Søk

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatet fremmer norsk medisinsk basal forskning innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. 

Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft prioriteres.

Legatet gir bidrag til driftsmidler og anskaffelse av vitenskapelig utstyr.

I overensstemmelse med testators ønske gis støtte til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. 

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat

 

§ 1

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat er opprettet i henhold til Rakel Bruun’s testamente av 2. okt. 1985. Legatet skal fremme norsk medisinsk basal forsikring innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft vil bli prioritert.

§ 2

Grunnkapitalen, som er urørlig, utgjør ved legatets opprettelse i 1987 kr. 7.400.000,-. Legatets kapital forvaltes av den som styret bestemmer, og som skal rådføre seg med styret i alle vesentlige forvaltningsspørsmål. Legatet skal ikke være bundet av bestemmelser om offentlige midlers forvaltning, men investeringer av ren spekulativ art må ikke gjøres.

Årlig utdeling skal maksimalt være 4 % av gjennomsnittlig kapital de siste 10 årene.

§ 3

Legatets styre skal beste av 3 personer.
Et styremedlem oppnevnes av Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.
Et medlem oppnevnes av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
Et medlem oppnevnes av Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus

Styret velger selv sin formann.

§ 4

Legatet bidrar til driftsmidler, anskaffelse av vitenskapelig utstyr og til lønning av teknisk personale, men påtar seg ikke arbeidsgiveransvar. I overensstemmelse med testators ønske skal tildeling av legatets midler gå til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. Søknadsfrist og annonsering bestemmes av styret. Innen et år, eventuelt som bilag til neste års søknad, må det gjøres detaljert rede for anvendelse og vitenskapelig utbytte av bidraget. Manuskripter og særtrykk av vitenskapelige publikasjoner utført med bidrag fra Rakel og Otto Kristian Bruun’s legat vil bli nøye vurdert før det tas stilling til videre støtte.

§ 5

Ved eventuell oppløsning av legatet skal etter styrets avgjørelse dets midler stilles til disposisjon for annen stiftelse eller institusjon som gir støtte til kreftforskning, eller gis som bidrag til utvikling av terapeutiske fremskritt i behandlingen av kreftsykdommer.

Translate »