Søk

Det juridiske bibliotekfond

Fondet fremmer juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.

Dette kan skje ved

  • utgivelse av eller støtte til utgivelse av skrifter
  • bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer
  • stipend til faglige reiser
  • samlingsutbygging ved innkjøp av større verk og litteratur som antas å ha interesse for en videre juridisk brukerkrets, og som vanskelig kan dekkes innen ordinære budsjettrammer
  • anskaffelse av elektroniske hjelpemidler som letter tilgjengeligheten til juridiske kilder i inn- og utland
  • støtte til utviklingsprosjekter innen Det juridiske fakultetsbibliotek
  • støtte til andre tiltak som fremmer Det juridiske fakultetsbiblioteks muligheter til å drive juridisk informasjonsvirksomhet.

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for fondets søknadshåndtering. 

Ta kontakt med fondets styre for spørsmål knyttet til dets formålsrealisering. 

Klikk her for oppdatert informasjon om fondets styresammensetning. 


Vedtekter

FOR

Det juridiske bibliotekfond

Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 5. april 1990 og 4. desember 1990. Endret av Det akademiske kollegium 20. september 1994 og 30. april 1998. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998.

 

§1.

Fondet er opprettet ved bidrag ytet av venner og brukere av Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo slik det fremgår av vedlagte liste over bidragsytere.

Grunnkapitalen, som er urørlig, utgjør til sammen NOK 255.000,-. Grunnkapitalen kan økes ved ytterligere bidrag og bidragsyters navn tilføyes i så fall i ovennevnte liste. En tiendedel av grunnkapitalens avkastning legges til grunnkapitalen hvert år.

Kapitalavkastningen for øvrig og eventuelt overskudd ved salg av skrifter m.v. disponeres til formål nevnt i §2.

§2.

Fondets formål er å fremme juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.

Dette kan skje ved:

- utgivelse av eller støtte til utgivelse av skrifter,
- bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer,
- stipendier til faglige reiser,
- samlingsutbygging ved innkjøp av større verker og litteratur som antas å ha interesse for en videre juridisk brukerkrets, og som vanskelig kan dekkes innen ordinære budsjettrammer,
- anskaffelse av elektroniske hjelpemidler som letter tilgjengeligheten til juridiske kilder i inn- og utland,
- støtte til utviklingsprosjekter innen Det juridiske fakultetsbibliotek,
- støtte til andre tiltak som fremmer Det juridiske fakultetsbiblioteks muligheter til å drive juridisk informasjonsvirksomhet.

§3.

Fondsstyret skal bestå av fakultetsbibliotekaren ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo, som skal være styrets formann, samt to medlemmer oppnevnt av Det juridiske fakultet i Oslo.

§4.

Fondets kapital skal forvaltes av Universitetet i Oslo under den kontroll som er foreskrevet for universitetets øvrige fondsmidler. Den skal ikke være bundet av bestemmelsene om offentlige midlers forvaltning. Investering i foretak som må betegnes som spekulative, må ikke finne sted.

§5.

Disse vedtektene kan endres av Det akademiske kollegium etter forslag fra Det juridiske fakultet. Før endring vedtas skal forslaget forelegges fondets styre.

Translate »