Søk

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter innen fagområdet bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Fondet gir stipend til ph.d.-studenter innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut studie- og reisestipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter innen fagområdet bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Stiftelsen ble etablert på grunnlag av en testamentarisk gave etter ekteparet Gunvor og Odd Krogstad. Odd Krogstad satt opp et testamente hvor det barnløse ekteparet skulle opprette en stiftelse til minne om Odds bror Finn som falt under andre verdenskrig. Stiftelsens vedtekter er revidert 22.11.2011.

 

§ 1

Fondets navn er "Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter innen fagområdet bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)".

§ 2

Fondets formål er å yte stipend til ph.d.-studenter innen det angitte fagområdet. Fondet kan dele ut studiestipend eller reisestipend.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4

For å innstille aktuelle kandidater til å motta stipend fra stiftelsen oppnevnes en fagkomité med 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter råd fra dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

§ 5

Fondets grunnkapital er kr. 1.460.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

 
Translate »