Søk

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatet fremmer norsk medisinsk basal forskning innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. 

Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft prioriteres.

Legatet gir bidrag til driftsmidler og anskaffelse av vitenskapelig utstyr.

I overensstemmelse med testators ønske gis støtte til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
(Scroll down for English.)

 

Rakel og Otto-Kristian Bruuns legat


Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres.

Legatet vil i 2023 dele ut 3 stipendier på kr. 170 000 til nyskapende prosjekter.

Støtten gis i form av bidrag til

- driftsmidler

- mindre, vitenskapelig utstyr.

Hvem kan søke?

Midler tildeles meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må leveres elektronisk via UNIFORs søknadssystem (www.unifor.no). Følgende vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet på angitt plassering:

1) prosjektbeskrivelse, PDF-format, maks to sider

2) CV, PDF-format, maks én side

3) publikasjonsliste med inntil ti av de viktigste publikasjonene for de siste fem årene med webadresse for enkel tilgang, PDF-format.

4) Ved tidligere innvilget støtte fra legatet, legg ved en egen liste over publikasjoner hvor legatet er nevnt som bidragsyter.

Søknader med manglende vedlegg vil bli gitt redusert prioritet.

 

Søknadsfristen er 15. februar 2023.


Ved fagrelaterte spørsmål knyttet til din søknad, ta kontakt med Ole M Sejersted o.m.sejersted@medisin.uio.no.

Ved behov for generell veiledning i søknadssystemet, ta kontakt med UNIFOR unifor@unifor.no.

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

----


Rakel and Otto-Kristian Bruuns Fund


The fund’s purpose is to support medical basic research within biochemistry, physiology, and pathology. Cancer-related projects are prioritized.

The fund aims to distribute 3 grants of NOK 170 000 to innovative projects in 2023.

Grants are awarded to cover

- running expenses

- purchases of smaller scientific equipment

Who can apply?

Grants are awarded to qualified scientists who are licensed Medical Doctors. Individuals may apply, but applications on behalf of institutes or research groups are preferred.

Application requirements

The application must be submitted electronically via UNIFOR’s application system (www.unifor.no). The following attachments must be uploaded in the application form:

1) project proposal, PDF format, maximum two pages

2) CV, PDF format, maximum one page

3) publication list summarizing up to the ten most important publications from the last five years, include web addresses for easy access, PDF format

4) If the applicant has previously received support from the fund, please attach a separate list of publications that acknowledge the grants.

Applications missing required attachments will be given reduced priority.

 

The application deadline is February 15, 2023.


For questions related to the content of your application, please contact Ole M Sejersted o.m.sejersted@medisin.uio.no.

For general guidance in the application system, please contact UNIFOR unifor@unifor.no.

 

Problems submitting your application?

Please note that the network "Norsk Helsenett" has firewalls that are not compatible with UNIFOR's application system. If you have problems submitting your application, we recommend that you try to send the application from a device connected to another network.

Vedtekter

FOR

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat

 

§ 1

Rakel og Otto-Kristian Bruun’s legat er opprettet i henhold til Rakel Bruun’s testamente av 2. okt. 1985.

§ 2

Grunnkapitalen, som er urørlig, utgjør ved legatets opprettelse i 1987 kr. 7 400 000,-. Legatets kapital forvaltes av den som styret bestemmer, og som skal rådføre seg med styret i alle vesentlige forvaltningsspørsmål. Legatet skal ikke være bundet av bestemmelser om offentlige midlers forvaltning, men investeringer av ren spekulativ art må ikke gjøres.

Årlig utdeling skal maksimalt være 4 % av gjennomsnittlig kapital de siste 10 årene.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§ 4

Legatet skal ha en fagkomité bestående av

  • 1 medlem oppnevnt av Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.
  • 1 medlem oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
  • 1 medlem oppnevnt av Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus

Komiteen velger selv sin leder.

§ 5

Legatet skal fremme norsk medisinsk basal forskning innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft vil bli prioritert.

 

Legatet bidrar til driftsmidler, anskaffelse av vitenskapelig utstyr og til lønning av teknisk personale, men påtar seg ikke arbeidsgiveransvar. I overensstemmelse med testators ønske skal tildeling av legatets midler gå til meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. Søknadsfrist og annonsering bestemmes av styret. Innen et år, eventuelt som bilag til neste års søknad, må det gjøres detaljert rede for anvendelse og vitenskapelig utbytte av bidraget. Manuskripter og særtrykk av vitenskapelige publikasjoner utført med bidrag fra Rakel og Otto Kristian Bruun’s legat vil bli nøye vurdert før det tas stilling til videre støtte.

§ 6

Ved eventuell oppløsning av legatet skal etter styrets avgjørelse dets midler stilles til disposisjon for en annen stiftelse eller institusjon som gir støtte til prosjekter i tråd med legatets formål.

 

Vedtektene er behandlet og godkjent av styret 24.11.2022.

Translate »