Søk

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsens midler brukes til å fremme studiet av geologi og fysisk geografi.

Midlene utdeles kun til personer under 35 år og helst som belønning for utført arbeid, og kun én gang til samme person.

Kandidater må være tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. mai 1946, 6. april 1949 og 26. februar 1955. Endret av Det akademiske kollegium 12. februar 1988, 8. februar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Legatets grunnkapital er NOK 800.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi. Midlene utdeles kun til personer under 35 år og kun en gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid.

§3.

Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra en komite på tre medlemmer oppnevnt av Universitetsstyret. Komiteen sammensettes således: a) ett medlem etter forslag fra Norsk Geologisk Forening b) en professor innen det geologiske fagområdet ved Universi­tetet i Oslo c) en professor i geografi ved Universitet i Oslo. Medlemmene oppnevnes for et tidsrom av tre år. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »