Søk

Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Stiftelsen skal bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage.

Stiftelsen tar ikke imot søknader, men tildeler midler til Ringve botaniske hage.


Vedtekter

1. OPPRETTLSE
Stiftelsen Anne og Einar Marius Møllers fond er opprettet av Vitenskapsmuseet ved Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt som økonomisk og administrativt er uavhengig av Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er opprettet og organisert i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser.

2. GRUNNLAG
Grunnlaget for stiftelsen er testamentarisk gave fra Anne Møller (1906-1993). Anne Møller testamenterte sin eiendom i Victoria Bachkes vei 11 til Universitetet i Trondheim, Den botaniske hage. Etter omforent salg av eiendommen utgjør nettoprovenyet ved salget,
kr 1 200 000,-, stiftelsens grunnkapital.

3. FORMÅL
Stiftelsens formål er gjennom tildeling av midler å bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage. Midler fra stiftelsen er benyttet til etablering av en Primula-hage som bærer Anne og Einar Marius Møllers navn.

4. ØKONOMI
Stiftelsens grunnkapital er kr 1 200 000,- med tillegg av eventuelle gaver eller kapitaløkning oppnådd på annen måte.

5. STYRET
Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

6. REVISJON
Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

7. FAGKOMITÉ
Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Administrerende leder ved Vitenskapsmuseet, eller vedkommende stedfortreder skal være fast medlem og leder i fagkomiteen. Det andre medlem oppnevnes av Seksjon for naturhistorie ved Vitenskapsmuseet. Det tredje medlem velges av og blant de fast ansatte med arbeidsplass ved Ringve botaniske hage. Funksjonstiden er tre år om gangen med adgang til gjenoppnevning/gjenvalg. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp til tildeling av midler for å bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »