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. 

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat

 

§ 1

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat er opprettet i henhold til Rakel Bruun’s testamente av 2. okt. 1985.

§ 2

Grunnkapitalen, som er urørlig, utgjør ved legatets opprettelse i 1987 kr. 7 400 000,-. Legatets kapital forvaltes av den som styret bestemmer, og som skal rådføre seg med styret i alle vesentlige forvaltningsspørsmål. Legatet skal ikke være bundet av bestemmelser om offentlige midlers forvaltning, men investeringer av ren spekulativ art må ikke gjøres.

Årlig utdeling skal maksimalt være 4 % av gjennomsnittlig kapital de siste 10 årene.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§ 4

Legatet skal ha en fagkomité bestående av

  • 1 medlem oppnevnt av Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.
  • 1 medlem oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
  • 1 medlem oppnevnt av Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus

Komiteen velger selv sin leder.

§ 5

Legatet skal fremme norsk medisinsk basal forskning innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft vil bli prioritert.

 

Legatet bidrar til driftsmidler, anskaffelse av vitenskapelig utstyr og til lønning av teknisk personale, men påtar seg ikke arbeidsgiveransvar. I overensstemmelse med testators ønske skal tildeling av legatets midler gå til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. Søknadsfrist og annonsering bestemmes av styret. Innen et år, eventuelt som bilag til neste års søknad, må det gjøres detaljert rede for anvendelse og vitenskapelig utbytte av bidraget. Manuskripter og særtrykk av vitenskapelige publikasjoner utført med bidrag fra Rakel og Otto Kristian Bruun’s legat vil bli nøye vurdert før det tas stilling til videre støtte.

§ 6

Ved eventuell oppløsning av legatet skal etter styrets avgjørelse dets midler stilles til disposisjon for en annen stiftelse eller institusjon som gir støtte til prosjekter i tråd med legatets formål.

 

Vedtektene er behandlet og godkjent av styret 24.11.2022.

Translate »