Søk

Berit og Peter Wessel Zapffes Fond

De disponible midlene gis som belønning for beste besvarelse på en periodisk prisoppgave.

Emnet for prisoppgaven skal i henhold til testatorenes ønske «centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering».

Hvis ingen av besvarelsene anses belønningsverdig, kan hele eller deler av de disponible midlene utlyses som stipend innenfor samme fagområde. Hele eller deler av de disponible midlene kan også gis som økonomisk støtte for møter og konferanser som omhandler ovennevnte tema.

 

Stiftelsens midler lyses ut av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Klikk her for mer informasjon.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§1

Stiftelsen er opprettet av Universitetet i Oslo den 17. september 2010 på grunnlag av arv mottatt i henhold til bestemmelsene i Berit og Peter Wessel Zapffes gjensidige testament av 31. oktober 1985. Stiftelses grunnkapital utgjør NOK 5.400.000 hvorav verdien av forfatterrettigheter m.m. er satt til NOK 100.000. I tillegg ble stiftelsen ved opprettelsen tilført NOK 39.940,50 i fri egenkapital.

§2

Den disponible delen av avkastningen skal brukes til belønning for beste besvarelse på en periodisk prisoppgave

Emnet for prisoppgaven skal i henhold til testatorenes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering." Dersom ingen av besvarelsene anses verdig til belønning, kan hele eller deler av den disponible avkastningen utlyses som stipend innenfor samme fagområde. Hele eller deler av den disponible del av avkastningen kan også benyttes til økonomisk støtte for møter og konferanser som omhandler ovennevnte tema.

§ 3

Det etableres en fagkomité bestående av tre medlemmer ansatt i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo. Fagkomiteens leder skal være en person med kompetanse på området i formålsparagrafen og oppnevnes av Rektor ved Universitetet i Oslo. De to øvrige medlemmene oppnevnes av henholdsvis Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Oppnevningen gjelder for en periode på tre år. Gjenoppnevning kan skje to ganger. Fagkomiteen skal foreslå tema for prisoppgaven og vurdere de innkomne besvarelser. Fagkomiteen skal videre vurdere innkomne søknader om stipend og økonomisk støtte til møter og konferanser.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum 3 og maksimum 10 medlemmer som oppnevnes av styret ved Universitetet i Oslo.

Translate »