Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme

Fondet deler ut medisinske priser og stipend til vitenskapelig arbeid og forskning.

Jahre-prisene
Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahre-prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Det deles ut en pris på kr 1 000 000 som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin, og en pris på kr 400 000 til yngre medisinske forskere i de nordiske landene.


Stipend til vitenskapelig arbeid og forskning

Fondet deler ut stipend etter følgende fordeling:

  • 74 % av tilgjengelig midler skal fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske området, fortrinnsvis knyttet til UiO. Inntil kr 100 000 av disse midlene stilles til disposisjon for Sentralsykehuset i Vestfold, nå del av Sykehuset i Vestfold HF, til samme formål.
  • 15 % av tilgjengelig midler skal fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det juridiske områder, fortrinnsvis knyttet til UiO
  • 11 % av tilgjengelige midler skal fremme vitenskapelig arbeid eller forskning innenfor kjemi og marin teknikk, fortrinnsvis knyttet til NTNU, med en halvdel til hver av de to disiplinene.

 

Fondet delte ut stipender tilsvarende 3 735 000 kr i 2022.

Se under for en oversikt over stipendmottakere fordelt per fagområde:

Stipendmottakere 2022 Medisin

Stipendmottakere 2022 JUS

Stipendmottakere 2022 Kjemi og marin teknikk


Utlysning

MEDISIN

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 3 146 000,00 NOK
 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2023

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt NOK 4 250 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

MEDISIN

Det er inntil NOK 3 146 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert.

Alle søknadene til fondet må innledes med et kort norskspråklig, populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søkere må redegjøre for universitetstilknytningen for prosjektet det søkes midler til.

 

Søknadsfristen er 15. februar 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Utlysning

JUS

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 637 000,00 NOK
 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2023

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 4 250 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

JUS

Det er inntil NOK 637 000 tilgjengelig som stipendmidler til det juridiske fagområdet. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Det kan også søkes bidrag til dekke av utgifter til vitenskapelige assistenter knyttet til konkrete prosjekter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er mulig å sende inn mer enn 1 søknad dersom du representerer flere prosjekter.

 

Søknadsfristen er 15. februar

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Utlysning

KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 467 000,00 NOK
 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2023

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt NOK 4 250 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Det er inntil NOK 467 000 tilgjengelig som stipendmidler til fagområdene kjemi og marin teknikk. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til NTNU.

Søknader som beskriver langsiktighet og tilgodeser forskningsgrupper, samt yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Det vil fortrinnsvis ikke tildeles bidrag til lønnsmidler eller delfinansiering av utstyr der totalfinansiering ikke kan bekreftes.

Det er mulig å sende inn mer enn 1 søknad dersom du representerer flere prosjekter.

 

Søknadsfristen er 15. februar

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme

Fastsatt av Det akademiske kollegium 15. oktober 1965 med senere endringer, senest den 5. juli 1999 og 7. august 2000. Endringer godkjent av Universitetsstyret 28. mai 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30. juli 2003). Endringer godkjent av styret 8.10.2010.

 

§1.

Ved gavebrev av 31. august 1953 skjenket skipsreder, advokat Anders Jahre til Universitetet i Oslo kr 1 000 000 til et fond som universitetet besluttet å kalle "Anders Jahres fond til vitenskapens fremme". Stiftelsen er senere tilført betydelige gavebeløp fra Anders Jahre. Grunnkapitalen er NOK 66 255 000.

§2.

Fondets styre består av:

1) Rektor ved Universitetet i Oslo som styrets leder.
2) Ett medlem med varamedlem oppnevnt av Universitetsstyret etter forslag fra fondets styre. Dette medlem med varamedlem skal ha forretningskyndig bakgrunn.
3) To medlemmer med varamedlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
4) Ett medlem med varamedlem oppnevnt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
5) Ett medlem med varamedlem oppnevnt av Universitetsstyret ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

Medlemmer med varamedlemmer fungerer i fire år: Maksimal funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er åtte år.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§3.

Forvaltningen av fondets kapital skal skje iht. Stiftelsesloven.

§4.

Den disponible delen av avkastningen fordeles slik:

Kr 1 000 000 anvendes til Anders Jahres medisinske pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin.

Kr 400 000 anvendes til Anders Jahres medisinske pris for yngre medisinske forskere, ikke over 40 år.

Styret kan avsette inntil 1 % av avkastningen på fondskapitalen til tiltak for det akademiske liv, fortrinnsvis til Universitetsstyrets disposisjonsfond. Beløpet må vedtas for hvert år.

Den resterende avkastning fordeles slik:

a) 74 % skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo, dog skal inntil kr 100.000 herav stilles til disposisjon for Sentralsykehuset i Vestfold, nå del av Sykehuset i Vestfold HF, i samme øyemed.
b) 15 % skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det juridiske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo.
c) 11 % skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning innenfor kjemi og marin teknikk, fortrinnsvis knyttet til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, med en halvdel til hver av de to disipliner.

§5.

Innen den fordeling som er nevnt i § 4 IV er styret berettiget til å benytte avkastning og inntekter på den måte det til enhver tid finner best og blant annet til følgende formål:

a) bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser,
b) utgivelse av vitenskapelige skrifter, derunder innbefattet trykning, utstyr og understøttelse av enhver art,
c) oppmuntring til vitenskapelig produksjon ved utsettelse av prisoppgaver,
d) belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger,
e) understøttelse for utmerkede vitenskapsmenn til fri vitenskapelig virksomhet.

Under ellers like forhold skal styret ved disponeringen av de midler som går til medisinsk forskning ta et visst hensyn til forskning som har tilknytning til Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Audiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Ved utdeling av stipendier eller lignende bidrag må det ikke tas politiske hensyn.

Styret skal i alminnelighet av dem som har mottatt bidrag av fondet, kreve beretning om hvordan bidraget er benyttet.

Universitetsstyret fastsetter årlig en godtgjørelse til styrets medlemmer. Dersom varamedlemmenes arbeid gjør det naturlig, fastsettes også en godtgjørelse til disse. Godtgjørelse til medlemmer av utdelingskomiteen for fondets priser fastsettes av styret.

§6.

Styret skal hvert år gi beretning til Universitetet i Oslo og Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

§7.

Utdeling av Anders Jahres to medisinske priser skjer etter beslutning i en komité oppnevnt av Universitetsstyret. Det medisinske fakultet gir forslag om komiteens sammensetning. Den skal bestå av en representant (en tjenestegjørende medisinsk professor) fra hvert av de fem land Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med personlige varamedlemmer for disse. Det norske medlem er komiteens leder.

Før Det medisinske fakultet avgir sin innstilling, skal alle medisinske fakulteter i de nevnte land og Karolinska Institutet i Stockholm anmodes om å foreslå to professorer som kan komme i betraktning som medlem eller varamedlem av komiteen. Fakultetet skal ved valg blant de foreslåtte personer søke å gi komiteen en så allsidig faglig sammensetning som mulig.

Komiteens medlemmer med varamedlemmer fungerer i fire år. Fratredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør komiteleders stemme utslaget.

§8.

Alle tjenestegjørende medisinske professorer i de nevnte land har innen 1. februar hvert år rett til å sende inn begrunnet forslag til komiteens leder om utdeling av prisene.

Endelig beslutning om prisene skal utdeles og til hvem, fattes av komiteen innen utgangen av mai måned. Hovedprisen kan bare deles i særlige tilfeller og hvor to forskere begge har bidratt med fremragende forskningsresultater innenfor samme felt. Prisen for yngre medisinske forskere kan deles i to like deler.

Beslutter komiteen ett år ikke å utdele prisene, skal det ledige beløp tillegges neste års avkastning osv. I slike tilfeller kan komiteen bestemme at prisene forhøyes utover årets avkastning.

Prisene kan bare utdeles til personer som er i live når komiteen fatter sin beslutning om utdeling.

Komiteens beslutning meddeles til Universitetsstyret.

§9.

Overrekkelsen av Anders Jahres medisinske priser foretas i alminnelighet i oktober måned. Foruten prisbeløpet skal prisvinnerne av rektor ved Universitetet i Oslo få overrakt et diplom og en medalje, preget med Anders Jahres bilde og en innskrift

Behandlet og godkjent av styret i styremøte 14.06.2021.

Translate »