Søk

Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU

Fondet støtter tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø for ingeniørutdanning bachelor (BA) ved NTNU.

Støtte gis til 

 

1. Ansatte tilknyttet ingeniørutdanning BA ved NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV),
Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for økonomi (ØK) til

a) utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av nye pedagogiske opplegg så vel i den lærerstyrte som studiestyrte del av bachelorstudiet (BA).
b) utredning og vurdering av eksisterende opplegg.
c) studiereiser når disse er en del av et større prosjekt, som går inn under fondets målsetting.
d) støtte til å avholde kurs, foredrag og seminarer.

 

2. Studenter innrullert i ingeniørutdanning BA ved NTNU til

a) studiereiser som er ledd i større prosjekt, som faller inn under fondets målsetting
b) gjennomføring av tiltak/prosjekter som inngår i utvikling og fornyelse av undervisning, læringsformer og vurdering av eksisterende opplegg.

 

3. Innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved fakultetene som tilbyr Ingeniørutdanning BA ved NTNU.

 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2023
Tilgjengelig for utdeling: 65 000,00 NOK


Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU


Fondet støtter tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø for ingeniørutdanning bachelor (BA) ved NTNU.

HVEM KAN SØKE STØTTE?

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 65 000.


Det gis støtte til

1. Ansatte tilknyttet ingeniørutdanning BA ved NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for økonomi (ØK) til
        a) utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av nye pedagogiske opplegg så vel i den lærerstyrte som studiestyrte del av bachelorstudiet (BA).
        b) utredning og vurdering av eksisterende opplegg.
        c) studiereiser når disse er en del av et større prosjekt, som går inn under fondets målsetting.
        d) støtte til å avholde kurs, foredrag og seminarer.

2. Studenter innrullert i ingeniørutdanning BA ved NTNU til
        a) studiereiser som er ledd i større prosjekt, som faller inn under fondets målsetting
        b) gjennomføring av tiltak/prosjekter som inngår i utvikling og fornyelse av undervisning, læringsformer og vurdering av eksisterende opplegg.

3. Innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved fakultetene som tilbyr Ingeniørutdanning BA ved NTNU.

 

Søknadsfristen er 1. mars

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

for

Stimulus

Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU

 

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen BA ved NTNU.

 

§ 2 Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å støtte tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø for ingeniørutdanning BA ved NTNU.

 

§ 3 Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

Rektor ved NTNU bestemmer etter fullmakt fra styret ved NTNU antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 

§ 4 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 1 385 865, 68.

Stiftelsens kapital er ikke bundet, men fortrinnsvis bør bare inntil 90% av avkastningen deles ut til stiftelsens formål.

 

§ 5 Utdeling

Midler utdeles etter innstilling fra en fagkomite oppnevnt i tråd med § 6 og kan gå til

1. Ansatte ved Forvaltningsutvalg for Ingeniørutdanning ved NTNU til

a) utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av nye pedagogiske opplegg så vel i den lærerstyrte som studiestyrte del av bachelorstudiet (BA).
b) utredning og vurdering av eksisterende opplegg.
c) studiereiser når disse er en del av et større prosjekt, som går inn under fondets målsetting.
d) støtte til å avholde kurs, foredrag og seminarer.

Midlene kan gis som stipend.

2. Studenter innrullert i ingeniørutdanning BA ved NTNU til

a) studiereiser som er ledd i større prosjekt, som faller inn under fondets målsetting
b) gjennomføring av tiltak/prosjekter som inngår i utvikling og fornyelse av undervisning, læringsformer og vurdering av eksisterende opplegg.

Midlene kan gis som stipend.

3. Innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved fakultetene som tilbyr Ingeniørutdanning BA ved NTNU.

 

§ 6 Fagkomite

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Ingeniørutdanning ved NTNU og skal representere bachelorstudiet. Oppnevningen skjer for 4 år av gangen med mulighet for gjenoppnevning.

Translate »