Søk

Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Fondet skal bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage.

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.
 
Hvert års midler tildeles Ringve botaniske hage direkte til bruk i tråd med formålet.

Vedtekter

FOR

Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

 

§ 1. OPPRETTLSE

Stiftelsen Anne og Einar Marius Møllers fond er opprettet av Vitenskapsmuseet ved Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt som økonomisk og administrativt er uavhengig av Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er opprettet og organisert i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser.

§ 2. GRUNNLAG

Grunnlaget for stiftelsen er testamentarisk gave fra Anne Møller (1906-1993). Anne Møller testamenterte sin eiendom i Victoria Bachkes vei 11 til Universitetet i Trondheim, Den botaniske hage. Etter omforent salg av eiendommen utgjør nettoprovenyet ved salget,
kr 1 200 000,-, stiftelsens grunnkapital.

§ 3. FORMÅL

Stiftelsens formål er gjennom tildeling av midler å bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage. Midler fra stiftelsen er benyttet til etablering av en Primula-hage som bærer Anne og Einar Marius Møllers navn.

§ 4. ØKONOMI

Stiftelsens grunnkapital er kr 1 200 000,- med tillegg av eventuelle gaver eller kapitaløkning oppnådd på annen måte.

§ 5. STYRET

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6. REVISJON

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 7. UTDELING

Til disposisjon stiller fondets styre hvert år et beløp til rådighet som bidrag til å oppfylle Ringve botaniske hages mål. Midlene tildeles Ringve botaniske hage etter innstilling fra Vitenskapsmuseet.

Translate »