Søk

Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Stiftelsen skal bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage.

Stiftelsen tar ikke imot søknader, men tildeler midler til Ringve botaniske hage.


Vedtekter

NTNU
VEDTEKTER FOR
ANNE OG EINAR MARIUS MØLLERS FOND FOR RINGVE BOTANISKE HAGE

1. OPPRETTLSE

Stiftelsen Anne og Einar Marius Møllers fond er opprettet av Vitenskapsmuseet ved Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt som økonomisk og administrativt er uavhengig av Universitetet i Trondheim.

Stiftelsen er opprettet og organisert i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser.

2. GRUNNLAG

Grunnlaget for stiftelsen er testamentarisk gave fra Anne Møller (1906-1993). Anne Møller testamenterte sin eiendom i Victoria Bachkes vei 11 til Universitetet i Trondheim, Den botaniske hage. Etter omforent salg av eiendommen utgjør nettoprovenyet ved salget,
kr 1 200 000,-, stiftelsens grunnkapital.

3. FORMÅL

Stiftelsens formål er gjennom tildeling av midler å bidra til å oppfylle målene for Ringve botaniske hage. Midler fra stiftelsen er benyttet til etablering av en Primula-hage som bærer Anne og Einar Marius Møllers navn.

4. ØKONOMI

Stiftelsens grunnkapital er kr 1 200 000,- med tillegg av eventuelle gaver eller kapitaløkning oppnådd på annen måte.

5. STYRET

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

6. REVISJON

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

7. UTDELING

Til disposisjon stiller fondets styre hvert år et beløp til rådighet som bidrag til å oppfylle Ringve botaniske hages mål. Midlene tildeles Ringve botaniske hage etter innstilling fra Vitenskapsmuseet.

Translate »