Søk

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Legatet støtter formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Ved likestilte søknader gis kandidater fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag», eller institusjoner eller formål fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag», fortrinnsrett.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

 

§ 1.

«Fylkesmann H. B. Guldahl og hans hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer» ble opprettet ved testament av 14.mai 1930.

§ 2.

Stiftelsens formål er å bidra til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som f.eks. tuberkulose. Ved anvendelse av stiftelsens midler gis under ellers like formål så vidt mulig vitenskapsmenn fra områder tilhørende tidligere fylke kalt "Nord-Trøndelag" eller institusjoner eller formål fra områder tilhørende tidligere fylke kalt "Nord-Trøndelag" fortrinnsrett.

§ 3.

Stiftelsen skal ha er styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4.

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 4 medlemmer. 2 medlemmer foreslås av Det medisinske fakultet, NTNU, 1 medlem foreslås av helsedirektøren og 1 medlem foreslås av Fylkesmannen i Trøndelag.

Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å behandle søknader om bidrag, og å innstille overfor styret om tildeling av midler i henhold til stiftelsens formål.

Fagkomiteens medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen.

§ 5.

Grunnkapitalen er 300.000 kr. Grunnkapitalen er urørlig.

Translate »